Publicat: 14 Martie, 2014 - 09:42

În trimestrul IV 2013, numărul mediu de pensionari a fost de 5393 mii persoane, în scădere cu 62 mii persoane faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 8 mii persoane faţă de trimestrul III 2013. Pensia medie lunară a fost în trimestrul IV 2013 de 811 lei, mai mare cu 3,2% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 0,4% faţă de trimestrul III 2013.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 87,0% în totalul celor de asigurări sociale.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 811 lei în trimestrul IV 2013, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (650 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1025 lei în Municipiul Bucureşti).

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară după sistemul de pensionare

 

Numărul mediu

- mii persoane -

Pensia medie

- lei lunar -

TR.IV 2012

TR.III 2013

TR.IV 2013

TR.IV 2012

TR.III 2013

TR.IV 2013

TOTAL (I+II+III)

5455

5401

5393

786

808

811

I. Asigurări sociale - total

5448

5395

5387

787

809

811

din care:

 

 

 

 

 

 

- asigurări sociale de stat

4693

4679

4684

779

812

811

II. Beneficiari de ajutor social – tip pensie

1

1

1

195

203

202

III. I.O.V.R.

6

5

5

236

234

234

Numărul mediu
- mii persoane - Pensia medie
- lei lunar -
TR.IV 2012 TR.III 2013 TR.IV 2013 TR.IV 2012 TR.III 2013 TR.IV 2013
TOTAL (I+II+III) 5455 5401 5393 786 808 811
I. Asigurări sociale - total 5448 5395 5387 787 809 811
din care:
- asigurări sociale de stat 4693 4679 4684 779 812 811
II. Beneficiari de ajutor social – tip pensie 1 1 1 195 203 202
III. I.O.V.R. 6 5 5 236 234 234

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (72,8%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%.

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale şi pensia medie lunară pe principalele categorii de pensii

 

 

Numărul mediu

- mii persoane -

Pensia medie

- lei lunar -

TR.IV 2012

TR.III 2013

TR.IV 2013

TR.IV 2012

TR.III 2013

TR.IV 2013

TOTAL (A+B+C+D+E)

5488

5395

5387

787

809

811

din care:

 

 

 

 

 

 

A) Limităde vârstă

3934

3923

3924

891

915

918

B) Pensie anticipată

12

14

16

927

992

989

C) Pensie anticipată parţial

108

100

99

621

627

618

D) Invaliditate

765

738

730

560

576

571

E) Urmaş

629

620

618

437

440

446


Numărul mediu
- mii persoane - Pensia medie
- lei lunar -
TR.IV 2012 TR.III 2013 TR.IV 2013 TR.IV 2012 TR.III 2013 TR.IV 2013
TOTAL (A+B+C+D+E) 5488 5395 5387 787 809 811
din care:
A) Limită de vârstă 3934 3923 3924 891 915 918
B) Pensie anticipată 12 14 16 927 992 989
C) Pensie anticipată parţial 108 100 99 621 627 618
D) Invaliditate 765 738 730 560 576 571
E) Urmaş 629 620 618 437 440 446

Indicele pensiei medii reale pentru trimestrul IV 2013, faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum a fost de 100,3%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2013, a fost de 542,2 mii persoane, din care:
• 396,2 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 8,5% din totalul pensionarilor din această categorie;
• 146,0 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 26,8% din totalul acestora.

Precizări metodologice:

1. Colectarea datelor se realizează prin rapoarte statistice completate prin auto-înregistrare, de către personalul din compartimentele de specialitate ale caselor de pensii. Rapoartele statistice sunt completate de Casa Naţională de Pensii Publice (pentru pensionarii de asigurări sociale de stat şi pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări pentru agricultori), Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Culturii şi Casa de Asigurări a Avocaţilor.

2. Numărul mediu total al pensionarilor cuprinde totalitatea pensionarilor din România indiferent de sistemul de pensii, respectiv sistemul public de pensii (inclusiv ajutor social - tip pensie, IOVR - invalizi, veterani şi văduve de război) şi sistemele neintegrate sistemului public de pensii (pensionarii de asigurări sociale din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor, sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege). Se determină prin însumarea numărului de pensionari existenţi în plată în fiecare lună, raportat la numărul de luni din perioada de referinţă.
• Numărul mediu al pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale cuprinde:
− pensionarii de asigurări sociale de stat;
− pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări pentru agricultori;
− pensionarii de asigurări sociale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
− pensionarii de asigurări sociale din evidenţa Ministerului Culturii;
− pensionarii de asigurări sociale din evidenţa Casei de Asigurări a Avocaţilor.
• Pensia medie lunară se calculează prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în trimestrul/anul de referinţă la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 3 (luni) respectiv 12 (luni).
• Pe categorii, pensiile se clasifică astfel:
 pensie pentru limită de vârstă,
 pensie anticipată,
 pensie anticipată parţială,
 pensie de invaliditate,
 pensie de urmaş,
 ajutor social tip pensie,
 pensii IOVR.
• Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de Legea nr. 263/2010.
• Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010.
• Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
• Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza unor afecţiuni specificate de legislaţia în vigoare.
• Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

• Pensiile IOVR se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentati de război şi se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile IOVR.
• Ajutorul social tip pensie se plăteşte din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, acestă categorie de pensie fiind acordată în baza Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, act normativ abrogat.
• Pensia reprezintă dreptul bănesc stabilit prin decizia de pensie.
• Numărul pensionarilor beneficiari de indemnizaţie socială pentru pensionari (pensie socială minim garantată) reprezintă numărul pensionarilor din sistemul de pensii pentru care nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau în plată se situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate conform OUG nr.6/2009.