Publicat: 26 Iulie, 2012 - 13:46
Share
In tara nu se poate vota cu pasaportul

Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și Direcția Generală de Pașapoarte, a dispus măsuri pentru asigurarea stării de legalitate a cetăţenilor în vederea participării la referendumul pentru demiterea Președintelui României, prin crearea condițiilor pentru rezolvarea, în mod operativ, a solicitărilor de documente necesare.

Astfel, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au luat mai multe măsuri care să faciliteze obținerea, în mod operativ, a cărților de identitate de către persoanele care vor să participe la referendum, dar nu dețin documente valabile.

De asemenea, au fost intensificate activităţile de actualizare a bazelor de date cu toate informaţiile privind modificările intervenite în statutul civil al persoanelor (schimbări de nume, decese etc.), domiciliul sau reşedinţa acestora, pierderea/redobândirea drepturilor electorale şi corectării tuturor erorilor din bazele de date.

Totodată, a fost modificat programul de lucru cu publicul, astfel încât să fie rezolvate în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate, astfel:   
• program extins în săptămâna premergătoare desfăşurării referendumului;
• 08.00 - 16.00, în data de 28.07.2012;
• 08.00 - 22.00, în data de 29.07.2012.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 din  Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de vot se exercită de cetățenii români, care au împlinit 18 ani sau împlinesc această vârstă în data de 29 iulie a.c.. Conform statisticilor realizate de D.E.P.A.B.D. 623 persoane împlinesc vârsta de 18 ani în ziua referendumului.

În conformitate cu art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 7/13.07.2012, la referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot în baza următoarelor documente:
a) în ţară, numai pe baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, cu excepţia cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate; elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar;
b) în străinătate, pe baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate;

Cetăţenii români cu domiciliul în România nu pot vota la secţiile de votare din ţară pe baza paşaportului.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 din  Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot vota persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale (interzicerea drepturilor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) prima teză), debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie.

Din statisticile realizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a rezultat că, la nivelul întregii ţări, 22.606 persoane nu au drept de vot, acestea nefiind incluse în copiile de pe listele electorale permanente.

De asemenea, au fost mediatizate reglementările referitoare la condițiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea actelor de identitate, precum şi modificarea programul de lucru în această perioadă.

Totodată, în perioada 28 – 29.07.2012, Direcţia Generală de Paşapoarte vine în sprijinul cetăţenilor români,  care doresc să-şi exercite dreptul la vot în cadrul referendumului, prin asigurarea unor grupe operative, la nivelul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţene şi al Municipiului Bucureşti. Rolul grupelor operative este de a facilita eliberarea paşapoartelor simple temporare, la solicitarea cetăţenilor, în timp util.

În acest sens, pentru situațiile în care cetăţenii români aflaţi în străinătate se adresează misiunilor diplomatice pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare, D.G.P. asigură suport tehnic pentru funcţionarea aplicaţiei, astfel încât fluxul tehnologic să funcţioneze la standarde optime

RGLEMENTĂRI LEGISLATIVE
 În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006, eliberarea unei noi cărţi de identitate la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate ce urmează a fi preschimbat, se face pe baza următoarelor documente, pe care solicitantul le depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
c) certificatul de naştere, original şi copie;
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie;
f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
j) timbru fiscal sau chitanţa cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (în valoare de 4 lei).
 
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
 
În situaţia în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării unei cărţi de identitate, acestuia i se eliberează o carte de identitate provizorie, pe baza următoarelor documente:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţa, original şi copie;
c) 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
d) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
e) timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

            Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achită fie la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, fie la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.

            Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

          Menţionăm că, eliberarea actului de identitate este condiţionată de depunerea cererii, în acest sens, însoţită de documentele necesare, de către persoana fizică.