Publicat: 16 Februarie, 2018 - 12:32

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate ºi existența unei diferențe nejustificate între averea dobânditã și veniturile realizate în cazul a șase foști și actuali funcționari publici, dupã cum urmeazã:
 1.  PALADE CONSTANȚA, funcționar public la Direcția Sanitarã Veterinarã și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 25 aprilie 2013 – 19 mai 2014, simultan cu calitatea de funcționar public (consilier superior în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți), a susținut cursuri de Igienã - Noțiuni Fundamentale, pentru angajații S.C. Frau Ella S.R.L., în baza unui Contract de colaborare, activitate remuneratã care se aflã în legãturã directã cu atribuțiile din fișa postului.

De asemenea, începând cu data de 04 ianuarie 2010 deține și exercitã simultan cu calitatea de funcționar public (consilier superior în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți) și calitatea de titular întreprindere individualã - Palade D. Constanța - Lex Igiena Întreprindere Individualã.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    2. OPRIȚOIU RÃZVAN VIRGIL, funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 decembrie 2004 – 22 iulie 2014, a deținut simultan calitatea de funcționar public (consilier) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și o funcție contractualã (Responsabil achiziții) în cadrul unei instituții publice - Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, încãlcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
    3. BOTILA ELENA, consilier juridic în cadrul Primãriei municipiului Orºova, judeþul Mehedinþi
    
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 30 martie 2015, a deținut calitatea de funcþionar public (consilier juridic) în cadrul Primãriei municipiului Orºova, judeþul Mehedinþi, simultan cu exercitarea activitãþilor de naturã juridicã ca urmare a deþinerii calitãþii de avocat pledant, încãlcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1), coroborat cu art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    4. GÎDIUȚÃ MITICÃ, funcționar public în cadrul Primãriei orașului Mãcin, județul Tulcea
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 29 noiembrie 2010 – 25 iulie 2013, a deținut și exercitat simultan funcția publicã de inspector urbanism în cadrul Primãriei orașului Mãcin, județul Tulcea, și pe cea de persoanã autorizatã sã realizeze și sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, conform Certificatului de Autorizare emis de cãtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobliarã Galați, încãlcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
    5. VOLINTIRU LUCIAN, funcționar public cu funcție de conducere în cadrul Primãriei municipiului Bîrlad, județul Vaslui
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada deținerii funcției publice de conducere – șef serviciu în cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date și Registrul Agricol din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a desfãșurat activitãți de expertizã tehnicã judiciarã cadastralã, atât în cadrul Tribunalului Vaslui, cât și cu o serie de persoane fizice, încãlcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
           6.  CHIRCULESCU SORIN-HOREA, fost funcționar public-lucrãtor vamal în cadrul Biroului Vamal Halmeu
    
AVERE NEJUSTIFICATÃ  
Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 205.728,77 Lei, între averea dobânditã și veniturile realizate de cãtre CHIRCULESCU SORIN-HOREA în anii 2000 – 2010.
 
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Oradea, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitãrii funcției de cãtre CHIRCULESCU SORIN-HOREA.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PALADE CONSTANȚA și CHIRCULESCU SORIN-HOREA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”;

·         art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit cãruia „(1) Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate publicã. (2) Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice”.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare. 

Tag-uri Nume: