Publicat: 5 Ianuarie, 2020 - 20:45
The President of Kazakhstan, H.E. Mr. Kassym-Jomart Tokayev’s initiatives on public safety, the rule of law and human rights

Scopul președintelui Tokayev, de la inaugurare, a fost să se poziționeze ca „președinte ascultător” - capul „statului ascultător”. Președintele a făcut pași importanți în atingerea acestui obiectiv. El a anunțat o serie de politici interne, sociale, economice și politice care vizează îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii Kazahstanului. 

 

Președintele și-a subliniat constant angajamentul față de principiul „statului ascultător”. Ca răspuns la aceasta, inițiative precum Consiliul Național al Încrederii Publice au fost constituite ca platforme în care societatea mai largă poate discuta opinii diferite și să consolideze conversația națională cu privire la politicile și reformele guvernamentale. Acestea au redus în mod semnificativ întârzierile birocratice și au oferit cetățenilor oportunitatea de a transmite îngrijorări la cele mai înalte niveluri de guvernare. 

 

În efortul de a crește siguranța publică, președintele Tokayev a consolidat sancțiunile pentru cei care comit infracțiuni grave, inclusiv violență sexuală, trafic de droguri, trafic de persoane, conducerea vehiculelor după ce a consumat tot felul de alcool, braconaj, violență în favoarea parcurilor, violență în familie împotriva femei și infracțiuni grave împotriva indivizilor, în special a copiilor. 

 

La cererea președintelui, Mazhilisul a adoptat o serie de amendamente importante în aceste domenii. La 30 decembrie 2019, președintele Kassym-Jomart Tokayev a semnat o serie de amendamente pentru a codifica aceste modificări în lege.

 

Aceste modificări adoptate consolidează în mod semnificativ protecția drepturilor femeilor și copiilor. Drept urmare, infracțiuni precum violul și violența sexuală au fost reclasificate de la pedepse medii la severe (de la 5 la 8 ani). Pentru comiterea violului sau a actelor de violență sexuală împotriva copiilor, infractorii primesc acum sentințe de 20 de ani sau închisoare pe viață. O pedeapsă similară este prevăzută pentru uciderea copiilor.

 

În plus, legea prevede pedepse pe viață pentru cei care vând droguri unei minore prin internet și în cluburi de noapte, cafenele și parcuri.

 

Kazahstanul continuă să consolideze măsurile anti-trafic. Noile inițiative ale președintelui Tokayev oferă noi măsuri de pedeapsă sub formă de pedepse cu închisoarea de la 7 la 12 ani pentru infracțiuni legate de traficul de persoane.

 

Răspunderea penală pentru braconaj a fost, de asemenea, substanțial consolidată. Acum, pentru cei dovediți vinovați de braconaj, pedeapsa maximă pe care o poate primi un individ a fost crescută de la 5 la 12 ani de închisoare. Cu aceste noi modificări legale, statul a consolidat protecția drepturilor gardienilor din parc care au grijă de siguranța naturii. Conform acestor noi legi, a fost, de asemenea, crescută pedeapsa pentru atacuri asupra inspectorilor pentru protecția florei și faunei.

 

Inițiativele legislative ale președintelui Tokayev au drept scop consolidarea în continuare a siguranței publice și asigurarea faptului că statul garantează drepturile persoanelor. Drept urmare, Kazahstanul continuă să consolideze puterile legale, consolidează pedepsele legale pentru infracțiuni grave și dezvoltă în mod constant statul de drept.

 

Toate aceste noi inițiative sunt în conformitate cu măsurile sociale, economice și politice luate de președintele Tokayev pentru modernizarea în continuare a Kazahstanului, care includ următoarele:

 

Social 

• Asistența medicală - Un total de 2,3 miliarde de dolari (6 miliarde de dolari) urmează să fie alocat pentru dezvoltarea sistemelor de asistență medicală și un total de 2,8 trilioane (7,2 miliarde de dolari) care trebuie alocat pentru acoperirea costurilor de asistență medicală ale cetățenilor. 

• Securitate socială - Președintele Tokayev a indicat ca centrele de reabilitare socială să se deschidă la nivel național pentru a sprijini pe cei care au nevoie și că fondurile de la Fondul de asigurări sociale de stat vor fi redirecționate pentru a oferi ajutor de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități. Copiii din familii cu venituri mici vor primi, de asemenea, un pachet social garantat, inclusiv mese școlare gratuite și transport la și de la școală.

• Ocuparea forței de muncă - Guvernul ar trebui să se asigure că companiile private respectă o cotă specială pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, precum și să numere munca voluntară ca experiență de muncă.

• Modernizarea sistemului de pensii - întrucât angajatorii nu sunt încă în măsură să acorde o pensie obligatorie de 5%, termenul de a introduce contribuții la pensii obligatorii de către angajatori va fi amânat de la 1 ianuarie 2020 până în 2023. 

 

• Educație - Președintele Tokayev a indicat ca bursele pentru studenți, absolvenți și doctoranzi să fie majorate cu 25%. De asemenea, trebuie luate măsuri stricte împotriva instituțiilor de învățământ care tipăresc diplome false.

Economic 

 

• Stabilizarea monedei - Banca Națională, în scopul creșterii încrederii publicului și a investitorilor în acest nivel, va anunța lunar rata de schimb a pieței valutare a Fondului Național și va adopta o nouă strategie de politică monetară.

 

• Reducerea implicării economice a întreprinderilor de stat pe piețele concurențiale - Guvernul a fost însărcinat să facă propuneri până în aprilie 2020 pentru a reduce în continuare lista întreprinderilor de stat, în special în orașele mari, pentru a crește dimensiunea sectorului privat. 

 

• Măsuri anticorupție - Președintele Tokayev a consolidat lupta împotriva economiei subterane, întreprinderilor li se vor oferi instrumente pentru evaluarea și verificarea legalității potențialilor lor parteneri de afaceri printr-o bază de date extrasă din Camera Națională a Antreprenorilor.

 

• Muncă externă - Cota 2020 pentru forța de muncă străină va fi redusă cu 40%, pentru a înregistra o scădere de la 49.000 în 2019 la 29.000 în 2020.

 

• Datoria externă - Ministerele Economiei Naționale, Finanțelor și Băncii Naționale ar trebui să elaboreze, până în aprilie 2020, Registrul unificat al datoriei externe sub forma unei baze de date digitalizate.

 

Politic 

• pluralismul parlamentar - O lege va fi adoptată pentru a permite reprezentanților altor partide să dețină funcții de președinte la unele comisii parlamentare, pentru a încuraja opinii și opinii alternative.

• Adunări politice - Locuri speciale pentru mitinguri pașnice în zonele centrale vor fi alocate și un nou proiect de lege care descrie drepturile și obligațiile organizatorilor, participanților și observatorilor.

• Înregistrarea partidelor politice - Pragul minim de membru necesar pentru înregistrarea unui partid politic va fi redus de la 40.000 la 20.000 de membri.

• Vizitatori străini - Președintele Tokayev a anulat înregistrarea obligatorie a străinilor la poliția de migrație în timpul vizitelor în Kazahstan. 

• Implicarea femeilor și a tinerilor - Femeile și tinerii candidați trebuie să reprezinte 30% din listele electorale ale partidelor. 

• Legea Libelului - Președintele Tokayev a dispus ca articolul 130 din Codul penal privind defăimarea să fie dezincriminat și transferat Codului administrativ.

• Justiție penală - Ministerul Afacerilor Externe a fost însărcinat să înceapă procesul de aderare la cel de-al doilea protocol opțional la Pactul internațional pentru drepturile civile și politice, care se ocupă de abolirea pedepsei cu moartea.

 

 

The President of Kazakhstan, H.E. Mr. Kassym-Jomart Tokayev’s initiatives  on public safety, the rule of law and human rights

The goal of President Tokayev, since his inauguration, has been to position himself as the ‘hearing President’ - the figurehead of the ‘hearing state’. The President has taken significant steps in achieving this goal. He has announced a series of domestic, social, economic and political policies aimed at improving the quality of life for citizens of Kazakhstan.

The President has consistently emphasized his commitment to the principle of the ‘hearing state’. In response to this, such initiatives as the National Council of Public Trust have been established as platforms in which wider society can discuss different views and strengthen the national conversation regarding government policies and reforms. These significantly reduced bureaucratic delays and provided citizens the opportunity to voice concerns to the highest levels of government.

In an effort to increase public safety, President Tokayev has strengthened the penalties for those who commit serious crimes, including sexual violence, drug trafficking, human trafficking, driving vehicles after drinking all types of alcohol, poaching, violence towards park rangers, domestic violence against women and serious crimes against individuals, especially children.

At the request of the President, the Mazhilis have adopted a number of important amendments in these areas. On December 30, 2019, President Kassym-Jomart Tokayev signed a number of amendments to codify these amendments into law.

These adopted amendments significantly strengthen the protection of the rights of women and children. As a result, crimes such as rape and sexual violence have been reclassified from medium to severe punishments (from 5 to 8 years). For committing rape or acts of sexual violence against children, criminals now receive sentences of 20 years or life imprisonment. A similar penalty is provided for the murder of children.

In addition, the law provides life sentences for those selling drugs to a minor via the internet, and in nightclubs, cafes, and parks.

Kazakhstan continues strengthening anti-trafficking measures. President Tokayev’s new initiatives provide new measures of punishment in the form of prison sentences from 7 to 12 years for crimes related to human trafficking.

The criminal liability for poaching has also been substantially strengthened. Now, for those proven guilty of poaching, the maximum sentence an individual can receive has been increased from 5 to 12 years in prison. With these new legal amendments, the state has strengthened the protection of the rights of park rangers who care for the safety of nature. According to these new laws, the punishment for attacks on the inspectors for the protection of flora and fauna has also been increased.

The legislative initiatives of President Tokayev are aimed at further strengthening public safety and ensure that the state guarantees the rights of individuals. As a result, Kazakhstan continues to enhance legal powers, strengthens legal punishments for serious crimes and consistently develops the rule of law.

All these new initiatives are in line with the social, economic and political measures taken by President Tokayev to further modernise Kazakhstan, which include the following:

 

Social

 • Healthcare – An additional 2.3 trillion tenge ($6 billion) is to be allocated towards developing healthcare systems and a further 2.8 trillion tenge ($7.2 billion) to be allocated towards covering the healthcare costs of citizens.
 • Social Security – President Tokayev has instructed that social rehabilitation centers will open nationwide to support those in need and that funds from the State Social Insurance Fund will be diverted to provide rehabilitation aid for those with disabilities. Children from low-income families will also receive a guaranteed social package, including free school meals and transportation to and from school.
 • Employment – The government should ensure that private companies adhere to a special quota on hiring people with disabilities, as well as to count volunteer work as work experience.
 • Modernising the pension system As employers are not yet in a position to provide a mandatory 5% pension, the term of introducing mandatory pension contributions by employers will be postponed from 1 January 2020 to 2023.

 

 • Education – President Tokayev has instructed that scholarships to undergraduate, graduate and doctoral students are raised by 25%. Strict measures are also to be taken against educational institutions which print fake diplomas.

Economic

 • Currency stabilizing – The National Bank, in order to increase public and investor confidence in the tenge, will announce the exchange rate of the National Fund’s currency market on a monthly basis and adopt a new monetary policy strategy.
 • Reducing the economic involvement of state businesses in competitive markets – The government has been instructed to make proposals by April 2020 to further reduce the list of state enterprises, especially in big cities, in order to increase the size of the private sector.
 • Anti-corruption measures – President Tokayev has strengthened the fight against the shadow economy, businesses will be provided with tools to assess and verify the legality of their potential business partners through a database drawn from the National Chamber of Entrepreneurs.
 • Foreign labour – The 2020 quota for foreign labour will be reduced by 40%, to see a decline from 49,000 in 2019 to 29,000 in 2020.
 • Foreign debt – The Ministries of the National Economy, Finance and the National Bank should develop, by April 2020, the Unified Register of External Debt in the form of a digitised database.

Political

 • Parliamentary pluralism – A law will be passed to allow representatives from other parties to hold Chair positions on some Parliamentary committees, in order to foster alternative views and opinions.
 • Political rallies – Special places for peaceful rallies in central areas will be allocated and a new draft law outlining the rights and obligations of organizers, participants and observers will be passed.
 • Political party registration – The minimum membership threshold needed to register a political party will be reduced from 40,000 to 20,000 members.
 • Foreign visitors – President Tokayev has cancelled the mandatory registration of foreigners with the migration police during visits to Kazakhstan.
 • Involvement of women and youth – Women and young candidates must make up 30% of party election lists.
 • Libel Law – President Tokayev has ordered that Article 130 of the Criminal Code on defamation will be decriminalised and transferred to the Administrative Code.
 • Criminal justice – The Ministry of Foreign Affairs has been tasked to begin the process of acceding to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which deals with abolishing the death penalty.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: