27 mai 2022

Plan de măsuri specifice de intensificare a controalelor sanitare-veterinare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2022, D.S.V.S.A. Gorj a întocmit un plan de măsuri specifice de intensificare a controalelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor asupra modului de procesare, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi altor produse alimentare al căror consum creşte considerabil, în mod tradiţional, în această perioadă.

În acest sens, D.S.V.S.A. Gorj a dispus implementarea următoarelor măsuri:

I. MĂSURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE LA NIVELUL D.S.V.S.A. GORJ

În perioadele premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice şi premergătoare Sărbătorilor Pascale Ortodoxe, conform programului de lucru stabilit de directorul D.S.V.S.A. Gorj, personalul cu atribuţii de control din cadrul instituţiei, precum şi cei care îşi desfăşoară activitatea la nivelul circumscripţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale, vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare-veterinare din târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, abatoare şi centre de sacrificare temporare, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare, unităţi de alimentaţie publică, precum şi în toate unităţile în care se comercializează produse alimentare de origine animală şi non-animală.

Astfel, în perioada menţionată (28.03 – 24.04.2022) va fi asigurată permanenţa la nivelul D.S.V.S.A. şi C.S.V.S.A.O., inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, afişându-se programul de lucru, numele inspectorului responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

În scopul asigurării unui nivel ridicat al protecţiei sănătăţii consumatorilor, D.S.V.S.A. Gorj atrage atenţia asupra necesităţii respectării legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi asupra riscurilor pentru sănătatea publică ce decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară-veterinară. De asemenea, autorităţile locale trebuie să stabilească măsuri adecvate pentru prevenirea şi descurajarea comerţului ilegal cu animale vii şi produse alimentare în spaţii neamenajate (inclusiv comerţul stradal).

De asemenea, conform publicaţiilor Oficiului Internaţional de Epizootii (O.I.E.), vor fi aplicate măsuri suplimentare de menţinere a acestui status prin monitorizarea circulaţiei pe teritoriul judeţului Gorj a ovinelor destinate sacrificării pe întregul traseu de la ferme sau exploataţii către unităţile/punctele de sacrificare.

În toate pieţele agro-alimentare autorizate în care vor fi valorificate carnea şi alte produse de origine animală, va fi asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de week-end.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare-veterinare, se va constata că în pieţele agro-alimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere nu sunt respectate condiţiile sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare, se vor aplica măsurile legale ce se impun, incluzând, după caz, suspendarea activităţii, până la remedierea tuturor deficienţelor constatate.

În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare-veterinare şi asigurării protecţiei sănătăţii consumatorilor, D.S.V.S.A. Gorj va colabora cu celelalte autorităţi judeţene/locale (primării, Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, A.N.A.F., C.J.P.C., D.S.P., I.P.J. etc.), în acţiuni comune de control asupra unităţilor/producătorilor care produc, depozitează, transportă şi comercializează animale vii şi produse alimentare, în limita competenţelor stabilite de legislaţie şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorităţi.

II. MĂSURI SPECIFICE PENTRU ANIMALELE DESTINATE SACRIFICĂRII ŞI PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE

Animalele destinate sacrificării

– identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care taie miei şi prelucrează carne de miel, precum şi a tuturor fermelor sau gospodăriilor particulare de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere;

– controlul stării de sănătate a animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare, pentru care se cunosc originea şi statusul de sănătate al fermei/exploataţiei (fermele şi localităţile de provenienţă să fie indemne de boli transmisibile);

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 180/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv verificarea modului de completare a formularelor de mişcare;

– verificarea condiţiilor privind transportul mieilor destinaţi tăierii, care trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar conform modelului stabilit de A.N.S.V.S.A.;

Sacrificarea mieilor va fi realizată în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul A.N.S.V.S.A , cât şi în spaţii amenajate temporar, ca urmare a solicitărilor transmise de cele 4 primării din judeţul Gorj (Tg-Jiu, Motru, Tismana, Novaci).

La nivelul judeţului Gorj, toate târgurile de animale sunt închise.

Carnea de miel

– loturile de carne de miel vor fi livrate din abatoare numai însoţite de certificat sanitar-veterinar, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare-veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară-veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu sunt asigurate o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;

– verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar-veterinar;

– verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produsele din ouă destinate consumului uman

– identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de ambalare a ouălor;

– transportul ouălor va fi efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar; va fi suspendată autorizaţia sanitară-veterinară pentru mijloacele de transport care nu îndeplinesc cerinţele de igienă în vigoare;

– verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu se asigură temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;

– ouăle vor fi marcate cu codul producătorului şi trebuie să provină din centre de ambalare autorizate, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic va fi efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în pieţele agro-alimentare şi târguri;

– ouăle cu coaja crăpată sau lovită vor fi retrase de la comercializare şi vor fi dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

Lapte şi produse lactate

– micii producători care comercializează lapte şi brânzeturilor în pieţele agro-alimentare şi târguri trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar la D.S.V.S.A. Gorj, conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– laptele crud destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

– micii producători care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agro-alimentare şi târguri trebuie să deţină carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele, conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– brânzeturile destinate comercializării directe de către micii producătorii vor fi expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţele agro-alimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc).;

– brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– sunt permise transportul şi păstrarea, în vederea vânzării directe către consumatorul final, a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional (putini din lemn), cu condiţia ca acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilităţii brânzeturilor;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agro-alimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– va fi asigurată trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

* aplicarea pe ambalajul de transport sau de desfacere a unor etichete adezive;
* utilizarea de pungi imprimate;
* afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.;

– inspectorii D.S.V.S.A. Gorj vor permite comercializarea laptelui şi brânzeturilor în târguri sau pieţe agro-alimentare numai dacă sunt sigure pentru sănătatea consumatorilor şi nu conţin germeni patogeni care să producă toxiinfecţii alimentare;

– medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agro-alimentare vor verifica cu stricteţe modul de respectare a condiţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru transportul, depozitarea şi comercializarea laptelui şi a brânzeturilor obţinute de micii producători.

Peştele şi produsele din pescuit

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– se va verifica modul de respectare a condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi a produselor din pescuit proaspete, pe întreaga perioadă de expunere, trebuie să fie în cantitate suficientă şi să fie obţinută numai din apă potabilă;

– va fi asigurată trasabilitatea peştelui şi a produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt pescuite din mediul sălbatic;

– se va verifica absenţa infestării cu paraziţi vizibili şi dacă peştele şi produsele din pescuit sunt corespunzătoare din punct de vedere organoleptic.

Alimente de origine non-animală

Sectorul vizat în perioada Sărbătorilor Pascale cuprinde produsele alimentare procesate din materii prime cu origine preponderent non-animală, în unităţi de fabricare a specialităţilor de panificaţie, a produselor proaspete de patiserie – cofetărie sau a celor cu durată mare de păstrare (pişcoturi, fursecuri etc.), în unităţi de depozitare, comerţ cu ridicata şi amănuntul al acestei categorii de produse care se consumă în cantităţi mari în perioada Sărbătorilor Pascale.

Inspecţiile se vor face potrivit zonelor de risc atribuit atât prin evaluarea anuală a unităţilor, conform instrucţiunilor A.N.S.V.S.A., cât şi prin mărimea activităţii, a distribuţiei şi a categoriei de consumatori. De aceea, prioritare vor fi unităţile de producţie cu capacitate mare şi desfacere extra-judeţeană, dar şi cele de capacitate mică care produc sortimente cu perisabilitate ridicată.

Se vor efectua verificări amănunţite asupra capacităţilor de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, pentru evitarea stocurilor mari de produse, ceea ce ar putea determina afectarea prospeţimii, calităţii şi securităţii alimentare a produselor fabricate, depozitate şi comercializate în această perioadă, insistându-se asupra trasabilităţii produselor prin verificarea documentelor de provenienţă şi a evidenţelor interne.

Situaţiile de suspiciune vor fi gestionate prin analize de laborator ale parametrilor fizico-chimici şi microbiologici prin metode acreditate la laboratorul instituţiei sau prin determinări ale contaminanţilor şi reziduurilor de pesticide la laboratoare naţionale acreditate ale A.N.S.V.S.A.

În toate unităţile supuse controlului sanitar-veterinar şi în mijloacele de transport al produselor alimentare se va pune accent pe modul de asigurare a lanţului frigorific şi menţinerea temperaturilor de păstrare recomandate; se vor verifica parametrii microclimatului de depozitare prin aparatura de măsură şi control din dotarea inspectorilor şi cea a operatorului.

Se va acorda atenţie sporită îndeplinirii condiţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare a pensiunilor agro-turistice de pe traseele turistice din judeţul Gorj, unde există posibilitatea ca turiştii să consume preparate culinare tradiţionale.

Vor fi verificate operaţiunile de ambalare şi etichetare a produselor alimentare, precum şi a condiţiilor de transport al alimentelor, astfel încât să se reducă la minim riscul de contaminare; mijloacele de transport vor fi inspectate privind condiţiile de igienă şi documentele de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor conform prevederilor în vigoare.

Se va interzice comercializarea produselor alimentare perisabile în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar-veterinar sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

În situaţii specifice (conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 68/2005) se va utiliza Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi se va menţine o comunicare permanentă cu structurile D.S.P. şi C.J.P.C. Gorj, pentru gestionarea corespunzătoare a toxiinfecţiilor alimentare şi notificarea lor prin sistemul sus-amintit.

Toate deficienţele constatate cu ocazia controlului oficial vor fi sancţionate conform prevederilor legale, incluzând reţinerea oficială a produselor neconforme şi mergând până la interzicerea activităţilor atunci când situaţia de risc crescut a siguranţei alimentelor o impune.

III. MĂSURILE CE TREBUIE APLICATE PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII P.P.A.

Faţă de această situaţie, D.S.V.S.A. Gorj va dispune toate măsurile tehnice şi administrative cuprinse în cadrul programelor naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor pentru anul 2022. Având în vedere evoluţia unor focare de pestă porcină africană atât în România, cât şi în ţările vecine, s-au instituit măsuri de monitorizare a circulaţiei porcinelor pe întregul traseu de la ferme/exploataţii de porcine către abator.

Alte măsuri de monitorizare a P.P.A. stabilite de D.S.V.S.A. Gorj:

* inspecţia clinică a efectivelor de suine în exploataţiile non-profesionale, acţiunea fiind finalizată în procent de 75%;

* supravegherea efectivelor de suine domestice ce prezintă semne clinice de P.P.A.;

* supravegherea efectivelor de mistreţi;

* organizarea de controale în trafic împreună cu reprezentanţii I.P.J. şi I.J.J. vizând respectarea restricţiilor privind mişcarea animalelor şi a produselor şi subproduselor de origine animală;

* informarea populaţiei privind semnele clinice ale bolii şi necesitatea anunţării imediate a oricărei suspiciuni;

* actualizarea stocurilor de materiale şi produse necesare intervenţiei rapide în caz de suspiciune sau confirmare de focare.

O atenţie suplimentară va fi acordată:

– verificării sistematice a condiţiilor de biosecuritate la exploataţiile comerciale de păsări şi porci;

– informării populaţiei cu privire la necesitatea menţinerii păsărilor şi a porcilor în curţi;

– controlului circulaţiei animalelor, in special al porcinelor;

– realizării integrale a programelor de prelevare a probelor din mediul silvatic (păsări şi porci mistreţi) şi testarea acestora în laborator.

În sectorul gospodăriei populaţiei se va urmări:

* limitarea circulaţiei animalelor şi interdicţia scoaterii animalelor din gospodării şi/sau creşterea şi lăsarea liberă a acestora în localităţi;

* evitarea contactului porcilor din gospodarii cu animalele şi păsările sălbatice sau cele migratoare care pot fi purtătoare de virus;

* inspecţii periodice prin examene clinice şi necropsii la animalele şi păsările moarte din acest sector în vederea depistării precoce a cazurilor de îmbolnăviri;

* porcinele să fie identificate şi înregistrate în B.N.D., direct de către proprietar;

* sprijinirea medicilor veterinari în campanile de identificare a animalelor în prevenirea refuzurilor de identificare a animalelor în sectorul gospodăriei populaţiei, luarea unor măsuri faţă de proprietarii care refuză această acţiune.

IV CONTROALE ÎN TRAFIC ASUPRA TRANSPORTULUI DE MIEI

Echipe de control din cadrul D.S.V.S.A. Gorj, în colaborare cu reprezentanţii I.P.J. şi I.J.J. Gorj, vor efectua controale în trafic în baza unui program stabilit în anumite zone ale judeţului, unde transportul animalelor vii şi produselor alimentare este mai intens – conform datelor existente – având ca scop verificarea condiţiilor de igienă, a dezinfecţiei şi a documentelor de autorizare a mijloacelor de transport precum şi documentele însoţitoare ale animalelor.

* D.S.V.S.A. Gorj recomandă tuturor consumatorilor ca achiziţionarea produselor alimentare pentru Sărbătorile Pascale să fie făcută numai din unităţi sau spaţii aflate sub control sanitar-veterinar, de preferat cu respectarea măsurilor de distanţare socială privind prevenirea îmbolnăvirii cu virusului COVID-19.

* Reamintim tuturor cetăţenilor numărul de Call Center al A.N.S.V.S.A. 0800.826.787, unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranţei alimentelor, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice reţea de telefonie.

* Nr. telefon D.S.V.S.A. Gorj: 0253.226.033.

DIRECTOR EXECUTIV,
SORIN-IULIAN ŞTEFĂNESCU