Publicat: 21 Noiembrie, 2012 - 15:18
S-au emis garantii pentru 18.000 de intreprinderi mici si mijlocii

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a remis Agenţiei AMOS News un comunicat care conţine precizări legate de activitatea de garantare în general şi de actiunile şi activităţile curente ale Fondului în special.


A.   Date cu privire la derularea activității de garantare
 
I.  Plăţile de garanții efectuate de FNGCIMM în contul angajamentelor sale nu sunt din veniturile bugetului de stat.

Activitatea FNGCIMM se autofinanțează, ceea ce înseamnă că valoarea costurilor generate de acordarea și administrarea garanțiilor, valoarea garanțiilor plătite, precum și o parte din remunerarea capitalului statului, este acoperită în întregime din valoarea comisioanelor de garantare încasate de la întreprinderile beneficiare de garanție. O davadă în acest sens este și faptul că FNGCIMM a obținut profit în fiecare an – pentru exercițiul financiar 2012 se estimează un profit net de cca 27 de milioane de lei - iar soldul capitalurile proprii curente sunt semnificativ mai mare decât soldul capitalului social vărsat de statul român.

II.  Garanțiile emise de FNGCIMM nu conțin elemente de ajutor de stat

FNGCIMM funcţionează ca o schemă de garantare care nu conține elemente de ajutor de stat. Astfel, în conformitate cu precizările Comunicării Comisiei Europene nr.155/02/2008, pentru ca o schemă de garantare să nu conțină elemente de ajutor de stat, schema de garantare trebuie să se autofinanțeze pe seama comisioanelor de garantare încasate de la beneficiari de garanții. După cum s-a precizat mai sus, FNGCIMM își autofinanțează activitatea.

III.  FNGCIMM a înregistrat an de an capitaluri proprii mai mari decât capitalul social vărsat de statul român.

Activitatea FNGCIMM este profitabilă, valoarea profiturilor nete și a rezervelor constituite crescând de cca 5,8 ori în 2012 (septembrie) față de 2009 (decembrie). Statul român a beneficiat de pe urma activității profitabile a FNGCIMM prin valoarea impozitului pe profit încasată și pe seama dividendelor repartizate în fiecare an.

 
IV.  Ratele anuale de default se situează la valori semnificativ mai mici decât ratele creditelor neperformante acordate IMM.

În anul 2010 rata de default a garanţiilor a fost de 6,10% în timp ce rata creditelor neperformante a fost de 15,1%, iar în anul 2011 valorile au fost 6,25% și respectiv 18,8%. La sfârșitul anului 2012, rata de default va fi de cca 4,00% în timp ce rata creditelor neperformante se va păstra în intervalul 20% - 23%.

V.  Numărul de IMM sprijinite de FNGCIMM pentru a avea acces la finanțare

Numărul de IMM sprijinite pentru a avea acces la finanțare este unul dintre principalii indicatori de performanţă a fondurilor de garantare. În ultimii patru ani FNGCIMM a emis garanţii pe baza capitalurilor sale proprii pentru aproape 18.000 de întreprinderi mici şi mijlocii.

VI. Numărul de locuri de muncă susținute pe seama garanțiilor emise de FNGCIMM

Numărul de locuri de muncă susținute pe seama garanțiilor emise de fondurile de garantare este o adiționalitate puternică pe baza căreia se apreciază performanța acestora atât la nivel european în cadrul AECM, cât și la nivel mondial.

Prin activitatea întreprinsă, numai în anii de criză economică, Fondul a susţinut, indirect, un număr de circa 270.000 de locuri de muncă. Chiar dacă menţinerea acestor locuri de muncă nu este datorată exclusiv existenţei garantiilor acordate de FNGCIMM, apreciem că, în situaţia în care un sfert din aceste locuri de muncă s-ar fi pierdut ca urmare a lipsei accesului la finanţare (în special pentru acele IMM-uri care au solicitat Fondului procente de garantare aproape de valoarea maximă de 80% şi care nu ar fi avut posibilitatea de furnizare a altor garanţii reale solicitate de bănci), bugetul de stat ar fi înregistrat un minus de venituri de circa 480 milioane de euro pe seama diminuării încasărilor din taxe şi contribuţii de natură salarială, a cheltuielilor suplimentare cu şomajul şi a costurilor necesare pemtru recalificarea fortei de muncă disponibilizată.

De asemenea, datele indică faptul că garanţiile acordate de FNGCIMM şi destinate susţinerii investiţiilor au contribuit la crearea a 6000 - 7000 de locuri de muncă în condiţiile in care costul creării unui loc de muncă se situează în România la nivelul de 95.000 euro. În acest fel, beneficiile aduse de FNGCIMM statului român pe sema susținerii locurilor de muncă existente și a celor nou create se situează în intervalul 1,1 – 1,2 miliarde de euro, în timp ce, de la momentul înfiintării şi până în prezent, Fondul a plătit în contul angajamentelor sale asumate pe seama capitalurilor proprii suma de 90 milioane euro. FNGCIMM participă la recuperarea plăților efectuate, proporțional cu procentul de garantare, din valoarea netă rezultată în urma executării de către finanțator a garanțiilor aduse de beneficiarul finanțării garantate.

VII.   FNGCIMM se afla sub supravegherea prudentiala a Băncii Naționale a României

În calitate de institutie financiara nebancara, înregistrată în Registrul special al BNR. Fondul are obligatii de raportare similare bancilor, supusa controalelor de specialitate desfasurate cel putin anual. Garanţia furnizată băncilor comerciale de către Fond respectă cerinţele Băncii Nationale a României în ceea ce priveşte criteriile necesare pentru a fi acceptată ca şi protecţie a creditului. Accesarea de catre antreprenori a garantiilor emise de catre Fond se traduce, în final, în beneficii sub formă de cost sau acces la creditare pentru beneficiarii de tip IMM. Ca urmare a eforturilor depuse de FNGCIMM pentru ca produsul oferit să capete o recunoaştere la nivelul reglementărilor prudenţiale in vigoare, Banca Natională a României a consemnat în Raportul asupra stabilităţii financiare 2012 performanţa creditelor şi a IMM-urilor care au accesat garanţia Fondului, subliniind că finanțările care au garanții oferite de fondurile de garantare a creditelor înregistrează rate de neperformanţă mai scăzute.

VIII. Întreaga activitate a FNGCIMM s-a realizat cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare

Dovada susținerii acestei afirmații, evidențiată prin Registrul de Control al institutiei, rezida în faptul ca acțiunile de supraveghere, misiunile de audit si/ sau controalele realizate de diverse entitati (Agentia Națională de Administrare Fiscală, Corpul de Control al guvernului, Corpul de Control al MECMA etc) nu au identificat deficiențe în derularea activității FNGCIMM.

IX. FNGCIMM este inițiator și derulator al unor programe guvernamentale

FNGCIMM a inițiat și administrează, în bune condiții, o serie de programe guvernamentale, cel mai reprezentativ dintre acestea fiind programul „Prima Casă”. Alegerea FNGCIMM ca administrator al unor programe guvernamentale adresate sprijinirii, în condiții speciale, a unor categorii diverse de beneficiari (IMM, primării și consilii locale, producători agricoli etc) s-a făcut pe baza expertizei sale în ceea ce privește colaborarea de lungă durată cu băncile din România, emiterea de garanţii în condiţiile legii, a regulamentelor Băncii Naţionale a României şi/ sau a recomandărilor Comisiei Europene în ceea ce priveşte acordarea de garanţii de către o entitate deţinută de un stat membru.

Garanțiile acordate în baza diverselor programe guvernamentale aflate în administrarea FNGCIMM sunt înregistrate distinct în contabilitatea Fondului atât în ceea ce privește valoarea angajamentelor de garantare, cât şi al veniturilor şi cheltuielilor implicate.

Veniturile înregistrate ca urmare a derulării programelor guvernamentale reprezintă cca 20% din valoarea veniturilor înregistrate din activitatea de garantare.