Publicat: 22 Aprilie, 2015 - 11:11

Deputatul Raluca Turcan a depus o pledoarie, în calitate de petentă, la CNCD, solicitând intervenția Consiliului pentru elevii care învață în sistemul privat și nu beneficiază de finanțarea de bază

Deputatul Raluca Țurcan consideră că:

— CNCD nu poate invoca excepția de necompetență materială în privința sesizării ce are ca obiect discriminarea celor peste 60.000 de elevi care învață în învățământul privat și nu beneficiază de subvenția de bază, deoarece Curtea Constituțională a arătat că 'rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării poate fi rezumat la posibilitatea de a constata existența unor discriminări în conținutul unor acte normative și la formularea de recomandări sau sesizarea autorităților competente pentru a modifica respectivele texte de lege'.

— Este încălcată Constituția României: conform disp. art. 32 cetățenilor români li se asigură 'dreptul la învățătură' și se încalcă flagrant și Legea Educației Naționale, conform căreia Statul român asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare. Iar finanțarea educației naționale, conform prevederilor cu care debutează Capitolul VIII al Legii nr. 1/ 2011, prevede că Statul asigură finanțarea de bază pentru toți elevii indiferent de formă de școlarizare.

— CNCD trebuie să intervină pentru că 60.000 de elevi care învață în sistemul privat NU beneficiază de finanțarea de bază.

Deputatul Raluca Turcan solicită CNCD următoarele:

— Respingerea excepției de necompetență materială ca neîntemeiată;

— Soluționarea petiției nr. 2045/ 04.02.2015 prin hotărârea Colegiului Director;

— Constatarea că prevederile Ordonanței de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014 reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000.

*** Atașat regăsiți pledoaria adresată CNCD.

Către: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, 010155, București

Din partea: Raluca TURCAN

Deputat PNL

Referitor la: dosarul nr. 180/2015, nr. petiție 2045/04.02.2015

Având în vedere citația emisă de către Colegiul Director în data de 02.04.2015, în dosarul nr. 180/2015 care are ca obiect soluționarea petiției nr. 2045 din data de 04.02.2015 cu privire la discriminarea elevilor din învățământul particular prin neplata de la bugetul de stat a alocației bugetare pentru susținerea învățământului obligatoriu, față de faptul că s-a invocat din oficiu excepția de necompetență materială a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, vă solicit să dispuneți:

— respingerea excepției de necompetență materială ca neîntemeiată;

— soluționarea petiției nr. 2045/04.02.2015 prin hotărârea Colegiului Director;

— constatarea că prevederile Ordonanței de Urgență nr. 83 din 12 decembrie

2014 reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000.

Considerente:

I. Competența materială de soluționare a petiției de către Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

În conformitate cu disp. art 16 si 18 din O.G. nr. 137/2000 republicată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este 'autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar și totodată garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale în care România este parte'.

De asemenea Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este 'responsabil cu aplicarea și controlul respectării prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate precum și în ceea ce privește armonizarea dispozițiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminării.'

Rolul jurisdicțional al Consiliului are ca finalitate, conform disp. art. 19 alin. (1) lit.c) precum și art. 20 în ansamblu 'înlăturarea faptelor discriminatorii și restabilirea situației anterioare discriminării' în contextul în care ordonanța prevede că sunt 'discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane'.

II. Relevanța Deciziei nr. 997/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

În susținerea excepției necompetenței materiale, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării face trimitere la Decizia nr. 997/2008 pronunțată de către Curtea Constituțională și susține că 'nu analizează modul de stabilire sui generis a unor drepturi în favoarea unor persoane sau categorii de persoane ori categorii profesionale în mod diferit față de alte

persoane ori categorii precum și nereglementarea de legiuitor a unor aspecte care țin de statutul unor persoane sau categorii de persoane.'

În mod eronat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării își declină competența materială de soluționare a sesizării, invocând dispozițiile Curții Constituționale care nu sunt aplicabile în această cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 997/2008, Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 'sunt neconstituționale în măsura în care sunt interpretate în sensul că acordă Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării competența ca, în cadrul activității sale jurisdicționale, să anuleze textul unor acte

normative cu caracter discriminatoriu și chiar să substituie acest text cu dispoziții cuprinse în alte acte normative.'

Or, prin petiția nr. 2045 din 04.02.2015 cu privire la discriminarea elevilor din învățământul particular prin neplata de la bugetul de stat a alocației bugetare pentru susținerea învățământului obligatoriu nu s-a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să anuleze textul cu caracter discriminatoriu al Ordonanței de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014 și nici să substituie acest act normativ cu dispoziții cuprinse în alte acte normative, deci nu i s-a solicitat Consiliului să interfereze în competențele legislativului prin înlăturarea aplicabilității unor acte normative și instituirea aplicabilității altora, motiv pentru care nu sunt incidente în cauză dispozițiile Curții Constituționale, invocate în citația Colegiului Director.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este pe deplin competent material să soluționeze petiția prin care i s-a solicitat să constate că prevederile Ordonanței de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014 reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000.

De altfel, chiar Curtea Constituțională a arătat că ' rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării poate fi rezumat la posibilitatea de a constata existența unor discriminări în conținutul unor acte normative și la formularea de recomandări sau sesizarea autorităților competente pentru a modifica respectivele texte de lege'.

Sesizăm Consiliului discriminarea tuturor elevilor din învățământul particular prin neplata de la buget a alocației bugetare pentru susținerea învățământului obligatoriu, față de elevii din învățământul de stat, pentru care alocația bugetară a fost cuprinsă în bugetul de stat și pentru care s-a efectuat plata.

Deși Legea nr. 1/2011 a educației naționale nu face nicio diferență între învățământul de stat și învățământul particular, de la intrarea în vigoare a acestei legi și până la 31.12.2016, finanțarea de bază nu a fost pusă în practică decât pentru învățământul de stat, învățământul particular fiind privat de acest drept conferit prin lege.

Această discriminare s-a făcut, până în prezent, sub acoperirea unor normative pe care executivul le-a promovat periodic, pentru a împiedica, discriminatoriu, finanțarea de bază a învățământului preuniversitar particular.

În pofida faptului că dreptul la alocația bugetară prin care Statul susține educația este conferit de lege, elevii care aleg învățământul particular preuniversitar pierd automat acest drept pentru că Guvernul refuză în mod constant alocarea acestui drept tuturor elevilor din învățământul particular.

Considerăm că elevii din învățământul particular, cetățeni români, trebuie să se bucure de aceleași drepturi garantate de Constituția României și legislația europeană ca și elevii din școlile de stat, drepturi care sunt încălcate în mod flagrant prin lipsa totală a finanțării de la buget, prin acte normative care defavorizează învățământul particular.

Discriminarea este evidentă în condițiile în care finanțarea de la buget este acordată exclusiv elevilor din învățământul particular, cu toate că și părinții elevilor din învățământul particular contribuie la bugetul de stat prin taxele și impozitele pe venituri, pe care le achită.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 s-a dispus suspendarea până la data de 31 decembrie 2016, a aplicării prevederilor legale privind acordarea alocației lunare, hotărârea legiuitorului fiind, 'în mod manifest, fără un fundament rezonabil' (hotărârea CEDO în cauza Jahn și alții

împotriva Germaniei).

În concluzie, având în vedere atribuțiile și responsabilitățile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării precum și importanța obiectului sesizării care are impact asupra acordării alocației bugetare pentru susținerea învățământului obligatoriu în cadrul societății, apreciez competența deplină a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de soluționare a petiției.

Solicit Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să constate că prevederile Ordonanței de Urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014 reprezintă discriminare conform art. 2 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 și să formuleze recomandări sau să sesizeze autoritățile competente pentru a modifica acest act normativ.

București, 20 aprilie 2015

Cu deosebită considerație,

Raluca Turcan

Comunicat de presă - Raluca Turcan (PNL)