Publicat: 20 Februarie, 2013 - 13:43
Share

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România.

Prezentul demers legislativ urmăreşte realizarea cadrului normativ privind:
     1. reglementarea conţinutului Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.), precum şi a procedurilor privind actualizarea R.N.E.P.;
     2. forma şi conţinutul de date al documentelor de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând cu data de 01.07.2013,  respectiv:
          a) pentru cetăţenii români  - cartea de identitate, cartea electronică de identitate (C.E.I) şi dovada de reşedinţă;
         b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, care au reşedinţa pe teritoriul României - cartea de rezidenţă şi cartea electronică de rezidenţă (CER), precum şi carte de rezidenţă oermanentă şi carte de rezidenţă electronică permanentă;  
       2^1) în ceea ce priveşte forma acestor documente, sunt implementate standardele ICAO în materia actelor de identitate, respectiv ID-1;
       2^2) referitor la conţinutul de date al actelor de identitate:
      a) cartea de identitate conţine date în format tipărit, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă, suplimentare faţă de cele aflate în circulaţie în prezent; datele cu caracter personal vizibile sunt:
      - numele şi prenumele titularului;
      - sexul;
      - cetăţenia titularului;
      - data şi locul naşterii titularului;
      - semnătura olografă a titularului;
      - imaginea facială a titularului;
      - C.N.P.;
      - adresa de domiciliu a titularului.
     b) în cazul cărţii electronice de identitate/rezidenţă, de tip smart card, aceasta conţine, suplimentar, date în format electronic, astfel:
     - datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
     -  prenumele părinţilor titularului;
     -  certificate digitale;
     - date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;
      3. condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul microprocesorului cărţii electronice de identitate, respectiv al cărţii electronice de rezidenţă;
      4. ansamblul procedural realizat de personalul cu atribuţii în materia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, respectiv de actualizare a R.N.E.P.


Proiectul nu aduce atingere dreptului persoanei la viaţă privată. Documentele electronice – CEI şi CER – reprezintă doar o opţiune pe care solicitanţii o au la dispoziţie, în raport cu actele de identitate/ rezidenţă clasice.

Cartea Electronică de Identitate  şi Cartea Electronică de Rezidență se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta în care aceasta consideră că răspunde intereselor sale: cu sau fără amprente digitale.

Datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în CEI/CER şi nu se stochează în baze de date, pentru interogări ulterioare.

De asemenea, prin prezentul proiect sunt instituite norme metodologice  în concordanţă cu  dinamica procesului legislativ intervenit de la data adoptării actelor normative care fac obiectul prezentului demers, în scopul optimizării activităţii specifice proceselor de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, respectiv pentru actualizarea în mod complet şi coerent a R.N.E.P.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail [email protected],  în termen de 10 de zile.