Publicat: 27 Iulie, 2015 - 12:12
Share

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.153 din Codul fiscal privind înregistrarea în scopuri de TVA şi anularea înregistrării în scopuri de TVA. 
    Potrivit prevederilor modificate ale art.153 alin.(71) din Codul fiscal, criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
    Pentru aplicarea acestor prevederi legale a fost aprobat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.17/2015  privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
    În vederea eficientizării activității la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor de informații fiscale, din perspectiva implementării analizei intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, Direcția generală de informații fiscale a propus o serie de modificări ale prevederilor acestui act normativ, prin Nota nr.A_DIF 903/28.04.2015, aprobată de conducerea agenției.
    Astfel, se propune introducerea posibilității de a propune respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, în ipoteza în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile, iar aceasta se află la prima cerere  de înregistrare în scopuri de TVA și/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal, direct sau prin intermediul societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator.