2 iulie 2022

Înscrierea în cea de-a doua sesiune a concursului pentru finanţarea a 15 afaceri noi se prelungeşte

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Înscrierea în cea de-a doua sesiune a concursului pentru finanţarea a 15 afaceri noi, cu valoarea de până la 25.000 euro – se prelungeşte până în data de 14 iulie 2021.

Având în vedere că până în această perioadă, restricţiile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei au îngreunat realizarea propunerilor de planuri de afaceri, iar desfăşurarea primei sesiuni de selecţie a fost întârziată, cât şi pentru a da posibilitatea cât mai multor locuitori din zona Amurgului să participe la selecţia planurilor de afaceri, perioada de înscriere în concurs se prelungeşte cu încă două săptămâni.

În prima sesiune a concursului de Planuri de afaceri, ce s-a derulat în perioada 12 aprilie – 10 mai 2021, pe platforma informatică dedicată proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/, s-au înscris un număr de 20 de potenţiali beneficiari, cinci dintre aceştia depunând Planuri de afaceri şi document aferente pentru a obţine finanţarea nerambursabilă de până la 25.000 de euro (115.000 de lei)/ plan de afaceri/ firmă, în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti – zona marginalizată Amurgului.

Vă reamintim că persoanele dezavantajate, fără posibilităţi, care îşi doresc să dezvolte o afacere proprie în Sectorul 5 – zona marginalizată Amurgului, vor putea primi subvenţii de până la 25.000 de euro (115.000 de lei)/ plan de afaceri/ firmă, pentru a-şi deschide o afacere, cu ajutorul unui proiect iniţiat de Primăria Sectorului 5 finanţat prin fonduri europene nerambursabile. Astfel, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone reuşeşte să compenseze lipsa banilor de la bugetul naţional prin accesarea de fonduri europene.

Subvenţiile vor fi acordate în cadrul unui concurs competitiv de proiecte, cu depunere la termen, organizat ca urmare a implementării proiectului – Regenerare Urbană Amurgului Cod SMIS 128464, finanţat în cadrul programului POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Planurile de afaceri se vor depune pe platforma informatică dedicată proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/ şi vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a planurilor de afaceri va include un număr impar de membri din care vor face parte reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

În cadrul procesului de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri pe lângă evaluarea eligibilităţii tehnico – financiare, fiecare solicitant va fi invitat să-şi susţină ideea de afaceri în cadrul unui interviu cu Comisia de selecţie a planurilor de afaceri.

Pentru subvenţia acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înfiinţate trebuie să funcţioneze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului şi să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni după implementarea proiectului. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcţionarii afacerii, inclusiv obligaţia menţinerii locului de muncă ocupat.

Pentru a putea primi banii, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească cumulativ, printre altele, următoarele condiţii:

– Solicitantul trebuie să depună un plan de afaceri în cadrul sesiunii de concurs de planuri de afaceri.

– Solicitantul trebuie să declare că doreşte să facă parte din proiect sau face parte din proiect şi că va participa la activităţile acestuia.

– Solicitantul trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

– Solicitantul trebuie să fie o persoană aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială, adică se află cel puţin într-una din următoarea situaţie:

A) în risc de sărăcie
sau

B) se confruntă cu deprivare materială
sau

C) trăieşte într-o gospodărie cu o intensitate foarte redusă a muncii.

Unde:

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populaţiei.

B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică şi bunurile de folosinţă îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiţii de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puţin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu îşi pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilităţi,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinţei,
3) să facă faţă unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, peşte sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanţă departe de casă,
6) un autoturism,
7) o maşină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.

C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulţii (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puţin de 20% din potenţialul lor total.

– Solicitantul trebuie să înfiinţeze o afacere neagricolă în zona marginalizată (zona Amurgului – astfel, sediul social şi punctul de lucru din cadrul planului de afaceri trebuie să fie în comunitatea marginalizată).

– Solicitantul trebuie să aibă reşedinţa sau domiciliul în zona marginalizată vizată de intervenţie (zona Amurgului).

– Solicitantul va trebui să aibă calitatea de asociat unic sau majoritar în cadrul întreprinderii propuse spre finanţare.

– Solicitantul nu trebuie să fie înscris în alt grup ţintă şi să nu beneficieze de o alta finanţare nerambursabilă prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare cu cele derulate în cadrul proiectului POCU/483/4.1/128464.

– Solicitantul, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii, propus prin planul de afaceri înscris în concurs, nu a fost supus, în ultimii 3 ani, la o condamnare pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din motiv profesionale sau etic-profesionale. De asemenea, acesta nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

– Solicitantul, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii, propus prin planul de afaceri înscris în concurs, nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al altui furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

– Solicitantul nu furnizează informaţii false.

– Solicitantul nu are calitatea de acţionar/asociat majoritar în structura altor societăţi comerciale.

Pentru informaţii complete şi pentru a consulta metodologia privind derularea concursurilor de planuri de afaceri (ghid-sesiunea 1) accesaţi pagina de internet a concursului www.rua.sector5.ro.