29 mai 2022

Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/amosnews.ro/httpdocs/wp-content/themes/covernews-pro/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

Pastorala † MIHAIL: Rugăm pe Domnul Iisus ca Anul Nou – 2022, în care vom intra, să fie binecuvântat cu pace în lume, în familia fiecăruia

Distribuie pe rețelele tale sociale:

† MIHAIL
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
EPISCOP AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A
AUSTRALIEI ȘI NOII ZEELANDE

Preacucernicilor preoți și tuturor binecredincioșilor creștini din eparhia Noastră, har, pace, sănătate și întru toate bunăvoire, cu prilejul Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, iar de la Noi arhierești și părintești binecuvântări.

„În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile” (Evrei 1,2).

Iubiți frați și surori în Domnul Hristos,

Astăzi aducem rugăciune de mulțumire și de slavă Domnului Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit și anul acesta să ajungem la sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea întrupării Fiului Său.

Dacă mai înainte de întrupare Cuvântul lui Dumnezeu se descoperea poporului lui Israel „în umbră” și lucra asupra lumii din exterior, la Nașterea Sa, Fiul a luat în ipostasul Lui și firea omenească pe care a înnoit-o, după cum ne spune și Sfântul Grigorie Palama, întrucât: „o arată a avea însușirea de a subzista în Dumnezeu, de a fi deopotrivă cu Dumnezeu și încăpătoare a strălucirii și lucrării Sfântului Duh” (Omilia 60,5, ed.S.Ikonomu, p.252).
Astfel, Iisus Hristos „Care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut” (Coloseni 1,15), a înnoit pe omul creat „după chipul lui Dumnezeu” și l-a „scos de sub puterea întunericului” (Coloseni 1, 13) , iar prin lucrarea Sfântului Duh, El „ia chip” în fiecare credincios. (Galateni 4,19).

La nașterea Domnului Hristos, descoperirea lui Dumnezeu sau revelația devine concretă, deplină și desăvârșită. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel, spune: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și chipul ființei lui Dumnezeu și Care ține toate cu cuvîntul puterii Sale, după ce a săvîrșit curățirea păcatelor noastre a șezut de-a dreapta slavei, întru cele preaînalte” ( Evrei 1,1-3).
Evangheliștii Noului Testament ne relatează despre mărturiile puterilor cerești care au binevestit și au ilustrat chipul dumnezeirii lui Iisus Hristos. Acestea I-au adus preamărire prin cântarea îngerească: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc. 2, 14).
Dumnezeu fiind, S-a deșertat pe Sine, a luat chip de om și S-a născut în lume din Sfânta Fecioară ca să se mântuiască lumea printr-Însul. S-a sălășluit în peștera săracă ca să dea pildă de smerenie prin care lumea luând aminte, să se mântuiască.
De asemenea, S-a făcut cunoscut lumii prin mărturia păstorilor, a celor trei magi de la Răsărit, precum și prin Steaua luminoasă care i-a călăuzit pe magi până la locul în care se afla Pruncul.
Toate aceste dovezi ce ne descoperă nașterea lui Mesia cel așteptat de veacuri.

Iubiți credincioși și credincioase,

Prin nașterea Domnului Hristos se împlinesc profețiile pe care Dumnezeu Tatăl le-a descoperit aleșilor Săi din Vechiului Testament, iar la plinirea vremii intervine în chip tainic pentru a proteja Pruncul.
Sfântul Evanghelist Matei însemnează în Evanghelie glasul îngerului care i se arată în vis Dreptului Iosif și îi zice: „Iosife, Fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate” (Mt. 1, 20-21).

Văzându-L cu ochii credinței pe Pruncul Iisus născut în Peșteră, culcat în ieslea dobitoacelor, înfășat în scutece și încălzit de suflarea animalelor, ne copleșește dragostea fără de margini a lui Dumnezeu față de lume, pentru că Sfântul Evanghelist Ioan, ne spune : „Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică! ” (In. 3, 16).

Sfinții Părinți subliniază în operele lor că scopul dumnezeieștii întrupări este mântuirea și înnoirea omului. Sfântul Ioan Gură de Aur, spune în acest sens: „nu există o oarecare altă pricină a iconomiei, decât numai mântuirea omului”. (Omilia la Facere 3,3, PG. 53,36).

Așa s-a început în lume viața cea nouă în Hristos. Această stare nouă este prezentă în Biserică pentru că aici, în Sfânta Liturghie, Hristos Domnul se jertfește pentru mântuirea noastră. Prin coborârea Sa, moartea și stricăciunea se preschimbă în viață și nestricăciune, iar Legea se face ipostas, Persoană, și îl cheamă pe om ca să se desăvârșească pentru a fi părtaș la viața cea dumnezeiască prin comuniune cu Hristos și cu semenii.
Creștinul intră în comuniune cu Dumnezeu prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos din Sfânta Euharistie. Astfel se face mădular al lui Hristos, căci Taina dumnezeieștii Euharistii are menirea de a înnoi lumea, iar această înnoire constituie pentru creștini, temelia vieții în Hristos.

La fiecare dumnezeiască Liturghie se recapitulează întreaga taină a iconomiei lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, de la Buna Vestire, la Nașterea Domnului Hristos, Botezul, lucrarea Domnului în lume și propovăduirea învățăturii sfinte, Schimbarea la Față, Răstignirea, Îngroparea, Învierea, Înălțarea și Cincizecimea. Această recapitulare sau aducere aminte „de toate cele ce s-au făcut pentru noi” după cum citim în anaforaua Liturghiei Sfântului Ioan Gura de Aur, în Sfânta Liturghie, ne introduce pe noi, credincioșii care ne împărtășim cu Sfânta Euharistie, în slava lui Dumnezeu, Care este prezent și rămâne pretutindeni în lume prin Duhul Sfânt, căci zice „și iată Eu cu voi Sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Mt.28,20).

Pentru aceasta se cuvine să facem din inima noastră peșteră luminoasă și curată pentru a se sălășlui în ea Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Să luăm aminte și să participăm de la început și până la sfârșit cu multă atenție la rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii, prin care Hristos Domnul se jertfește și binecuvintează poporul binecredincios și să lăsăm deoparte neînțelegerile, orgoliile, interesele personale de orice fel, dușmăniile, invidia și comentariile nesfîrșite și vătămătoare de suflet în timpul acestei înfricoșătoare Taine. Hristos a venit în lume smerit și ne cheamă pe toți la smerenie și îngăduință, la ascultare și lucrare sfântă și ziditoare. În epistola către filipeni, Sfântul Apostol Pavel, auzind despre neînțelegerile dintre ei, îi îndeamnă să se silească ca să dobândească mântuirea, zicând: „Nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din mărire deșartă, ci cu smerenie unul pe altul să îl socotească mai de cinste decât el însuși. Să nu caute nimeni numai ale sale ci fiecare și ale altuia. Cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, Care fiind în chipul lui Dumnezeu, n-a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci s-a deșertat pe Sine chip de rob luînd, făcîndu-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce… drept aceea…cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră… toate să le faceți fără cârtire și fără de îndoială” (Filipeni 2, 3-14).

Frati crestini,

Anul 2021 pe care îl încheiem, a fost un alt an al încercărilor pentru lumea întreagă, datorită pandemiei de Covid-19. Boala și suferința zugrăvesc imaginea unei lumi speriate și îngrijorate pentru ziua de mâine. Mulți oameni au murit, alții încă suferă în spitale sub îngrijirea medicilor. Pericolul încă este ridicat și pentru cei sănătoși, fapt pentru care vă îndemnăm la solidaritate frățească și creștinească.

Cu toții suntem întristați pentru că omenirea parcurge o perioadă grea. Lumea întreagă trece printr-o profundă criză spirituală, medicală, morală și economică pentru faptul că societatea contemporană a devenit tot mai secularizată.
Majoritatea credincioșilor noștri din Episcopia Australiei și Noii Zeelande nu au putut să meargă în România în contextul sanitar actual, purtând în suflet grija pentru părinți și pentru cei apropiați, dar sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce speranța în ajutorul lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este un prilej binecuvântat de a fi aproape de bătrâni și de persoanele izolate, de familiile descurajate și lipsite de ajutor și de toți frații noștri care au nevoie de o faptă creștinească și de un cuvânt de mângâiere.
Să îi ajutăm pe cei care se află în suferință și să protejăm viața celor de lângă noi prin păstrarea și respectarea normelor de protecție și a îndrumărilor pe care le recomandă medicii și personalul specializat, care lupta cu sinceritate și osteneală multă pentru sănătatea oamenilor.
Mulți oameni și-au pierdut slujbele, copiii nu au putut să urmeze procesul de educație în condiții normale, sănătatea și viața oamenilor este în pericol și de aceea este necesar să ne rugăm mai mult, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice: „Rugați-vă neîncetat”(I Tesaloniceni.5,17).
Biserica Ortodoxă Română a proclamat anul 2022 ca: „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a crestinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști”.

Scopul acestor teme este de a actualiza rolul și importanța rugăciunii în cadrul slujbelor liturgice din Biserică, precum și în viața noastră personală, având ca exemplu pe sfinții care s-au ostenit în toată viața lor prin asceză și rugăciune către Dumnezeu.

Dreptmăritori creștini,

Să sărbătorim Nașterea Domnului arătând recunoștință față de bunătatea lui Dumnezeu, revărsată asupra noastră; să participăm la bucuria sărbătorii cu mintea înălțată la Pruncul Iisus care se naște pentru a mântui neamul omenesc.

Rugăm pe Domnul Iisus ca Anul Nou – 2022, în care vom intra, să fie binecuvântat cu pace în lume, în familia fiecăruia și cu liniște sufletească pentru a ne întări în credință, în iertare, în iubire creștinească și în lucrarea duhovnicească bine-plăcută Domnului.

Cu prilejul sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului Hristos, primiți din partea noastră urări de sănătate, alese bucurii duhovnicești și împlinirea bunelor dorințe.

La mulți și binecuvântați ani!

Al vostru către Domnul rugător,

† Episcopul Mihail
Al Românilor Ortodocși din Australia și Noua Zeelandă