Publicat: 8 Mai, 2017 - 09:44

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã, precum ºi indicii privind existența conflictului de interese de naturã penalã  în cazul a opt foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:
           
 1.  CÃLIN MARIN, primar al comunei Vlãdeni, județul Dâmbovița
    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de primar, a semnat contractele de asistențã juridicã încheiate între primãria comunei Vlãdeni și Cabinet Individual de Avocaturã „Adrian Chițescu”, reprezentantul legal al lui CÃLIN MARIN în dosarul penal al Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Ploiești și în fața Agenției Naționale de Integritate, persoana evaluatã având astfel posibilitatea sã anticipeze realizarea unui folos pentru sine, dar și pentru Cabinetul de Avocaturã “Adrian Chițescu”, persoana evaluatã având o relaþie de angajament cu acesta la data semnãrii contractelor de asistențã juridicã.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, întrucât existã indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Ploiești în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre CÃLIN MARIN a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.
            2.  ANTON COSTICÃ-ADRIAN, primar al comunei Vulturești, județul Vaslui
    
INCOMPATIBILITATE
Începând din data de 18 iunie 2012, deține simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoanã fizicã în cadrul Anton C. Costicã-Adrian Întreprindere Individualã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
            3.  ȘOANCÃ ȘTEFAN VIOREL, actual consilier local și fost primar al comunei Drãghiceni, județul Olt
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitãrii mandatului de primar 2012 – 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în cadrul S.C. Geoșel Mãceșanu S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
            4.  POPA IOAN, actual consilier local și fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 noiembrie – 24 decembrie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã la Popa I. Ioan Persoanã Fizicã Autorizatã, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) ºi art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.
   5. ȚEPELUȘ GEORGETA, consilier local al comunei Sãrmaș, județul Harghita
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 23 iunie – 14 august 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul de specialitate al primarului comunei Sãrmaș, județul Harghita, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) ºi art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
     6. SÎNCULEI DUMITRU, fost consilier local/viceprimar al comunei Corlãțeni, județul Botoșani
    
INCOMPATIBILITATE
În perioada 11 mai 2015 – 30 martie 2016, a deþinut simultan funcþia de viceprimar ºi calitatea de administrator al S.C. Agricola Sînculei S.R.L., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
           7.  BRÎNZEI PETRU, fost consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Cornereva, județul                          Caraș-Severin
    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de consilier local, a votat în anul 2013, Proiectul de hotãrâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren din golul alpin al comunei Cornereva cãtre persoane fizice.
Ulterior aprobãrii hotãrârii de consiliu a fost încheiat contractul de concesiune pentru terenuri - categoria de folosințã pãșune între Consiliul local al comunei Cornereva în calitate de propietar și persoana evaluatã, în calitate de concesionar.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 și cu art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea 393/2004.

De asemenea, întrucât existã indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Tribunalul Caraș-Severin în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre BRÎNZEI PETRU a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.
            8.  CAZACU FLORIN LAURENȚIU, fost consilier local (viceprimar) al comunei Rãsmirești, județul Teleorman
    
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea ºi adoptarea Proiectului de hotãrâre privind închirierea suprafeței de pãșune cãtre Asociația Crescãtorilor de Animale din comuna Rãsmirești, județul Teleorman, asociație în cadrul cãreia persoana evaluatã deține calitatea de membru și Președinte.
Ulterior aprobãrii hotãrârii de consiliu, a fost încheiat Contractul de închiriere între Consiliul local al comunei Rãsmirești, în calitate de proprietar și Asociația Crescãtorilor de Animale din comuna Rãsmirești, județul Teleorman, reprezentatã prin Cazacu Florin Laurențiu, în calitate de chiriaș.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 și cu art. 75 lit. b) și f) și art. 77, alin. (1) și alin (2) din Legea 393/2004.

De asemenea, întrucât existã indicii privind posibila sãvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Tribunalul Teleorman în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre CAZACU FLORIN LAURENȚIU a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SÎNCULEI DUMITRU și ANTON COSTICÃ-ADRIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

·         art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I”;

·         art. 87, alin. (1) lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia; lit.d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;

·         art. 88, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de consilier local sau consilier judeþean este incompatibilã cu: […] calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeþean ori al prefecturii din judeþul respectiv”;

·         art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;

· art. 75, lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: b) orice persoanã fizicã sau juridicã cu care au o relaþie de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociaþie sau fundaþie din care fac parte”;
       
· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii județeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situațiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii județeni sunt obligați sã anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunțarea interesului personal ºi abținerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul - verbal al ºedinței";

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit cãruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. (2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.