Publicat: 18 Decembrie, 2017 - 12:56

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis luni, 18 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

Bucureşti, 18 decembrie 2017

Domnului Nicolae-Liviu Dragnea
Preşedintele Camerei Deputaţilor

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune instituie noi reguli în ceea ce priveşte numirea şi demiterea din funcţie a membrilor organelor de conducere ale celor două societăţi, incompatibilităţile aplicabile, precum şi atribuţiile acestora. În forma transmisă la promulgare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune conţine dispoziţii care fie sunt neclare, fie pot afecta funcţionarea celor două societăţi, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de către Parlament.

1. Prin art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, art. 19 al Legii nr. 41/1994 se completează cu un nou alineat, alin. (31), ce stabileşte criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce pot fi numite ca membru titular sau supleant în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune (SRTV). Referitor la aceste criterii (ce par a fi, mai degrabă, condiţii şi nu criterii de numire), semnalăm că experienţa managerială şi capacitatea decizională, criteriu prevăzut la alin. (31) lit. b), este lipsit de claritate şi precizie. În ceea ce priveşte criteriul cunoaşterii legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea celor două societăţi de radio şi de televiziune, precum şi din domeniul audiovizualului - prevăzut la alin. (31) lit. c) - apreciem că această formulare este imprecisă, noţiunea de legislaţie putând fi înţeleasă fie în sens larg, fie în sens restrâns. Nu în ultimul rând, semnalăm că şi criteriul de la lit. d) - cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională - ar trebui, pentru rigoare şi obiectivitate în apreciere, să presupună obligaţia prezentării unui atestat sau a unui alt tip de document similar, care să certifice aceste cunoştinţe.

2. La art. I pct. 3 din legea transmisă la promulgare, lit. a) a alin. (21) al art. 20 al Legii nr. 41/1994 prevede că pe timpul exercitării mandatului membrii consiliului de administraţie sunt obligaţi să renunţe la calitatea de membru în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale. Din perspectiva necesităţii asigurării autonomiei şi imparţialităţii activităţii membrilor consiliilor de administraţie ale celor două societăţi, dar şi a respectării dreptului constituţional la informaţie, considerăm că norma ar trebui reanalizată sub aspectul compatibilităţii acestei calităţi de membru în consiliul de administraţie cu deţinerea unei funcţii de conducere în cadrul unui partid politic.

De asemenea, membrii consiliului de administraţie, potrivit lit. c) a alin. (21) al art. 20 al Legii nr. 41/1994, nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, cu care SRR sau, după caz, SRTV, întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare. Din aceleaşi raţiuni, ce ţin de obiectivitate şi imparţialitate în activitate, apreciem că această soluţie legislativă ar trebui menţinută şi în ceea ce priveşte membrii comitetului director. În acest sens, se impune reanalizarea soluţiei de abrogare a dispoziţiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 7 din legea transmisă la promulgare), pentru ca şi membrilor comitetului director să li se aplice cel puţin acest criteriu de incompatibilitate.

3. Alin. (4) al art. 26 din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 9 din legea transmisă la promulgare) prevede că în cazul dizolvării consiliului de administraţie, conducerea societăţii în cauză va fi asigurată de directorul general împreună cu comitetul director, până la numirea noului consiliu de administraţie.

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune prevede, pe de o parte ipoteza dizolvării consiliului de administraţie (art. 26 alin. 3), iar pe de altă parte, cea a demiterii de drept a consiliului de administraţie ca efect al respingerii de către Parlament a raportului anual (art. 46 alin. 7). Or, intervenţia legislativă de la art. 26 alin. (4) din legea trimisă la promulgare reglementează asigurarea conducerii celor două societăţi doar în ipoteza dizolvării consiliului de administraţie, fără a exista o soluţie legislativă expresă cu privire la asigurarea acestei conduceri şi în ipoteza demiterii acestuia. În acest sens, se impune asigurarea unui cadru legislativ unitar. Totodată semnalăm că legea nu acoperă nici ipoteza în care directorul general demisionează după dizolvarea/demiterea consiliului de administraţie.

Potrivit alin. (5) al art. 26 din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 10 din legea transmisă la promulgare), dacă în situaţia prevăzută la alin. (4) directorul general este interimar, Parlamentul îi va acorda un mandat bine definit pentru conducerea societăţii. Deşi sintagma ,,mandat bine definit' nu este o noutate în conţinutul Legii nr. 41/1994, considerăm că aceasta este neclară, iar atribuţiile directorului general interimar ar trebui indicate în mod expres în lege.

4. La art. I pct. 11-13 din legea transmisă la promulgare (art. 27, art. 271 şi art. 28 din Legea nr. 41/1994) sunt stabilite atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui acestuia, precum şi cele ale directorului general. Referitor la aceste atribuţii, constatăm că pentru unele dintre ele este neclar cine le va exercita, pentru că se repetă, în timp ce alte atribuţii nu sunt corelate cu dispoziţiile legale în vigoare. Astfel, semnalăm că norma de la art. 27 lit. r) are un conţinut normativ identic cu cel de la art. 28 alin. (1) lit. m), iar cea de la art. 28 alin. (1) lit. e) ar trebui corelată cu cea în vigoare de la art. 31 lit. b). De asemenea, în materie de reprezentare prevederile art. 28 alin. (1) lit. c) ar trebui circumstanţiate în raport cu cele ale art. 271 alin. (1) lit. e). Totodată, întrucât permit ca printr-un act cu forţă juridică inferioară legii, respectiv prin regulamentul de organizare şi funcţionare, să fie completată sfera atribuţiilor celor trei organe de conducere, considerăm că dispoziţiile art. 27 lit. x), art. 271 alin. (1) lit. i) şi art. 28 alin. (1) lit. o) ar trebui eliminate.

În ceea ce priveşte atribuţia preşedintelui consiliului de administraţie prevăzută la art. 271 alin. (1) lit. d), de a prezenta periodic situaţii economice înaintate de directorul general în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie, apreciem că din interpretarea sistematică a normelor ce reglementează atribuţiile organelor de conducere nu rezultă în raport cu ce organism se va realiza această atribuţie.

În altă ordine de idei, în conţinutul art. 27 nu s-a mai preluat prevederea potrivit căreia consiliul de administraţie aprobă condiţiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director. Potrivit intervenţiei legislative de la art. I pct. 13, la art. 28 alin. (1) lit. i) a fost introdusă o nouă atribuţie pentru directorul general, respectiv cea de a propune consiliului de administraţie, spre aprobare, componenţa comitetului director, precum şi eventualele modificări ale acesteia. În acest context, rezultă că în noua concepţie a legiuitorului numirea membrilor comitetului director se va realiza fără concurs. Având în vedere atribuţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 41/1994, considerăm că ocuparea funcţiei de membru în comitetul director ar trebui să se întemeieze pe criterii obiective, ce pot fi asigurate numai prin exigenţele impuse de organizarea unui concurs.

5. În ceea ce priveşte componenţa comisiei de selecţie prevăzute la art. 272 alin. (3) - art. I pct. 12 din legea transmisă la promulgare - ce urmează să selecteze proiectele de management ale candidaţilor la funcţia de director general, semnalăm că pentru cel puţin 4 dintre cei 7 membri ai acestei comisii nu sunt stabilite criterii clare, care să depăşească sfera politicului, în acord cu considerentele de la pct. 84 din Decizia Curţii Constituţionale nr. 534/2017 (Decizia nr. 534/2017 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 25 iulie 2017). În tăcerea legii, aceşti patru specialişti de prestigiu din afara instituţiei, ce vor fi propuşi de preşedintele consiliului de administraţie şi numiţi apoi prin decizie a consiliului de administraţie, pot fi chiar persoane ce activează în cadrul unor posturi de radio, de televiziune sau publicaţii concurente, ceea ce poate afecta buna funcţionare a celor două societăţi. În plus, considerăm că legea ar trebui să circumstanţieze şi domeniile din care pot proveni aceşti specialişti.

6. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 14 al legii trimise spre promulgare) directorul general poate fi schimbat din funcţie înainte de expirarea mandatului, prin votul majorităţii membrilor consiliului de administraţie, în cazul încălcării prevederilor legale, al săvârşirii unor abateri grave, al neîndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de management sau ai celor stabiliţi de consiliul de administraţie, constatate în urma evaluării anuale, precum şi în cazul în care, prin rapoarte de audit a căror efectuare se stabileşte de consiliul de administraţie se constată o activitate economico-financiară neperformantă a societăţii.

În primul rând, dintre aceste cauze de încetare înainte de termen a mandatului directorului general, diferenţa dintre încălcarea prevederilor legale şi săvârşirea unor abateri grave nu este foarte clară prin raportare la scopul normei. De asemenea, nu este clar cine constată încălcarea prevederilor legale: consiliul de administraţie care va dispune şi încetarea mandatului înainte de termen pentru directorul general sau, eventual, instanţa de judecată prin decizie definitivă urmând ca, ulterior, consiliul de administraţie să decidă încetarea acestui mandat.

În plus, în această ultimă ipoteză, considerăm că reanalizarea normei ar trebui să aibă în vedere şi în ce măsură votul membrilor consiliului de administraţie poate lipsi de eficienţă o hotărâre judecătorească prin care s-a constatat încălcarea unor prevederi legale. Pentru a asigura claritatea, precizia şi predictibilitatea normei, aceste cauze ar trebui clar definite şi enumerate în funcţie de tipul de răspundere (răspundere penală, răspundere administrativ-disciplinară sau răspundere contractuală).

În legătură cu acelaşi text, semnalăm şi că sintagma 'schimbat din funcţie' nu are o consacrare legală de care să poată fi legate consecinţele juridice ale unei asemenea măsuri.

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Tag-uri Nume: