Publicat: 15 Iunie, 2016 - 12:44

    Populaţia şcolară din sistemul național de educație a fost în anul şcolar/universitar 2015-2016 de 3642,6 mii copii, elevi, studenți, cursanți, reprezentând 72,2% din populația de vârstă școlară.
    Populaţia şcolară din învăţământul profesional a înregistrat o creştere de 35,2% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.
    Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2014-2015 a fost de 555,7 mii elevi, studenți, cursanți, în creştere cu 12,2% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

 
Înscrişii în anul şcolar/universitar 2015-2016

În anul şcolar/universitar 2015-2016 cele mai importante valori ale distribuției populației școlare pe niveluri educaționale s-au înregistrat în învățământul primar și gimnazial (47,0%), învățământul liceal (18,5%), învățământul antepreșcolar și preșcolar (15,2%).
Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,3% au fost copii, elevi, studenți, cursanți de sex masculin şi 70,3% au studiat în mediul urban.
Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul profesional este singurul nivel care a înregistrat o creştere (+17,9 mii elevi), ajungând la 68,7 mii elevi, dar fiind în continuare nivelul educaţional cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (1,9%).
Învăţământul liceal, antepreşcolar şi preşcolar au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de copii/elevi înscrişi în anul şcolar 2015-2016 faţă de cel anterior (-53,5 mii elevi, respectiv -24,6 mii copii). 

Unităţile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2015-2016 au fost destinate, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (56,8%), liceal (22,0%), antepreşcolar şi preşcolar (17,3%).
Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (95,7%) în unităţile şcolare publice, iar 4,3% în unităţi şcolare private. 
Pe niveluri educaţionale, cele mai mici ponderi ale elevilor/studenţilor înscrişi în unităţile de învăţământ publice s-au regăsit în învăţământul superior (86,9%), respectiv postliceal (58,7%).
Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, în anul şcolar/ universitar 2015-20161)

Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (91,8%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.
În anul universitar 2015-2016 au fost înscrişi în învăţământul superior 535,2 mii studenţi/cursanţi, din care 53,9% femei. 
Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost: afaceri, administraţie şi drept (24,0% din totalul studenţilor/cursanţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (22,2% din totalul studenţilor/cursanţilor).

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2015-2016 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (644,8 mii persoane), respectiv Nord-Vest (503,3 mii persoane). 

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale arată că cea mai ridicată pondere pentru învăţământul primar şi gimnazial s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (54,2%), în timp ce învăţământul superior a fost preponderent în Bucureşti-Ilfov (35,2%). 
La polul opus, cu cele mai scăzute ponderi, s-a situat învăţământul postliceal şi de maiştri din regiunea Bucureşti-Ilfov (1,8%).

Personalul didactic şi baza materială în anul şcolar/universitar 2015-2016
În anul şcolar/universitar 2015-2016, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 237,4 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost de 15 copii/elevi/studenţi la un cadru didactic. 
Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional (76,9%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,6%),  primar şi gimnazial (79,3%), postliceal şi de maiştri (78,3%), liceal (70,4%) şi profesional (62,0%). 
Baza materială a reţelei de învăţământ preuniversitar şi superior a fost formată din 117,7 mii săli de clasă, amfiteatre, săli de curs, cabinete şcolare, săli de seminarii şi de lucrări practice, 26,3 mii laboratoare, 5,3 mii terenuri de sport , 4,9 mii ateliere şcolare, 4,7 mii săli de gimnastică şi 47 bazine de înot.
Reţeaua de învăţământ public deţine cea mai mare parte a bazei materiale a sistemului educaţional: ateliere şcolare (97,8%), săli de clasă (96,7%), terenuri sportive (96,8%), săli de gimnastică (96,2%), laboratoare şcolare (95,0%) şi bazine de înot (76,6%).

Absolvenţii anului şcolar/universitar 2014-2015
Numărul absolvenţilor din anul şcolar/ universitar 2014-2015 aparţinând nivelurilor educaţionale gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi de maiştri, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale) a fost de 555,7 mii elevi, studenți, cursanți. Preponderente au fost absolventele, în număr de 291,2 mii, respectiv 52,4%.
La sfârşitul anului şcolar 2014-2015 au absolvit învăţământul gimnazial 185,1 mii elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (20,5%). Ponderea băieţilor (50,9%) o devansează uşor pe cea a fetelor, cu 1,8 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 52,5% din totalul absolvenţilor din acest nivel, însă în profil teritorial, regiunea Nord-Est, precum şi regiunea Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (60,7% şi respectiv, 58,8%).
În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 au absolvit 189,9 mii elevi, în creştere cu 10,0% comparativ cu anul şcolar anterior. Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului de zi (88,8%). 
Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal evidenţiază că cei mai mulţi elevi au frecventat cursurile filierei tehnologice (46,3% din totalul absolvenţilor), 46,8% pe cele din filiera teoretică, iar 6,9% din totalul absolvenţilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 177,0 mii absolvenţi, din care 152,7 mii proveniţi din promoţia 2015. Au fost declarate reuşite 118,3 mii persoane (66,8%). Din totalul absolvenţilor proveniţi din promoţia 2015, 110,1 mii persoane (72,1%) au fost declarate reuşite.
Învăţământul profesional a fost absolvit de 11,6 mii elevi, din care 99,0% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar 1,0% pe cele din sectorul privat.
Învăţământul postliceal şi de maiştri a fost absolvit de 35,7 mii elevi din care 59,8% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar 40,2% pe cele din sectorul privat.
În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost de 133,5 mii studenţi. Studentele au reprezentat 58,3% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă.
Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (29,7%), inginerie, prelucrare şi construcţii (17,2%), sănătate şi asistenţă socială (11,0%).
În anul 2013, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor şcolare cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), reprezentând 95,3%, dar şi din surse proprii instituţiilor de învăţământ (4,7%).
Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, din totalul cheltuielilor de educaţie, ponderea majoritară a fost deţinută de cheltuielile curente (94,8%), urmate de cheltuielile de capital care au reprezentat 5,2%.