5 octombrie 2022

HOTĂRÂREA nr. 2 din 07.01.2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

HOTĂRÂREA nr. 2 din 07.01.2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor în zonele de risc
epidemiologic, criteriile pe baza cărora se stabilește încadrarea acestora, regulilor de aplicare a
măsurii carantinei asupra persoanelor precum și aprobarea a listei cu încadrarea țărilor/teritoriilor
în zonele de risc epidemiologic
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la
clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, precum și propunerile
formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 03.01.2022 la nivelul Guvernului
României,
În scopul unificării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu privire la
persoanele care sosesc în România precum și cu privire la contacții direcți ai persoanelor
confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15 alin.
(4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de
risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,
funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din
țările/teritoriile de risc epidemiologic precum și pentru contacții direcți ai persoanelor confirmate
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu o durată de:
a) 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între
a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
Pagina 2 din 7
b) 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării în țară
sau contactului cu persoana infectată.
Art.2 – (1) Criteriul pe baza căruia se realizează încadrarea țărilor/teritoriilor în zone de
risc epidemiologic este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.
(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1), Institutul Național de Sănătate Publică, în
temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea
clasificării țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic.
(3) Clasificarea țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic se realizează în funcție de
rata de incidență cumulată la 14 zile, după cum urmează:
a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;
c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.
(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se aprobă prin Hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență și se publică în Monitorul Oficial al României precum și pe siteul www.insp.gov.ro.
Art.3 – Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc
pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic
European sau Confederația Elvețiană, după cum urmează :
a) persoanele care vin din state încadrate în zona verde sau galbenă și prezintă dovada
vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile
anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data
intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de
ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe
teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
b) persoanele care sosesc din state încadrate în zona roșie și prezintă dovada vaccinării,
dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării
în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
d) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării
în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii);
e) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și
rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult
Pagina 3 din 7
72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau
intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care
persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de
sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor
fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe
teritoriul României;
f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea
pe teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum și
cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac
dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,
fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
i) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu
au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în
țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente
culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul
competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;
j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone
care asigură transportul de marfă;
k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în
procedură accelerată;
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice
acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul
asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii
de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie
și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu
cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în
comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
m) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara
României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep
studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități
legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii
acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare;
n) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă
și personalul feroviar;
Pagina 4 din 7
o) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă
completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru
infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de
ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;
p) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la
bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și
de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion
român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc,
cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
q) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel
care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de
pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
r) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze
in zona exclusiva economică a României.
Art.4 – Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc
pe teritoriul României din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc
epidemiologic, după cum urmează:
a) persoanele care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de
risc epidemiologic și prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10
zile de la data confirmării până la data intrării în țară, însoțite de rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii).
b) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
c) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore
înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe
teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
d) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care rămân pe teritoriul
național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc
teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în
care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o
perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
e) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea
pe teritoriul tării;
Pagina 5 din 7
f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Serbia, Ucraina sau Republica
Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la
intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,
fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
h) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora care sunt nevaccinați
ori care nu au fost confirmați
i) pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară,
sosesc pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de
divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz,
evenimentelor menționate;
j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone
care asigură transportul de marfă;
k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în
procedură accelerată;
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice
acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul
asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii
de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele
terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc și prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării
(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național
(pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
m)elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara
României, care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep
studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități
legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii
acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare;
n) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se
întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării și sunt vaccinați ori
au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în
țară;
o) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă și personalul feroviar;
p) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă
Pagina 6 din 7
completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de
ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;
s) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la
bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și
de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion
român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc,
cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
t) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel
care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de
pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
u) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze
in zona economică exclusivă a României.
Art.5 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de
vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin
intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice
provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul
unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în
limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.
(2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului
digital al UE privind COVID, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități
nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu
aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în
format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a
fost administrat vaccinul și în limba engleză.
(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării
excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al
UE privind COVID, sau în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit
certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format
electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48/72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace
de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace
proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
Art.6 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate
de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu
suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de
hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,
prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi
analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
Pagina 7 din 7
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de
coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul
suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția
de Sănătate Publică.
(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru
care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
Art.7 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii
persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 09.01.2022, ora 00:00.
Art.8 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 09.01.2022, ora 00.00.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național pentru
Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologie
ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii
carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.
Art.9 – Durata carantinei instituită prin decizii emise anterior intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se reduce conform termenelor prevăzute la art. 1.
Art.10 -Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se
comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ