Publicat: 18 Aprilie, 2016 - 16:39
Share
Lucrările celei de-a VII-a Convenţii Naţionale a CNIPMMR

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a organizat vineri, 15 aprilie 2016, la Hotel Mara, Sinaia, lucrările celei de a VII-a Convenţii Naţionale, eveniment care are loc odată la 4 ani şi la care au participat peste 200 delegaţi ai membrilor plini (federaţii regionale şi sectoriale), membri asociaţi afiliaţi la CNIPMMR şi invitaţi. 
    Participanţii la lucrările celei de-a VII-a Convenţii Naţionale a CNIPMMR au susţinut discursuri, prin care au salutat evenimentul, şi-au exprimat aprecierea pentru activitatea CNIPMMR, subliniind contribuţia acestuia la dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi a mediului de afaceri şi la dezvoltarea dialogului social şi a organizaţiilor patronale.  
Principalele probleme şi propuneri ridicate de cei peste 200 de reprezentanţii ai mediului de afaceri prezenţi la eveniment au vizat:
1.    Modul disporporţionat de rezolvare a problemelor IMM-urilor versus companiile multinaţionale.
2.    Supra-impozitarea forţei de muncă.
3.    Dezvoltarea unui parteneriat public-privat între CNIPMMR şi “Agenţia pentru investiţii şi comerţ”, în vederea dezvoltării unei reţele naţionale.
4.    Acţiunile disproporţionate ale  ANAF, ISU, ANEVAR asupra IMM-urilor.
    De asemenea, Dl. Florin Jianu, Preşedinte al CNIPMMR a precizat: “IMM-urile au probleme specifice care nu pot fi soluţionate decât printr-un efort comun, un parteneriat strâns dintre mediul public şi cel privat. Propunerile susţinute astăzi de către reprezentanţii mediului de afaceri vor reprezenta baza primelor acţiuni pe care le vom avea în vedere în discuţiile cu membrii Guvernului. Vom plasa IMM-urile în lista de priorităţi a iniţiativelor autorităţilor publice evidenţiind necesitatea unor impozite reduse, a unui parteneriat sustenabil, înfiintarea unor şcoli profesionale şi implicarea organizaţiilor patronale în toate structurile consultative.”

Priorităţile sectorului IMM-urilor în 2016
D.I ADOPTAREA DE MĂSURI PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE AFACERI FAVORABIL
     Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale; 
     Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, cu reducerea cu cel puţin 10% a numărului de autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici.
D.2 PUNEREA ÎN APLICARE PE DEPLIN A LEGII NR. 62/2014 DE MODIFICARE A LEGII IMM-urilor
     Aplicarea principiului “Gândiţi mai întâi la scara mică”-„Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri”, în procesul legislativ, de realizare a politicilor şi pentru procedurile administrative;
     Aplicarea celor 3 componente ale reglementării inteligente (smart regulation) la nivel naţional, prin:
-    Realizarea sistematică a analizei cost-benficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora;
-    Consultarea periodică şi sistematică a organizaţiilor reprezentative ale IMM-urilor;
-    Evaluarea periodică a rezultatelor implementării noilor reglementări.
     Alocarea unei cotei de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor; 
     Publicarea în mod centralizat şi actualizare permanentă a informaţiilor privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.
D.3 OPERAŢIONALIZAREA FONDURILOR SPECIALE PENTRU IMM-uri, 
similare cu cele din U.E.
     Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri; 
     Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural;
     Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului.
D.4 VALORIFICAREA OPORTUNITAŢILOR DE FINANŢARE DIN PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE LANSAT DE PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE Jean-Claude Juncker în valoare de 315 miliarde €, din care 75 miliarde € pentru IMM-uri; elaborarea şi depunerea unei liste competitive de programe de susţinere a IMM-urilor din România care să fie finanţate prin noul mecanism cu consultarea confederaţiilor patronale (exemplu reluarea şi multiplicarea rezultatelor Programului de reabilitare termică a clădirilor).

D.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, prin:
     Susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători;
     Instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  dupa model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore. 
D.6 RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin
     Modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009; 
     Îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, pentru a le face pe deplin accesibile IMM-urilor; 
     Recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM şi Fondul Român de Contragarantare; 
     Continuarea şi suplimentarea bugetului Programului START pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului lor la finanţare, precum şi a Programului de Minimis.
D.7 ÎMBUNĂTĂŢIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE prin: 
     Respectarea strictă a termenelor de plată prevăzute în contractele de finanţare; 
     Finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE; 
     Garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale.
D.8 STIMULAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PRIVAT, prin:
     Continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, concomitent cu 
     Adoptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor defavorizate şi de creştere a productivităţii muncii, dat fiind faptul că România înregistrează cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariaţilor din sectorul privat în total populaţie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mică decât cea a Elveţiei (locul 1: 28,49%) şi cu 12,82 p.p. mai mică decât cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%) 
     Nemodificarea Codului muncii şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului social fara acordul confederaţiilor patronale;
     Reducerea cu 50% a contribuţiilor sociale pentru persoanele devaforizate nou angajate şi şomerilor. 
D.9 REDUCEREA FISCALITĂŢII, prin:
     MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI EXCEPTAREA IMM-urilor DE LA NOUL SISTEM DE CALCUL A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI în funcţie de destinaţie şi raportat la valoarea cladirii rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu menţinerea pentru acestea a sistemului de impozitare din 2015, care stabileşte cotele de impozit în funcţie de proprietar şi cu raportarea impozitului la valoarea contabilă (având în vedere că marea majoritate a IMM-urilor îşi au sediul social la domiciliul întreprinzătorilor şi că noul sistem de impozitare generează cheltuieli uriaşe: indicele de creştere a gradului de impozitare mediu variind între 36,06% şi 1942,43% în funcţie de zona de amplasare a imobilului, la care se adaugă costurile foarte mari pentru raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat), cu desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă şi diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele, contribuţiile obligatorii, TVA);
     SIMPLIFICAREA BIROCRAŢIEI FISCALE PENTRU IMM-URI înlocuirea Formularului 088 cu o „Declaraţie pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată.
     Neadoptarea de măsuri privind creşterea fiscalităţii;
     Reducerea cu minimum 25% a numărului de plăţi fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE: de 3,11 ori mai mare decât media UE (România – 39 plăţi/an, media UE27 – 12,5 plăţi/an) , de 9,75 ori mai mare decât în Suedia (locul 1: 4 plăţi/an) şi de 1,3 ori mai mare decât în Cipru (locul 26: 30 plăţi/an);
     Eliminarea penalităţilor de întârziere privind creanţele bugetare (cu menţinerea doar a dobânzii de întârziere); 
     Îmbunătăţirea reglementărilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit; 
     Asigurarea funcţionării soft-ului de inregistrare a situatiilor financiare începând cu data de 01.01 a fiecarui an, astfel încât să poata fi înregistrate situatiile financiare ale societatilor, persoane juridice romane, care au fost supuse aprobarii imediat dupa inchiderea exercitiului financiar, conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 cu modificari ulterioare, pentru ca  asociatii/actionarii sa isi poata ridica imediat dividendele cuvenite.
D.10 CREŞTEREA ACCESULUI IMM-IRILOR LA ACHIZIŢIILE PUBLICE, prin: 
     Îmbunătăţirea legislaţiei: obligativitatea împărţirii obiectului achiziţiei în loturi mai mici pentru a fi accesibile IMM-urilor, simplificarea birocraţiei pentru IMM-uri şi a procedurii acordării de avansuri, etc.; 
     Operaţionalizarea efectivă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme, potrivit Legii nr. 72/2013 şi Directivei 2011/7/UE, cu  eliminarea blocajului financiar generat de arierate, care afectează grav funcţionalitatea şi relansarea economiei;
     Îmbunătăţirea legislaţiei privind PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT, în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.
D.11 SUSŢINEREA DISTRIBUŢIEI ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR IMM-URILOR: 
     Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare - din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile; 
     Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE; 
     Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari. 
D.12 REFORMĂ ÎN DOMENIUL CONTROALELOR: 
     Rezolvarea cu prioritate a marii evaziuni fiscale;
     Exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 
     Eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri şi 
     Responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control pentru excese/greşeli/abuzuri.
D.13 EFICIENTIZAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE A INCENDIILOR ŞI SIMPLIFICAREA BIROCRAŢIEI PENTRU IMM-URI, prin preluarea de către I.S.U. a activităţilor de întocmire si actualizare a planurilor de interventie si a conditiilor pentru aplicarea acestora la nivelul IMM-urilor, în cadrul tarifelor de eliberare a avizelor si autorizaţiilor de securitate la incendiu.
D.14 CREŞTEREA IMPLICĂRII AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE ÎN: 
     Dezvoltarea parcurilor industriale şi tehnologice, incubatoarelor de afaceri, clusterelor, precum şi a unei infrastructuri de afaceri adecvate, prin instrumente specifice nevoilor IMM-urilor, cu surse de finanţare adecvate şi garanţii asociate, cu avantajele tehnice ale serviciilor societăţii informaţionale şi cu cooperarea activă cu mediul universitar şi de cercetare, pentru exploatarea cunoştinţelor ştiinţifice şi valorificarea potenţialului creativ; 
     Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
     Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi întreprinderilor sociale;
     Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile patronale, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor întreprinzători.
D.15 PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI PUBLIC LA NIVEL NAŢIONAL ŞI LOCAL
     Elaborarea Strategiei naţionale de formare şi perfecţionare a managerilor din România;
     Finanţarea din fonduri europenea unor programe speciale regionale de formare şi perfecţionare a managerilor pentru IMM-uri;
     Finanţarea din fonduri U.E. a unui program special pentru transferul celor mai bune practici manageriale din U.E. în IMM-urile din România.
D.16 ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII ADMINISTRĂRII ACTULUI DE JUSTIŢIE PENTRU IMM-uri:
     Asigurarea pe deplin a celerităţii în judecarea dosarelor având ca obiect litigiile cu profesionişti, inclusiv în motivarea sentinţelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti, inclusiv recuperarea efectivă a debitelor de la instituţii/autorităţi publice.
     Asigurarea accesului IMM-urilor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi mai accesibile (reducerea texelor judiciare, modele de formulare şi proceduri standard, etc.);
     Extinderea la 10.000 euro a pragului de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă;.
     Valorificarea şi multiplicarea rezultatelor proiectelor cu finanţare europeană derulate pentru simplificare administrativă şi reducerea costurilor întreprinzătorilor (exp. proiectul: „Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetaţeneşti”, Cod SMIS 15338);
     Reducerea taxelor judiciare pentru înregistrarea organizaţiilor patronale sau modificarea actelor lor constitutive.
     Dezvoltarea şi promovarea utilizării procedurilor prejudiciare şi alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv prin intermediul organizaţiilor patronale reprezentative.