15 august 2022

Propunerile Consorţiului Universitaria pentru îmbunătăţirea Proiectului de Lege a învăţământului superior agreate cu Ministerul Educaţiei

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În urma discuţiilor între reprezentanţii Consorţiului Universitaria (CU) şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei, începute vineri, 29 iulie şi continuate astăzi, 1 august, Ministerul Educaţiei şi Consorţiul Universitaria transmit următorul comunicat de presă comun:

I. Următoarele Propunerile ale Consorţiului Universitaria (CU) pentru îmbunătăţirea Proiectului de Lege a învăţământului superior au fost agreate cu Ministerul Educaţiei

1. Pentru o reprezentare echitabilă în comisiile consultative ale Ministerului Educaţiei a tuturor consorţiilor universitare, a tuturor centrelor universitare şi a tuturor domeniilor de studii fundamentale şi ramurilor de ştiinţă (matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice) CU solicită introducerea la art 142 a unui alineat nou, cu următoarea formă:

„Componenţa comisiilor naţionale prevăzute la alin. (2) va asigura reprezentarea proporţională conform numărului de cadre didactice titulare în universităţi acreditate şi tuturor domeniilor de studii fundamentale şi ramurilor de ştiinţă – matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginereşti; ştiinţe biologice şi biomedicale; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste şi arte; ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice.”

2. Pentru încurajarea performanţei la nivel naţional şi internaţional şi pentru o justă finanţare a tuturor domeniilor şi tipurilor de universităţi:

2.1 Art. 114 va avea următorul conţinut: ,,Instituţiilor de învăţământ superior de stat li se alocă o finanţare suplimentară de minimum 45% raportat la finanţarea de bază, pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de Comisia Naţională a Finanţării Învăţământului Superior şi aprobate de Ministerul Educaţiei.”;

2.2 Art. 172 (6) va avea următorul conţinut: ,”Ministerul Educaţiei asigură finanţarea de bază pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent pe cicluri, domenii de studii şi pe limbă de predare, inclusiv pentru învăţământul superior dual. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii. „;

2.3 Art. 143 lit a) va avea următorul conţinut: ,,CNFIS propune metodologia de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior şi stabileşte anual costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii, inclusiv pentru învăţământul superior dual.”;

2.4 Se va introduce un articol nou: Pentru a reduce deficitul de cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar în specializările din domenii STEM se va creşte finanţarea per student echivalent la acele specializări publicate anual de Ministerul Educaţiei prin aplicarea unui coeficient suplimentar de 1.2 la coeficienţii de finanţare calculaţi de CNFIS.

3. Se va introduce un articol nou: Ministerul Educaţiei poate finanţa cercetarea ştiinţifică universitară, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

II. De asemenea, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au luat act de propunerea Consorţiului Universitaria de modificare a proiectului de Lege a învăţământului superior în ceea ce priveşte procedura pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare:
S-a propus aplicarea principiului autonomiei universitare în procesul de aprobare a prelungirii statutului de titular pentru personalul din învăţământul superior după vârsta legală de pensionare. Astfel, universităţile, la propunerea departamentelor şi facultăţilor, cu avizul conform al consiliilor de administraţie, prin senatele universitare vor decide privind criteriile de performanţă pentru prelungirea statutului de titular al cadrelor didactice peste vârsta de pensionare, adică peste vârsta de 65 de ani. (Art 218, alineatul 3).

Reformularea art. 218 alin. (3) în spiritul prevederilor actuale ale Legii 1/2011:
„Art. 218 ….(3) Senatul universitar din instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare şi confesionale, la propunerea departamentelor şi facultăţilor, cu avizul conform al CA, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare. În această situaţie, instituţia de învăţământ superior încheie, anual, cu personalul căruia i s-a aprobat menţinerea calităţii de titular peste vârsta de 65 de ani, un contract individual de muncă pe durată determinată. Cadrele didactice pensionate, care nu au calitatea de titular, pot fi plătite şi în regim de plată cu ora.

(4) Cadrele didactice deja pensionate se pot reîncadra în învăţământul universitar în poziţii de cercetare prin concurs.”

În afara propunerilor deja agreate la punctul I, Ministerul Educaţiei va lua în calcul şi propunerile punctuale transmise în procesul de consultare publică de fiecare dintre universităţile membre ale Consorţiului Universitaria.

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaţiei

Marian PREDA,
Preşedinte Consorţiu UNIVERSITARIA