13 august 2022

Lucrările Consiliului ARACIS din perioada 17-31 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), întrunit în şedinţa din data de 28 decembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calităţii în învăţământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele şi hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părţile interesate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

– 16 programe de studii universitare, dintre care 13 programe de studii universitare de licenţă şi trei programe de studii universitare de masterat;

– un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

– nouă domenii de studii universitare de masterat;

– 116 domenii de studii universitare de doctorat;

– trei instituţii de învăţământ superior;

– 12 instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat.

De asemenea, Consiliul a analizat şi a validat propunerea Comisiei de soluţionare a contestaţiei depusă de o instituţie de învăţământ superior cu privire la domeniul de studii universitare de doctorat „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa:
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/12/28.12.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Avizele acordate şi propunerile ARACIS au fost transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a instituţiilor de învăţământ superior şi, de asemenea, a fost validat Protocolul pentru evaluarea instituţională a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabileşte pentru fiecare săptămână şi poate fi consultat pe pagina web a agenţiei, la secţiunea Noutăţi.

II. Cooperare internaţională

Membrii Consiliului au fost informaţi cu privire la evenimentele internaţionale în care a fost implicată agenţia în a doua jumătate a lunii decembrie 2021.

ARACIS a diseminat informaţiile relevante cu privire la finalizarea Cadrului european pentru asigurarea comprehensivă a calităţii Universităţilor Europene, care are drept obiectiv crearea unei abordări comune a asigurării calităţii la nivelul Universităţilor Europene şi care a fost realizat în proiectul „Dezvoltarea unei Abordări Europene pentru Asigurarea Comprehensivă a Calităţii Reţelelor (Europene) de Universităţi”- EUniQ. Precizăm că, în cadrul „Iniţiativei europene Erasmus+ European Universities (Universităţi Europene)”, în România există zece instituţii de învăţământ superior care fac parte din diferite alianţe de Universităţi Europene, înfiinţate cu scopul de a contribui la crearea noii viziuni „universitatea de tip european – universitate a viitorului”.

Agenţia a participat la procesul de consultare efectuat de Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE), în anul 2021, în vederea actualizării Standardelor şi liniilor directoare EUR-ACEÂŽ, iar rezultatul acestei consultări a fost prezentat şi diseminat către membrii Consiliului şi ai Comisiilor de Experţi Permanenţi de Specialitate „Ştiinţe inginereşti”.

În vederea diseminării activităţilor sale la nivel internaţional, ARACIS a elaborat două contribuţii, pentru publicare în Buletinele informative ale Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA) şi Reţelei Internaţionale a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE). Contribuţia publicată deja în cadrul Buletinului informativ al CEENQA se referă la principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea politicilor publice în învăţământul superior şi creşterea calităţii reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate-QAFIN”. Contribuţia care urmează să fie publicată în Buletinul informativ al INQAAHE are drept temă „Evaluarea celui de-al treilea ciclu de studii universitare (de doctorat)”.

III. Funcţionare internă a agenţiei

Consiliul ARACIS:

– A validat rezultatele concursului de ocupare a trei posturi din Consiliul ARACIS;
– A validat rezultatele concursului de ocupare a unor poziţii vacante din Comisiile de experţi permanenţi (de specialitate) ale ARACIS;
– A aprobat propunerile de modificare şi de completare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a programelor de studii din domeniile de licenţă şi masterat aferente Comisiilor de specialitate 10 şi 11 – Ştiinţe inginereşti. Versiunea actualizată a Standardelor va fi disponibilă pe pagina web a ARACIS;
– A aprobat noua componenţă a Comisiei Consultative a agenţiei; membrii Comisiei Consultative sunt selectaţi, de Consiliul ARACIS, dintre propunerile Consiliului Naţional al Rectorilor.

Consiliul ARACIS
Bucureşti, 5 ianuarie 2022