Publicat: 21 Aprilie, 2017 - 19:17

La începutul lunii aprilie 2017 GRECO, Organismul anticorupție al Consiliului Europei,  a dat publicității un Addendum la al doilea Raport de conformitate a României GRECO RC-III (2014) 22E, Capitolul 'Transparența finanțării partidelor politice', Runda a treia de evaluare, adoptat la Strasbourg în 12 decembrie 2014. În document se analizează progresele înregistrate de țara noastră în ceea ce privește implementarea recomandărilor făcute în anul 2010, referitoare la transparentizarea finanțării activității partidelor politice.

În calitate de inițiator al Legii nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale menționez că aceasta pune în aplicare Recomandările GRECO, fiind rezultatul unui amplu proces de consultări și dezbateri în care au fost implicați reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, ai partidelor politice, ai ONG-urilor, ai Autorității Electorale Permanente, ai instituțiilor cu atribuții în combaterea corupției, în monitorizarea și controlul activității politice din România.

De altfel, de la adoptarea Legii nr. 113/2015 toate evaluările referitoare la transparența în finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale au fost pozitive și se apreciază că recomandările anterioare au fost transpuse în legislație și implementate. Modificările și completările pe care le-am propus la Legea nr. 334/2006 și apreciate de GRECO au vizat diferite aspecte:

— clarificarea modului în care activitatea financiară a diferitelor tipuri de structuri ale partidelor politice este contabilizată în conturile partidelor politice; cerință îndeplinită prin impunerea obligativității ca partidele politice și toate organizațiile teritoriale ale acestora să își organizeze contabilitate proprie respectând legea contabilității, în rapoartele de venituri și cheltuieli partidele fiind obligate să includă și veniturile și cheltuielile acestor structuri.

— prezentarea de către partidele politice a situațiilor financiare consolidate către Autoritatea Electorală Permanentă și să se facă un rezumat adecvat la dispoziția publicului; partidele politice sunt obligate să depună până la data de 30 aprilie situațiile financiare anuale, conform legislației contabile, iar în termen de 15 zile să le prezinte și AEP, acesta publicându-le pe pagina de internet, precum și o variantă rezumată pentru înțelesul tuturor.

— donațiile în natură către partide și participanții la campania electorală (altele decât munca de voluntariat de către nonprofesioniști) să fie corect identificate și contabilizate la valoarea lor de piață, sub formă de donații; evaluarea bunurilor se face de către evaluatori autorizați în detrimentul unei comisii interne a partidului.

— clarificarea regimul juridic al împrumuturilor; în prezent, legislația permite doar contractarea de împrumuturi doar prin act notarial, cu un termen strict de restituire, nerespectarea prevederilor fiind sancționată cu amendă consistentă. În plus, acordarea împrumuturilor de către partide persoanelor fizice sau juridice este interzisă.

— stabilirea obligației legale ca toate donațiile să fie înregistrate și incluse în documentele contabile ale partidelor politice și ale participanților la campaniile electorale; cerință îndeplinită prin prevederea că toate donațiile, indiferent de valoarea lor sunt înregistrate în contabilitate, nu doar cele peste echivalentul a 420 euro conform HG 749/2007.

— introducerea obligației legale ca toate donațiile ce depășesc un anumit plafon să fie făcute prin sistemul bancar, iar împrumuturile să se efectueze doar prin sistemul bancar precum și toate operațiunile din timpul campaniilor electorale.

— modificarea reglementărilor privind transmiterea către AEP a rapoartelor financiare privind campaniile electorale, astfel încât AEP să urmărească în mod adecvat toate revendicările legitime și datoriile; cerință îndeplinită, revenindu-se la o formă agreată de GRECO prin care, în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, în raportul de venituri și cheltuieli depus la AEP este inclus și cuantumul datoriilor înregistrate în timpul campaniei, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial. În plus, trimestrial, este raportat stadiul achitării acestor datorii către AEP până la achitarea integrală.

— situațiile anuale ale partidelor politice ce vor fi prezentate AEP  să fie supuse unui audit independent înaintea depunerii lor;  legislația prevede că partidele sunt obligate la un audit anual, efectuat de auditori autorizați, în plus, o copie a acestui raport fiind înaintat AEP.

— atribuirea Autorității Electorale Permanente a întregii responsabilități a monitorizării conformității cu Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; conform legii, AEP abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale. Curtea de Conturi are în continuare atribuțiuni în domeniu pentru un control mai eficient asupra modului în care partidele politice respectă legislația în domeniu.

— eficientizarea supravegherii finanțării partidelor politice și a alegerilor, inclusiv prin acordarea AEP a unor atribuții de control suplimentare în ceea ce privește cheltuielile partidelor politice și ale altor entități decât acestea, precum și suficiente resurse umane și de altă natură pentru a îndeplini această sarcină; legislația conferă autoritate AEP de a controla partidele, alianțele și candidații independenți, fiind însoțită de Curtea de Conturi la verificarea subvențiilor de stat. De asemenea, AEP poate solicita documente suplimentare de la toate persoanele juridice sau fizice care au legătură cu entitatea controlată pentru a verifica legalitatea.

— AEP are dreptul de a raporta suspiciunile privind infracțiunile către organele de drept competente. În plus, AEP poate verifica de câte ori este sesizată de orice persoană care prezintă dovezi privind nerespectarea prevederilor legale.

— mărirea sancțiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și astfel să se asigure că toate încălcările legii sunt sancționabile prin pedepse efective, proporționale și descurajante; valorile sancțiunilor față de legea în vigoare și primul proiect de lege analizat de GRECO au fost majorate. A fost introdusă și o categorie nouă de sancțiuni cu valoare mare pentru donațiile în bani cu destinația achiziționării de sedii de partid.

— extinderea termenului de prescripție aplicabil încălcărilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aducându-se la forma agreată de GRECO, termenul de prescriere fiind de 3 ani, în corelare cu prevederile legale din România.

Mircea Drăghici,

Deputat PSD