29 ianuarie 2022

Proiectul „Calitate, Standarde, Performanţă – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a finalizat implementarea proiectului cu titlul „Calitate, Standarde, Performanţă – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei” (Cod SIPOCA 47/ MySMIS2014+ 120208). Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 1: „Administraţie şi sistem judiciar eficiente”, Obiectivul Specific 1.1: „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice”.

Scopul proiectului a constat în eficientizarea activităţii MDLPA şi a instituţiilor aflate în subordinea şi sub autoritatea sa – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), Institutul Naţional de Administraţie (INA), Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) -, prin implementarea de standarde şi instrumente de management al calităţii.

Obiectivele proiectului au constat în:
– realizarea unui sistem de management al calităţii certificat ISO 9001:2015, realizarea unui sistem de management anti-mită certificat ISO 37001:2016, implementarea instrumentului CAF (Common Assessment Framework) la nivelul MDLPA şi al instituţiilor aflate în subordinea şi sub autoritatea sa;

– formarea şi instruirea specifică a personalului din instituţiile menţionate, pentru realizarea, utilizarea şi menţinerea sistemelor de management al calităţii ISO şi CAF.

Perioada de implementare a proiectului a fost 28.06.2017 – 29.11.2021.

Prin implementarea activităţilor proiectului, au fost obţinute următoarele rezultate:

– studiu privind beneficiile şi efectele implementării sistemelor de management al calităţii în instituţii publice din state europene;

– metodologia de autoevaluare CAF;

– instruirea membrilor grupurilor de evaluatori CAF de la nivelul instituţiilor implicate în proiect;

– planuri de îmbunătăţire a activităţii instituţiilor, ca urmare a aplicării instrumentului de autoevaluare CAF;

– rapoarte de monitorizare şi evaluare a planurilor de îmbunătăţire a activităţii instituţiilor, ca urmare a aplicării instrumentului de autoevaluare CAF;

– realizarea unui schimb de bune practici în domeniul managementului calităţii cu instituţii din Austria;

– 3 ateliere de lucru şi Plan de dezvoltare a culturii organizaţionale;

– analiza diagnostic a îndeplinirii cerinţelor standardelor ISO 9001:2015 şi ISO 37001:2016 de către MDLPA şi instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia;

– strategia pentru realizarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015 şi a sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016 în cadrul MDLPA şi al instituţiilor aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia;

– realizarea documentaţiei ISO 9001 şi ISO 37001 la nivelul fiecărei instituţii;

– auditarea de către organismul de certificare SRAC Cert SRL a sistemelor de management al calităţii realizate la instituţiile menţionate;

– auditarea de către organismul de certificare SRAC Cert SRL a sistemelor de management anti-mită realizate la nivelul acestor instituţii;

– obţinerea certificatului de conformitate a sistemului de management al calităţii conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 de către MDLPA şi instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea acestuia;

– obţinerea certificatului de conformitate a sistemului de management anti-mită conform cerinţelor din standardul SR EN ISO 37001:2016;

– 50 de persoane au dobândit certificate de absolvire pentru ocupaţia „manager al sistemelor de management al calităţii” (cod COR 325701);

– 102 persoane au dobândit certificate de absolvire pentru ocupaţia „auditor în domeniul calităţii” (cod COR 214130);

– 500 de persoane din cadrul instituţiilor implicate în proiect au fost instruite pe tema sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii ISO şi CAF şi au obţinut certificate de participare.