16 august 2022

Înscrieri pentru admiterea la Academia de Poliție

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași desfășoară activități de înscriere a candidaţilor, în vederea participării la concursul de admitere organizat la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în anul 2022.
În acest an sunt scoase la concurs 70 de locuri la învățământ cu frecvență (3 ani) – domeniul de licență Științe militare, informații şi ordine publică, programul de studii de licență/specializarea Ordine şi siguranţă publică, specialitatea Jandarmi, 10 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învățământul cu frecvență (4 ani), domeniul de licență Drept, programul de studii universitare de licență Drept și 7 locuri alocate Jandarmeriei Române la învățământ cu frecvență frecvență redusă (3 ani) pentru agenți, subofițeri, maiștri militari din MAI.
Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat, se semnează și se transmite împreună cu celelate documente, exclusiv în format electronic, la adresa de email sru@jandarmeriaiasi.ro, până la data de 08 iulie 2022, ora 16.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare și acceptare a condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe siteul unității www.jandarmeriaiasi.ro. (Toate documentele menționate mai sus, vor fi transmise împreună cu cererea – tip de înscriere, la adresa de e-mail indicată).
Evaluarea psihologică se realizează de către specialiști din cadrul unității, până la data de 13 iulie 2022, în urma unei planificării care va fi afișată, în timp util, pe site-ul unității: www.jandarmeriaiasi.ro.
Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.
Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor mai sus menționate se realizează de către Academia de Poliție ”A.I. Cuza” București și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție ”A.I. Cuza” București.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere; l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; n) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Informațiile privind recrutarea, precum și modelele documentelor necesare, sunt postate pe site-ul inspectoratului – www.jandarmeriaiasi.ro, secțiunea Carieră / Anunțuri admiteri
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, 0232/410.425, interior 24.604, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Sursa foto Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași