Publicat: 20 Martie, 2013 - 17:55
Share

În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 136, Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004.

Una dintre modificãrile legislative în domeniul TVA instituite prin acest act normativ se referã la deducerea TVA pentru achiziþiile de bunuri şi servicii pe bazã de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenţã a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaþia agenþilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislaţia naţională se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA. Având în vedere că bonurile fiscale conţin elementele minimale ale unei facturi simplificate şi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin H.G. nr. 84/2013 au fost stabilite condiţiile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonuri fiscale.

Astfel, începând cu data de 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a H.G. nr. 84/2013:

·        pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii, s-a prevãzut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 84/2013, faptul cã TVA poate fi dedusã de beneficiar, în condiţiile legii,  pe bazã de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a cãror valoare individualã, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacã furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal  este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe baza de bonuri fiscale.
·        la aceeaşi dată şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la  justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora,  emise conform OUG nr. 28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpãrãtorului şi numãrul de înmatriculare a autovehiculului.

În vederea aplicãrii noilor prevederi, orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale sã poatã constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot sã-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale  astfel încât  sã  poatã înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrate în scopuri de TVA al beneficiarului.

Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii,  factura pentru livrãrile de bunuri şi/sau prestãrile de servicii care sã cuprindã toate elementele prevãzute la art. 155 alin. (19) din Codul Fiscal.

În situaţia în care beneficiarul solicitã totuşi emiterea unei facturi care sã cuprindã toate elementele prevãzute la art. 155 alin. (19) din Codul Fiscal, deşi comerciantul  are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul  are obligaţia sã emitã aceastã facturã,  pe lângã bonul fiscal.