Publicat: 3 Noiembrie, 2016 - 11:15

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a cinci funcționari publici, dupã cum urmeazã:
        1.         ANGHEL MIHAI TITUS, expert parlamentar în cadrul Parlamentului României, Senat
    
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 octombrie 2006 – 01 ianuarie 2011, întrucât a deținut simultan calitatea de funcþionar public parlamentar ºi funcþiile de administrator la S.C. San And Sport S.R.L. ºi S.C. Euro Market 2000 S.R.L., încãlcând astfel dispoziþiile art. 9 ºi art. 10, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 7/2006 (formã în vigoare pânã la data de 01.01.2011).
          2.         CÎMPULUNGEANU SABINA ELENA, consilier în cadrul A.P.I.A. - Centrul Judeþean Cãlãraºi - Centrul Local Lehliu Garã
    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de funcþionar public la Centrul Local Lehliu Garã, Centrul Judeþean Cãlãraºi al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a intervenit în procesul de soluþionare a cererilor unice de platã pe suprafaþã depuse de tatãl sãu.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
       3. FLOREA – SIMA CUȚA, fost șef ansamblu artistic „Ciocârlia” la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor
    
INCOMPATIBILITATE ȘI FALS ÎN DECLARAȚII
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 septembrie 2011 – 29 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția publicã cu statut special (șef ansamblu artistic „Ciocârlia”) la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor și calitatea de persoanã fizicã autorizatã la Florea – Sima Cuța Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispoziþiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în declarațiile de interese depuse în anii 2012, 2014, 2015, și 2016 în calitate de șef ansamblu artistic „Ciocârlia” la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor, persoana evaluatã nu a menționat deținerea calitãții de persoanã fizicã autorizatã la Florea-Sima Cuța Persoanã Fizicã Autorizatã.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de de pe lângã Judecãtoria Sectorului 5 în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre FLOREA – SIMA CUȚA a infracțiunii de fals în declarații prevãzutã de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.
        4.          UDRIȘTE CRISTINA MARIA ANEMONA, fost inspector (funcționar public) în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mehedinți
    
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 noiembrie 2008 – 29 aprilie 2010 întrucât a deținut simultan cu funcția publicã din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mehedinți (inspector în cadrul A.F.P Cujmir) și calitatea de cenzor în cadrul S.C Flora Sercom S.A., încãlcând astfel dispoziþiile art. 94, alin. (2), lit. c) și art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
        5.         DANDEȘ SANDU, secretar al comunei Deleni, județul Vaslui
    
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 septembrie – 04 decembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de secretar al comunei și pe cea de consilier al primarului Comunei Deleni, județul Vaslui, încãlcând astfel dispoziþiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ANGHEL MIHAI TITUS și UDRIȘTE CRISTINA MARIA ANEMONA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 9 din Legea nr. 7/2006 (formã în vigoare pânã la data de 01.01.2011), potrivit cãruia „Calitatea de funcþionar public parlamentar este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor ºi activitãþilor didactice din învãþãmântul superior, al cercetãrii ºtiinþifice ºi al creaþiei literar-artistice”;

·         art. 10, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 7/2006 (formã în vigoare pânã la data de 01.01.2011), potrivit cãruia „Funcþionarii publici parlamentari nu pot deþine funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: c) în cadrul regiilor autonome sau al societãþilor comerciale din sectorul public sau privat”;

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

·         art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt:  imparþialitate, integritate, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;

·         art. 79 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una dintre urmãtoarele situaþii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soþului sau rudelor sale de gradul I pot influenþa deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea funcþiei publice”;

·         art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Calitatea de funcþionar public este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã decât cea în care a fost numit, precum ºi cu funcþiile de demnitate publicã”;

·         art. 94, alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: a) în cadrul autoritãþilor sau instituþiilor publice  […] c) în cadrul […] societãþilor comerciale […] din sectorul public”;

·         art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici, funcþionarii publici parlamentari ºi funcþionarii publici cu statut special pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public, funcþionar public parlamentar sau funcþionar public cu statut special, potrivit fiºei postului”;

· art. 326 din Codul Penal al României, potrivit cãruia ”Declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãþi în care aceasta îºi desfãºoarã activitatea în vederea producerii unei consecinþe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraþia fãcutã serveºte la producerea acelei consecinþe, se pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.