29 septembrie 2022

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă: Componenta 10 – Fondul Local

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Pentru a veni în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul judeţului Suceava a transmis, prin intermediul unei circulare, informaţii relevante cu privire la Componenta 10 – Fondul local din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Informaţiile sunt structurate în funcţie de aria de interes, respectiv proiecte pentru comune, oraşe şi municipii, Componenta 10 – Fondul local din cadrul PNRR, care este gestionată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei abordând provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale din zonele urbane şi rurale, precum şi mobilitatea urbană.

Pentru susţinerea transformării durabile prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale sunt vizate zonele urbane şi rurale funcţionale, prin implementarea zonelor metropolitane şi a consorţiilor administrative pentru a spori accesul cetăţenilor la serviciile publice de educaţie, sănătate, la locuire, precum şi pentru a îmbunătăţi planificarea teritorială. Totodată, componenta include reforme pentru o mobilitate urbană durabilă.

Investiţiile eligibile se referă la reînnoirea flotelor de transport public, infrastructură pentru un transport urban ecologic şi mai sigur, construirea de locuinţe pentru tinerii din grupuri şi comunităţi vulnerabile, pentru specialiştii din sănătate şi educaţie, modernizarea clădirilor publice locale şi elaborarea/actualizarea în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană.

În cadrul I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde există I.1.1. Mobilitatea urbană verde ce vizează înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziţionarea de microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) utilizate în scopuri comunitare. Bugetul alocat pentru comune este 80.000.000 Euro, pentru oraşe este 120.000.000 Euro şi pentru municipii (altele decât cele reşedinţă de judeţ) este 70.000.000 Euro.

De asemenea, în cadrul aceleaşi intervenţii, se are în vedere I.1.2. Mobilitatea urbană verde – sisteme de transport inteligente (ITS)/alte infrastructuri de tip tehnologia informaţiei şi comunicaţiei (TIC). Bugetul alocat comunelor este 100.000.000 Euro, al oraşelor este de 100.000.000 Euro şi al municipiilor, cu excepţia celor reşedinţă de judeţ, este de 25.000.000 Euro.

În cadrul I.1.3. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare pentru vehiculele electrice va avea ca target implementarea a 13.200 de puncte de încărcare. Astfel, fiecare comună care este străbătută de către un drum european sau naţional, care este staţiune turistică sau care se aftă în apropierea unui municipiu, va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 2 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, fiecare oraş va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 3 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, şi, de asemenea, fiecare municipiu va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 6 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice.
Bugetul alocat pentru UAT-urile eligibile (municipiile reşedinţă de judeţ, sectoarele municipiului Bucureşti, oraşele, comunele) este de 165.000.000 Euro.
În ceea ce priveşte I.1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan, tipurile de proiecte eligibile au în vedere realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje şi poduri. Proiectele pot fi depuse de către fiecare comună/oraş/municipiu sau în parteneriat pentru proiectele desfăşurate cu alte UAT din proximitate şi/sau cu consiliile judeţene.
În acest sens, bugetul alocat comunelor este 50.000.000 Euro, al oraşelor este de 60.000.000 Euro şi al municipiilor, cu excepţia celor reşedinţă de judeţ, este de 30.000.000 Euro.

Referitor la I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, obiectivul vizat este sporirea accesului la locuinţe de calitate pentru tinerii aflaţi în dificultate şi pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ care oferă astfel de servicii în comunităţile marginalizate şi grupurilor marginalizate. Tipurile de proiecte eligibile au în vedere construcţia de locuinţe pentru tineri care provin din grupuri/comunităţi vulnerabile şi construcţia de locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, înscriindu-se în costurile eligibile obţinerea terenului aferent construcţiilor, proiectarea şi execuţia lucrărilor, precum şi dotarea construcţiilor.
Bugetul alocat comunelor este 110.000.000 Euro, al oraşelor este de 50.000.000 Euro şi al municipiilor, cu excepţia celor reşedinţă de judeţ, este de 75.000.000 Euro.

Pentru I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale va avea în vedere ca intervenţiile să realizeze, în medie, cel puţin o renovare de amploare moderată, aşa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau să realizeze, în medie, o reducere de cel puţin 30% a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în comparaţie cu emisiile ex-ante. Acest procent va fi realizat şi asigurat prin certificate de performanţă energetică. Bugetul alocat pentru comune este de 375.000.000 Euro, iar pentru oraşe de 200.000.000 Euro.

O altă intervenţie vizează elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului (PATJ, PATZM) şi a planurilor urbanistice (PUG, PUZ), respectiv a planurilor de mobilitate urbană (PMUD) pentru alinierea la noile principii ale Politicii Urbane a României şi ale Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor. Este eligibilă şi transpunerea în format GIS a documentaţiilor existente la nivel local, conform instrucţiunilor ce vor fi formulate în cadrul ghidului de finanţare (documentaţii elaborate şi aprobate în ultimii ani). Bugetul alocat Consiliilor judeţene (pentru PATJ), municipiilor reşedinţă de judeţ, mun. Bucureşti, altor municipii, oraşe, comune, ADI/ Zonelor Metropolitane (pentru PATZM) este de 40.000.000 Euro.
Pentru atingerea ţintelor asumate prin PNRR, contractele vor fi întocmite după depunerea şi verificarea solicitărilor de finanţare şi a documentelor aferente prin intermediul unei platforme digitale.

Totodată, vă facem cunoscut că sunt eligibile inclusiv proiectele ce vizează obiectivele Componentei 10 din cadrul PNRR, finanţate în prezent de la bugetul de stat sau bugetul local depuse după februarie 2020, de când România a făcut obiectul Procedurii de Deficit Excesiv.
În funcţie de consultările cu Comisia Europeană, lansările estimate pentru apelurile de proiecte sunt prevăzute la 1 martie 2022, iar, în cazul în care nu va fi finalizat bugetul în cadrul primului apel se va lansa un al doilea apel de proiecte pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022.