Publicat: 18 Aprilie, 2016 - 12:22
Share

Federația pentru Apărarea Pădurilor, organizație non-guvernamentală care cuprinde membri ai Academiei Române, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, Societatea inginerilor silvici ”Progresul Silvic”, Confederația Consilva, Asociația Constructorilor Forestieri din România, Asociația Pensionarilor Silvici din România și Asociația Proprietarilor de Păduri din România, organizează în data de 20.04.2016, între orele 11:00-14:00, un miting în Piața Victoriei pentru susținerea următoarelor revendicări:

1.    Modificarea H.G. nr. 924/04.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, întrucât prevederile acestui HG constituie o amenințare la menținerea și gospodărirea durabilă a pădurilor proprietate de stat și, conform Legii nr. 2/2016, o amenințare la siguranța națională. Orice întârziere la modificarea Regulamentului aprobat prin HG nr. 924/2015 creează prejudicii imense menținerii și gospodăririi pădurilor proprietate a statului. Deși solicitarea de modificare a acestui Regulament a fost susținută de Federația pentru Apărarea Pădurilor prin demersuri scrise și prin acțiuni de pichetare a Guvernului în lunile noiembrie, decembrie 2015, ianuarie și februarie 2016 și printr-un miting în 24 februarie 2016 în Piața Victoriei, Departamentul Păduri a postat abia în data de 17 martie 2016 pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor un Proiect de modificare a H.G. nr. 924/2015 care, contrar așteptărilor, nu are în vedere problematica creată de Regulamentul aprobat prin acestă Hotărâre de Guvern.
În Proiectul de Regulament elaborat de Departamentul Păduri nu au fost luate în considerare propunerile Federației pentru Apărarea Pădurilor, ONG reprezentativ pentru societatea civilă din sectorul silvic, având în componența sa membri ai Academiei Române, ai Academiei de Științe Agricole și Silvice, ai Societății inginerilor silvici ”Progresul Silvic”, Confederației Consilva, Federației Silva, Asociației Contructorilor Forestieri din România, Asociației Proprietarilor de Păduri din România, Asociației Pensionarilor Silvici din România, și, de asemenea, nu au fost luate în considerare nici propunerile Romsilva, regie care administrează și răspunde de modul de gospodărire a pădurilor Statului Român. 
Propunerea Departamentului Păduri pentru modificarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate publică nu soluționează problematica creată prin aplicarea H.G. nr. 924/2015, nu sunt create condițiile pentru continuarea activităților de exploatare a pădurilor și de prelucrare primară a lemnului la Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, iar, după estimările noastre, circa 7.000 de salariați de la RNP-Romsilva vor fi concediați - salariați care lucrează efectiv în activitățile de exploatare și prelucrare primară a lemnului, cât și alte categorii de salariați de la direcțiile și ocoalele silvice ce vor fi restructurate, reorganizate sau desființate din cauza lipsei veniturilor rezultate în urma activităților de exploatare și prelucrare primară a lemnului. 

Departamentul Păduri nu ia în considerare că activitățile de exploatare și prelucrare primară a lemnului sunt necesare la Romsilva pentru obținerea de venituri ce vor fi folosite la crearea, menținerea și gospodărirea pădurilor, la lucrările de combatere a inundațiilor, alunecărilor de teren, deșertificării, eroziunii de suprafață și de adâncime a solului, venituri necesare susținerii activității celor 22 de parcuri naturale și naționale, la susținerea activității unor structuri ale RNP-Romsilva: direcții silvice și ocoale silvice. 
Proiectul de Regulament de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate publică elaborat de Departamentul Păduri constituie o lovitură dată RNP-Romsilva, administratorul pădurilor statului, eliminându-se Statul de la lucrările de gospodărire a pădurilor proprietate de stat și poate fi folosit de grupurile de interese în scopul de a accede la o parte din pădurile statului, la lemnul ce se recoltează din aceste păduri, de a accede la dotările, utilajele, clădirile și instalațiile Romsilvei pentru exploatarea și prelucrarea lemnului.

2.    Respectarea prevederilor art. 97 din Legea nr. 46/2008 republicată – Codul Silvic, privind acordarea unor subvenții proprietarilor de păduri cu suprafețe până în 30 ha pentru administrarea și paza acestor păduri. Din cauza neacordării subvențiilor către proprietarii de păduri, nerespectându-se astfel Codul Silvic, în România sunt peste 600 mii ha păduri în sectorul privat neadministrate, nepăzite, din care 400 mii ha sunt deja distruse. Procesul de distrugere a pădurilor, dată fiind neaplicarea art. 97 din Codul Silvic, continuă. 
Prejudiciul creat de grupurile de interese, care s-au constituit pentru tăierea ilegală a 400.000 ha păduri particulare, este (evaluându-se conform reglementărilor europene toate cele trei funcții ale pădurii: funcția economică, funcția ecologică și funcția socială) de 36.000.000.000 Euro. Conform prevederilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 2/2016 privind siguranța națională a României, nerespectarea și neaplicarea prevederilor art. 97 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic se poate considera o inacțiune care lezează interesele economice strategice ale României și are ca efect distrugerea unei importante resurse naturale: pădurea.

3.    Salvarea pădurilor României prin scoaterea sectorului silvic din sfera grupurilor de interese, astfel încât să fie stopate retrocedările ilegale de păduri, corupția și furturile de lemn. Grupurile de interese sunt constituite din cei care au coordonat, condus și au executat tăierile ilegale a 400.000 ha păduri din sectorul privat și care în prezent vizează pădurile statului și lemnul pădurilor statului.
Pentru a-și îndeplini aceste obiective, grupurile de interse:    
-    urmăresc obținerea unor reglementări și acte normative prin care se diminuează rolul și puterea statului în administrarea pădurilor proprietate de stat;
-    crează instrumente de susținere a unor campanii de denigrare a structurilor de administrare a pădurilor statului, pentru a compromite aceste structuri, și a unor campanii de denigrare a personalului silvic, instrumente care instigă segmente de populație împotriva acestui personal;
-    manipulează operatori economici împotriva structurilor de administrare a pădurilor statului;
-    se implică și susțin retrocedările ilegale de păduri.
Pentru demascarea și luarea de măsuri împotriva acestor grupuri de interese, pentru salvarea pădurilor României, se solicită intervenția Președinției României, Parlamentului României, Guvernului României, Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, organismelor anticorupție. 

4.    Anularea Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 610/24.03.2016 întrucât încalcă prevederile Constituției României, ale OUG 109/2011 și precizările Ministerului Justiției nr. 92091/22.12.2014, împiedicând participarea angajaților RNP-Romsilva la procesul de selecție pentru membri Consiliului de Administrație al RNP-Romsilva. Această interdicție poate fi folosită de grupurile de interese pentru a accede la funcțiile administrative de cel mai înalt nivel ale RNP-Romsilva.

5.    Respectarea prevederilor legale privind numirea Consiliului de Administrație la RNP-Romsilva. În situația în care acest consiliu a fost numit cu încălcarea prevederilor legale, pe cale de consecință hotărârile pe care le va lua pot fi contestate ca nelegale de oricine are un interes legitim, ceea ce va duce la blocarea activității regiei. 

6.    Măsuri urgente de consolidare a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, administratorul statului pentru pădurile proprietate publică a statului și a unei părți a pădurilor particulare din România, prin respectarea  atribuțiilor pe care Romsilva le are conferite prin Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, care reglementează administrarea pădurilor ca totalitate a activităților tehnice, economice și juridice și prin asigurarea managementului forestier durabil la pădurile administrate. 
7.    Respectarea reglementărilor silvice ale Uniunii Europene și Consiliului Europei și corelarea României la celelalte țări din Uniunea Europeană și Europa prin aplicarea la păduri a managementului forestier durabil. Managementul forestier durabil ia în considerare unitar și în egală măsură toate cele trei funcții ale pădurii: funcția ecologică, funcția socială și funcția economică. România este singura țară din Europa și din lume care aplică la păduri, contrar Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, guvernanța corporativă în locul managementului forestier durabil, luând în considerare numai funcția economică a pădurii în scopul obținerii unui profit maxim. Pentru maximizarea profitului se vor intensifica tăierile de păduri, neglijându-se funcția ecologică și funcția socială a acestora, investindu-se cu totul insuficient în împăduriri, lucrări silvice și în dezvoltarea, protecția și consolidarea pădurilor pentru evitarea inundațiilor, torenților și alunecărilor de teren. Pierderile de zeci de vieți omenești și de imense bunuri materiale la inundații și alunecări de teren sunt cauzate de lipsa pădurilor și nesusținerea funcției ecologice a acestora. Nesusținerea financiară a funcției sociale a pădurilor prin crearea, menținerea și dezvoltarea acestora, determină starea precară de sănătate a populației României. Practicarea guvernanței corporative la păduri, prin aplicarea OUG nr. 109/2011 reprezintă, conform Legii nr. 2/2016, o amenințare la siguranța națională, guvernanța corporativă la păduri ducând la distrugerea uneia dintre cele mai importante resurse naturale ale României: pădurea.

8.    Măsuri de stopare a campaniei de denigrare a personalului silvic susținută de grupurile de interese care au ca obiectiv facilitarea accesului la pădurile Statului Român. Prin activitatea de pază și gospodărire durabilă a pădurilor, personalul silvic a făcut dovada profesionalismului și spiritului de sacrificiu. Apărând pădurea, 4 pădurari au fost omorâți de infractorii surprinși în pădure furând lemn și 600 de pădurari, tehnicieni și ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave. 

9.    Acordarea sporului de risc personalului silvic în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic. În prezent, salariul pădurarilor este la nivelul salariului minim pe economie, iar in comparație cu salariul pădurarilor din alte țări este de 3 ori mai mic decât salariul pădurarilor din Ungaria și de 5 ori mai mic decât salariul pădurarilor din Polonia.

10.    Consultarea reală a mediului academic, a specialiștilor și a reprezentanților societății civile din sectorul silvic la elaborarea strategiilor forestiere și a actelor normative aferente sectorului.
    
    Necesitatea organizării mitingului din 20.04.2016 reiese din faptul că Departamentul Pădurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nu tratează cu suficientă considerație problematica gravă a sectorului silvic, problematică adusă la cunoștința departamentului de către organizații și specialiști de înaltă calificare, prin Federația pentru Apărarea Pădurilor. Astfel, se constată că până în prezent Federația pentru Apărarea Pădurilor nu a primit niciun răspuns la solicitările, memoriile și petițiile pe care federația le-a înregistrat la Guvern, la minister și le-a susținut prin acțiunile de pichetare a sediului Guvernului și a sediului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din 25.11.2015, 09.12.2015, 12.01.2016, 03.02.2016, 23.03.2016 și 07.04.2016 și prin mitingul organizat în Piața Victoriei în data de 24.02.2016.
    Deși i s-a adus la cunoștință de către Federația pentru Apărarea Pădurilor prin memorii și petiții despre situația dezastruoasă a pădurilor din sectorul silvic privat,  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Departamentul Pădurilor, nu a luat nicio măsură de salvare a pădurilor particulare neadministrate și nepăzite. 
    În prezent sunt 600.000 ha păduri particulare neadministrate și nepăzite, întrucât autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu a respectat prevederile Legii nr. 46/2008 și nu a acordat proprietarilor subvențiile necesare administrării și pazei pădurilor. În lunile noiembrie și decembrie 2015 Federația pentru Apărarea Pădurilor a solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ca Bugetul de Stat pe anul 2016 să prevadă, conform legii, fonduri necesare administrării și pazei pădurilor particulare. În prezent, o mare parte dintre proprietari, neprimind aceste subvenții, sunt obligați să-și vândă pădurile.
    Deși s-a solicitat, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu a luat nicio măsură de identificare a grupurilor de interese care au organizat, condus și tăiat ilegal 400.000 ha păduri particulare, creându-se un prejudiciu țării, proprietarilor de păduri și întregii populații de 36 miliarde Euro și un grav prejudiciu de imagine României.  
    Un grav prejudiciu de imagine este creat, de asemenea, de neaplicarea managementului forestier durabil la pădurile țării, la jumătate din acestea aplicându-se ca formă de management guvernanța corporativă. România este singura țară din lume care nu aplică managementul forestier durabil la păduri. Neaplicarea managementului forestier durabil înseamnă păduri mai puține, ceea ce determină înrăutățirea stării de sănătate și micșorarea speranței de viață a populației, expunerea așezămintelor omenești și obiectivelor economice la pericolele inundațiilor, torenților, alunecărilor de teren, etc.
    Situația deosebit de gravă din sectorul silvic privat se extinde și la nivelul pădurilor proprietate a Statului întrucât Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Departamentul Pădurilor, nu a luat măsurile necesare în timp util de protejare a administratorului pădurilor Statului – Romsilva, împotriva grupurilor de interese ce vizează lemnul și pădurile Statului, nu a luat măsurile necesare pentru corectarea actelor normative inițiate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ce încalcă prevederile Constituției României, ale Legii nr. 46/2008-Codul Silvic și OUG nr. 109/2011. 
    Dată fiind inexistența unor măsuri de stopare a distrugerii pădurilor din sectorul silvic privat, dat fiind pericolul creat de unele acte normative ce pot fi folosite de grupurile de interese autohtone sau alohtone în aservirea pădurilor Statului Român, dată fiind inexistența unor măsuri de corectare a unor acte normative vizând sectorul silvic ce încalcă tendențios prevederile Constituției și legile României, dată fiind inexistența unor măsuri de corectare a unor acte normative prin care diminuarea rolului Statului în administrarea pădurilor proprietate de stat poate fi în folosul grupurilor de interese pentru accesul la masa lemnoasă și la administrarea pădurilor Statului, Federația pentru Apărarea Pădurilor propune Primului Ministru al Guvernului României să solicite celor care au creat sau susținut situația dezastruoasă din sectorul silvic să-și asume răspunderea. 

Președinte
Marian Stoicescu