7 iulie 2022

Noi prevederi privind racordarea la reţelele electrice de interes public

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În cadrul şedinţei Comitetului de Reglementare din data de 15.06.2022, ANRE a aprobat un pachet de acte normative cu privire la racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, după cum urmează:
– Ordinul nr. 81 din 15.06.2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;
– Ordinul nr. 82 din 15.06.2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare;
– Ordin nr. 83 din 15.06.2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare.

Prevederile actelor normative menţionate au drept scop înlesnirea procesului de racordare la reţelele electrice a capacităţilor de producere a energiei electrice noi, mai ales a celor din surse regenerabile. Totodată, a fost avută în vedere completarea dispoziţiilor reglementărilor în vigoare cu prevederi ce au în vedere clarificarea unor situaţii apărute în practică, cum ar fi cele care vizează producătorii de energie electrică care deţin capacităţi de producere mixte (folosesc surse diferite de energie) şi instalaţii de stocare.

Printre principalele modificări şi completări introduse de ordinele menţionate precizăm:
­ la elaborarea studiilor de soluţie, vor fi avute în vedere şi soluţii de racordare a locurilor de producere cu limitarea operaţională prin echipamente de automatizare a puterii evacuate cu încadrarea acesteia în valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în reţea;
­ soluţia de racordare cu limitarea operaţională este alternativă a unei soluţii de racordare cu lucrări de întărire generale şi se va consemna în avizele tehnice de racordare şi în certificatele de racordare emise de operatorul de reţea;
­ operatorii de reţea au obligaţia de a preciza în avizul tehnic de racordare şi certificatul de racordare situaţiile care conduc la limitarea operaţională a puterii evacuate;
­ limitarea operaţională care se aplică utilizatorului care a optat pentru o astfel de soluţie de racordare, se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a reţelei electrice, au fost eliminate circumstanţele care au impus limitarea, operatorul de reţea având obligaţia de a actualiza avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz;
­ operatorul de reţea stabileşte puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără a depăşi valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:
a) puterile instalate ale unităţilor generatoare;
b) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizator;
c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;
d) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;
e) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.
­ pentru scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de întărire generale, utilizatorul poate alege să realizeze lucrările de întărire generale cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, în vederea încheierii de către operatorul de reţea a contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia acestor lucrări;
­ instalaţiile de racordare la joasă tensiune (branşament) se execută şi se pun în funcţiune în maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru branşament;
­ stabilirea obligaţiei utilizatorului ce deţine un loc de producere sau un loc de consum şi de producere de a depune la operator, odată cu cererea de racordare, a extrasului de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum şi de producere, în copie; sunt exceptaţi de la această obligaţie utilizatorii ce deţin locuri de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum.

Direcţia relaţii internaţionale, comunicare, relaţia cu Parlamentul
16.06.2022

Sursa foto Pixabay