Publicat: 25 Aprilie, 2019 - 10:54

Eco-vouchere: pe 3 mai încep înscrierile unităţilor comerciale interesate să participe la "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare".

Termen limită de înscriere: 16.05.2019

În perioada 03.05.2019-16.05.2019, comercianţii eligibili, interesaţi să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei se pot înscrie în "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare".

Urmare contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului Bucureşti, UP România S.R.L. va derula serviciile de selecţie a unităţilor comerciale participante la Program, respectiv: organizarea sesiunii de înscriere a unităţilor comerciale participante la program, verificarea documentaţiilor de înscriere depuse şi validarea acestora, cu respectarea pevederilor din Regulamentul Programului şi încheierea contractelor între acestea. Rezultatul acestei activităţi se va concretiza prin publicarea listei unităţilor comerciale participante la care beneficiarii de eco-vouchere le pot valorifica prin achiziţionarea produselor eligibile în Program.

UP România este, totodată, emitent de eco-vouchere, calitate în baza căreia realizează serviciile de tipărire, distribuţie şi decontare a contravalorii eco-voucherelor. Informaţii cu privire la această activitate sunt disponibile pe

www.upromania.ro/institutii-publice/eco-vouchere/ şi se pot obţine la tel. 0213126490 sau pe adresa de e_mail: ecovoucher@upromania.ro

Unde se depune dosarul de înscriere?
Comercianţii eligibili care doresc să devină parteneri în program trebuie să depună dosarul cu documentele solicitate pentru înscriere conform prevederilor Regulamentului Programului, paginat şi opisat, în zilele lucrătoare din perioada 03.05.2019-16.05.2019, în intervalul orar 9-17, la sediul operatorului economic UP România S.R.L (adresa: Şoseaua Dudeşti - Pantelimon, nr. 42, sector 3, Bucureşti, cod poştal 033094). Dosarul de înscriere poate fi transmis şi prin servicii poştale cu confirmare de primire/ curierat pe aceeaşi adresă a operatorului economic, cu respectarea perioadei de înscriere.

Cine se poate înscrie în Program?

Conform Regulamentului Programului, este eligibilă unitatea comercială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

- este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
- are ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme, conform CAEN rev. 2, cod 4511 şi/ sau comercializarea de produse aprobate prin Program conform Anexei nr.1 la Regulament (vezi mai jos anexa nr.1);
- are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
- nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
- nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi penală;
- să îşi declare disponibilitatea de a participa la Program în condiţiile Regulamentului, după modelul prezentat în Anexa nr. 2 la Regulament (format editabil disponibil pe www.pmb.ro, secţiunea "Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat" - Anexe privind acordarea de eco-vouchere în cadrul "Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehlculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere").

Informaţii suplimentare

Ce documente trebuie să conţină dosarul de înscriere?

Dosarul de înscriere a unităţilor comerciale participante va conţine următoarele documente:
- cererea de înscriere, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2, în original, semnată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
- împuternicirea în formă autentică, pentru cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită, precum şi împuternicirea în formă autentică în cazul în care contractul/ protocolul de colaborare este semnat de altă persoană decât cea care a semnat cerea de înscriere;
- certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;
- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere în original sau în copie legalizată;
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată;
- certificatul constatator emis de către ONRC de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social unitatea comercială, în original sau în copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
- certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de înscriere, în original sau în copie legalizată

Precizăm că toate documentele depuse în copie vor conţine menţiunea "Conform cu originalul", semnătura şi ştampila unităţii comerciale.

Validarea unităţilor comerciale participante

Validarea unităţilor comerciale participante la Program se face de către UP Romania SRL în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a dosarului de înscriere şi are loc în urma verificării existenţei documentelor prezentate mai sus şi îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Atrag respingerea dosarului de înscriere următoarele:
- cererea de înscriere şi documentele ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
- lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
- neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

După verificarea conformităţii documentelor şi a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, UP Romania SRL va încheia contracte/ protocoale de colaborare cu fiecare unitate comercială validată în Program.

Alte detalii cu privire la depunerea dosarului se regăsesc în Regulamentul Programului, pe care comercianţii interesaţi îl pot consulta online pe www.pmb.ro, în secţiunea dedicată Programului. Documentul conţine toate informaţiile pe care unităţile comerciale, care au intenţia de a participa ca parteneri în programul iniţiat şi derulat de Primăria Capitalei, ar trebui să le cunoască.

Lista produselor eligibile în program este prevăzută în Anexa nr.1 la Regulamentul programului:

a) autovehicul nou - orice autoturism, care nu a fost înmatriculat niciodată, echipat cu motor cu ardere internă pe benzină, care se înscrie în norma de poluare Euro 6 sau superioară;

b) alte mijloace de locomoţie "prietenoase cu mediul", non diesel, hibrid sau electrice numite în continuare mijloace de locomoţie noi:
- autoturism electric;
- autoturism hibrid;
- non diesel: scuter, moped, triciclu cu motor, motocicletă, roadster cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);
- hibride: moped, scuter cu accesorii aferente produselor (se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);
- electrice: bicicletă electrică, trotinetă electrică, tricicletă electrică, scuter electric, moped electric, triciclu cu motor electric cu accesorii aferente produselor(se acceptă numai un produs din fiecare categorie de accesorii);

c) electrocasnice - aparate electrice de uz casnic de clasă energetică A++ sau superioară, din această categorie fac parte:
- aparate frigorifice ( combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice),
- maşini de spălat rufe,
- uscătoare de rufe,
maşini de spălat vase,
aparate de aer condiţionat,
aspiratoare,
plită electrică/cuptor electric;

d) electronice - aparate electrice utilizate pentru întreţinere şi divertisment:
- televizoare,
- DVD player,
- Blu-Ray player,
- staţii de lucru (calculatoare) cu/ fără sistem de operare preinstalat cu/ fără accesorii de bază (tastatură, mouse), monitoare staţii de lucru,
- staţii de lucru mobile (laptop) cu/ fără sistem de operare preinstalat;
- tablete,
- imprimante laser, imprimante inkjet.

 

Tag-uri Institutii: