27 iunie 2022

Ministerul Educaţiei demarează implementarea proiectului „Standardizare şi evaluare unitară pentru sistemul de educaţie preuniversitar – STANDEV”

Cropped close up image woman hands holding pen typing on laptop student do homework prepare essay make research, businesswoman communicate online with client solve business questions distantly concept

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În urma semnării contractului de finanţare între Ministerul Educaţiei (prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie – CNPEE) şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, până la finalul lunii decembrie 2023 va fi implementat proiectul „Standardizare şi evaluare unitară pentru sistemul de educaţie preuniversitar – STANDEV”, Cod SMIS2014+ 154514.

Prin intermediul acestui proiect se va asigura o evaluare unitară în sistemul de învăţământ preuniversitar la nivel naţional atât pentru evaluările curente şi sumative, cât şi pentru examenele şi concursurile naţionale din învăţământul preuniversitar, în contextul Programului România Educată, parte a procesului global de digitalizare a sistemelor de educaţie.

Valoarea totală a proiectului, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, este de 57.925.588,84 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor educaţionale în sistemul de învăţământ preuniversitar prin elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea unui sistem naţional coerent şi fiabil de standarde curriculare de învăţare şi de standarde de evaluare, construit pe bază de soluţii digitale/de tip TIC, până în 2023.

Elaborarea standardelor curriculare de învăţare şi a standardelor de evaluare unitară pentru sistemul de educaţie preuniversitar, inclusiv evaluarea externă digitală, vizează creşterea calităţii în educaţie, asigurarea aceluiaşi nivel de educaţie de bază pentru toţi, comparabilitatea nivelurilor de performanţă ale şcolilor din diferite medii educaţionale ale ţării, precum şi comparabilitatea cu rezultatele evaluărilor internaţionale de tipul PISA, PIRLS, TIMSS etc.

Grupul-ţintă vizat de proiect este compus din cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, experţi în dezvoltare curriculară, experţi în evaluare, inspectori şcolari, membri ai consiliilor consultative pe discipline din inspectoratele şcolare, metodişti CCD/ISJ şi elevi.

Printre rezultatele urmărite se regăsesc:

* crearea unei baze de date cu itemi, template teste, bază de date cu rezultate psihometrice;

* curbe caracteristice, platformă desfăşurare evaluare etc. (25.200 de itemi elaboraţi şi pilotaţi, 116 teste elaborate şi pilotate);

* formarea de experţi pentru standardele de curriculum şi cele de evaluare din CNPEE, Ministerul Educaţiei, universităţi şi alte unităţi de învăţământ;

* formarea de experţi în testare şi în evaluarea digitală standardizată;

* programe de formare pentru elaborarea de itemi pentru fiecare disciplină;

* 1.260 de seturi de standarde curriculare de învăţare şi de evaluare;

* elaborarea unui ghid privind utilizarea standardelor curriculare de învăţare şi a standardelor de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial;

* pilotarea standardelor;

* formarea a 4.600 de cadre didactice;

* elaborarea unui plan-cadru al evaluărilor naţionale.

Pentru întreg personalul didactic din învăţământul preuniversitar, standardele curriculare de învăţare şi standardele de evaluare reprezintă o resursă importantă care orientează acţiunile educative în scopul sprijinirii şi stimulării învăţării, dezvoltării normale şi depline a elevilor.

În cel mai larg sens, standardele reprezintă un set de afirmaţii măsurabile, care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui să ştie şi să poată să facă elevii, din perspectiva competenţelor specifice, pentru fiecare disciplină, în cadrul fiecărei etape de formare/dezvoltare a competenţelor generale.

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaţiei

Sursa foto Pixabay