Publicat: 9 Februarie, 2017 - 18:49
Share

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide începând din 13 februarie 2017 sesiunile de depunere a proiectelor de investiții pentru zona ITI Delta Dunării (Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR 2020). Cererile de finanțare a proiectelor realizate în teritoriul ITI se pot depune pentru investiții în procesarea produselor agricole, prin submăsura 4.2, pentru investiții în procesarea produselor din sectorul pomicol, prin submăsura 4.2a, precum și pentru instalarea tinerilor fermieri, prin submăsura 6.1.

Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 13 februarie 2017, ora 9.00 — 12 noiembrie 2017, ora 16.00.

Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală din zona ITI Delta Dunării au la dispoziție în anul 2017 peste 19 milioane de euro pentru implementarea proiectelor de investiții prin cele trei submăsuri. Dintre aceste, 10 milioane de euro sunt alocate pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1 ITI), 8,5 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole (sM 4.2 ITI) și alte 800.000 de euro pentru procesarea produselor pomicole.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficială a Agenției www.afir.info pentru toate cele trei submăsuri.

Lista unităților administrativ teritoriale incluse în teritoriul ITI Delta Dunării și în care pot fi realizate investițiile finanțate prin PNDR 2020, este detaliată în Anexele la Ghidurile Solicitantului, disponibile pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Aceste sesiuni se adresează exclusiv proiectelor depuse în teritoriul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Deltei Dunării — pe scurt, SIDD(DD) — aprobată prin HG nr. 602/2016. Conform PNDR (capitolul 15.4) intervențiile finanțate din PNDR, în mod complementar cu investițiile din alte fonduri europene, vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabilă integrată a Deltei Dunării 2030. Strategia va viza investiții în active fizice, dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale, agro-mediu și climă și LEADER.

Din momentul deschiderii apelului de proiecte cu alocare distinctă pentru teritoriul aferent ITI, solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD(DD), vor putea depune proiecte exclusiv în cadrul apelului dedicat aferent anului 2017, însoțite de avizele de conformitate a proiectelor cu obiectivele SIDD(DD) emise de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară — ITI Delta Dunării (ADI ITI DD).

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea 'Investiții PNDR', în pagina dedicată fiecărei Submăsuri în parte.

Strategia Integrată de Dezvoltare durabilă a Deltei Dunării — SIDD(DD) — asigură echilibrul între protejarea patrimoniului natural unic al Rezervației Biosferei Deltei Dunării (RBDD) și dezvoltarea socio-economică, venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată a patrimoniului natural și cultural.

Delta Dunării se confruntă cu limitări severe în ceea ce privește productivitatea agricolă, ca o consecință a calității scăzute a resurselor de sol, a condițiilor climatice aspre și a densității scăzute a populației.

Pentru Submăsura 6.1 — Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri — zona ITI Delta Dunării sunt disponibili în această sesiune 10 milioane euro. Intensitatea sprijinului pentru această submăsură este de 100%.

Sprijinul financiar pe care îl poate primi un beneficiar în cadrul acestei submăsuri este 50.000 de euro pentru exploata?iile între 30.000 SO și 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Beneficiari eligibili sunt persoane fizice înregistrate și autorizate, asociați unici sau majoritari ai unor SRL-uri, cu vârsta maximă de 40 de ani, care își iau angajamentul de a deveni fermieri activi.

Costuri eligibile sunt toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea în bune condiții a planului aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Planul de Afaceri trebuie să conțină prezentarea situației inițiale a exploatației, prezentarea etapelor și a obiectivelor propuse, prezentarea detaliată a acțiunilor. Totodată, tânărul fermier trebuie să-și stabilească domiciliul și sediul social în UAT-ul în care este înregistrată exploatația.

Exploatația care va fi preluată trebuie să fie amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul făcându-se raportând suprafața/ efectivul de animale din teritoriul ITI la suprafața totală/ efectivul total de animale din exploatație, în funcție de tipul exploatației).

SubMăsura 4.2a — Procesarea produselor pomicole — zona ITI Delta Dunării, are o alocare de 800.000 euro. Submăsura sprijină financiar investițiile în unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol.

Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară. Submăsura finanțează și achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime .

De asemenea, beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale și familiale, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice (societăți comerciale), inclusiv grupurile de producători, care realizează investiții corporale și necorporale, pe teritoriul ITI, pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și de 40% pentru Întreprinderi Mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul European pentru Inovare);

Banii disponibili prin această Submăsură pot fi folosiți și pentru:

Înființarea, extinderea și modernizarea unităților ce colectează, condiționează și/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice.

Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații și echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime.

Cheltuieli generate de organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii (know-how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

Submăsura 4.2 — Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol — zona ITI Delta Dunării, are o alocare de 8,5 milioane de euro. Aceste fonduri sunt destinate investițiilor care au ca scop înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecția mediului, creșterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Beneficiarii submăsurii — persoane fizice autorizate, societăți comerciale, cooperative agricole care realizează investiții corporale și necorporale, pe teritoriul ITI — pot obține o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, pentru un proiect se pot obține până la 2,5 miloane euro/ proiect, în funcție de tipul beneficiarului și investiția propusă.

Ca și în cazul proiectelor finanțate prin Submăsura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

Printre cheltuielile finanțate prin Submăsura 4.2 se numără:

Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;

Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

Lista chieltuielilor eligibile, precum și toate condițiile de accesare ale celor trei submăsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.