Publicat: 5 Noiembrie, 2012 - 18:02
Share


AMOS News redă discursul președintelui CNAS, Doru Bădescu, de la conferința de presă susținută pentru a prezenta raportul privind activitatea de verificare, monitorizare și control după preluarea atribuțiilor:

Prin decizia Primului-ministru nr. 294  din data 25 mai 2012 am fost numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație și de Președinte al CNAS, mandatul  încredințat de dl. Prim-ministru Victor Ponta fiind acela de a asigura funcționarea echilibrată a sistemului de asigurări sociale de sănătate în termeni de legalitate și eficiență.

Pornind de la aceste sarcini, unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus, având în vedere și experiența mea profesională anterioară, a fost acela de a evalua modul în care au fost respectate prevederile legale privind administrarea și gestionarea bugetului FNAUSS sub aspectul cheltuirii banilor în folosul asiguratului și a respectării drepturilor acestuia la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
Pentru obținerea unei imagini reale și obiective asupra situației preluate de la vechea conducere a CNAS, am solicitat să se realizeze o verificare independentă, atât de către Corpul de Control al Primului-ministru, cât și de Curtea de Conturi a României. În acest sens, au fost emise solicitări în data de 14.06.2012 către aceste instituții vizând:
• în cazul Corpului de Control Primului-ministru verificarea activității CNAS în perioada precedentă, precum și implementarea și funcționarea SIUI, pe ultimii 10 ani
• iar în cazul Curții de Conturi a României, realizarea unui audit extern al CNAS, pe ultimii 10 ani.
În paralel, independent de instituțiile menționate, CNAS, prin acțiuni de monitorizare și control privind modul de utilizare a sumelor alocate prin bugetul FNAUSS, a identificat activități care, prin impactul patrimonial negativ produs, au necesitat sesizarea organelor competente în vederea cercetării și dispunerii măsurilor corespunzătoare, după caz.

Avem în vedere:

1. Sesizarea DNA în data de 18.07.2012 cu privire la activitatea CAS Iași în ceea ce privește raportarea unor servicii neefectuate de către furnizori și neverificarea acestora la nivelul instituției. Aspectele principale care au făcut obiectul sesizării au fost:
• Servicii raportate ca prezentare a pacienților în ”urgență”: la 26 de furnizori de servicii medicale clinice, ponderea acestora a fost peste 33% (reprezentând media pe țară), ajungând chiar până la 95,65%.
• Raportarea de investigații multiple pe același pacient sau la tarife superioare: investigații paraclinice (ecografii de vase) pentru care suma solicitată spre decontare reprezintă de 5-6 ori sau chiar de 7 ori valoarea investigației, şi radiografii pentru care suma solicitată spre decontare reprezintă de 2, 4 sau chiar de 86 de ori valoarea tarifului per investigaţie ce a fost contractat.
• Servicii raportate dar neefectuate, urmare a trimiterilor între cabinetele medicale aparținând aceluiași furnizor (metoda suveică).

2. Sesizarea DNA din data de 24.07.2012 cu privire la activități ale CASMB referitoare la decontarea unor servicii neefectuate de furnizori și nerespectarea procedurilor de achiziție publică privind închirierea sediului în perioada 2010 – 2012:
• Decontarea rețetelor pe care au fost adăugate de către farmacii poziții noi față de rețeta originală.
• Raportarea unor servicii paraclinice neefectuate, pentru care nu exista cantitatea de reactivi aprovizionată.
• Încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice în cazul închirierii spațiilor de funcționare ale CASMB în perioada 2010 – 2012. S-a avut în vedere că, potrivit constatării din raportul de audit al CNAS, valoarea chiriilor stabilite prin acordul-cadru pe durata de 3 ani a fost de 1.149.592,68 Euro pentru Sediul Central (Str. Gheorghe Țițeica nr. 142) și 873.868,68 Euro pentru a doua clădire (Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3).

3. Sesizarea DNA din data de 18.09.2012 cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de către persoanele responsabile cu organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a CASMB. Astfel, au fost sesizate:
• Abateri de la legislația financiar-contabilă sub următoarele aspecte:
o Neînregistrarea în evidența contabilă la 31.12.2011 a unor creanțe estimate în sumă de 78.370.734 RON constate prin raportul de audit al Curții de Conturi.
o Efectuarea de plăți fără prevederi bugetare.
o Neinventarierea tuturor elementelor patrimoniale, în valoare totală de 45.172.207 RON, din care creanţe de încasat, în sumă totală de 18.592.797 RON, obligaţii de plată faţă de creditori, în valoare totală de 26.579.410 RON, conform aceluiaşi raport de audit al Curţii de Conturi.

• Neluarea măsurilor pentru eliminarea neregulilor sesizate de organele de control, urmare a unor verificări anterioare:
o Nu s-au aplicat procedurile de executare silită în cazul contribuțiilor datorate de persoanele fizice asigurate. Suma constatată prin raportul Curții de Conturi fiind 995.293 RON.

4. Sesizarea DNA din data de 22.10.2012 cu privire la activitățile pentru implementarea Cardului Electronic al Asiguratului:
S-a avut în vedere faptul că investiția are o valoare foarte mare:
• Cardul propriu-zis, din care CIP-ul cu valoare de achiziție prin licitație publică prin SEAP de 25.400.000 Euro fără TVA (în anul 2010), respectiv contractul pentru suport de plastic în valoare de 5.296.845,47 Euro,
• contractul pentru soluția informatică de interconectarea acestuia cu SIUI în valoare de 87.636.000,03 RON,
• valoarea estimată a terminalelor (cititoare-inscriptoare) ale sistemului de card de 4.492.100 Euro (44.921 dispozitive x 100 euro) – menționat în caietul de sarcini.

Asupra modului de realizare a sistemului ”Card Național de Sănătate”, există neclarități privind structura și costurile acestuia sub următoarele aspecte:
• Constatarea și verificarea documentației dosarului de licitație a soluției informatice de implementare a cardului și interconectarea acestuia cu SIUI a fost întocmită în interesul asiguratului și a CNAS.
• Dacă persoanele implicate în fundamentarea, elaborarea și avizarea caietului de sarcini au respectat procedurile legale în vigoare și aveau competență în asumarea acestui document.
• De ce terminalele (cititoare/inscriptoare) sistemului de card nu au fost incluse în proiectul inițial al cardului, așa cum era firesc, fiind o parte componentă a proiectului - în vederea eliminării eventualelor interpretări, suspiciuni, întârzieri, disfuncționalități și costuri suplimentare.
Prin aceasta am urmărit să depistăm și să eliminăm eventualele nereguli şi disfuncţii, care ar putea conduce la costuri suplimentare, așa cum s-a întâmplat în proiectele precedente.


5. Sesizarea DNA din data de 24.10.2012 privind modul de realizare a investiției SIUI, sub următoarele aspecte:
• Încheierea contractului:
o Contractul s-a încheiat la 2 ani (în 2002) după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei financiare, fără a renegocia valoarea sa în sensul actualizării la noile prețuri și tarife practicate în acel moment pe piață, valoarea inițială fiind de 119.540.000 Euro fără TVA.
o Nu s-a actualizat valoarea contractului ca urmarea a eliminării unor investiții față de caietul de sarcini: s-au eliminat două Case de Asigurări de Sănătate (MLPAT și Casa OPSNAJ), 52 de Oficii de asigurări și 5.307 de terminale de acces pentru furnizori.
Aceste aspecte sunt constatate prin raportul Curții de Conturi.

• Derularea investiției:
o Pe durata derulării investiției, contractul inițial a fost modificat prin 18 acte adiționale, în perioada 2002 – 2011.
o S-au achiziționat livrabile care nu au fost incluse inițial în caietul de sarcini, fără respectarea procedurilor de achiziție publică:
 De exemplu, așa cum s-a constat și prin raportul Curții de Conturi, s-au achiziționat servicii de instruire pentru implementarea SIUI la un cost unitar de 804 euro/zi/om, costul total fiind de 11.219.016 Euro pentru 13.954 zile/om servicii de instruire.
 S-a achiziționat Sistemul de Gestiune Economică (ERP) în sumă de 8.272.534,06 Euro fără TVA.
Prin aceste achiziții, pentru faza BUILD (de construcție) costurile au crescut de la 30.483.124,28 Euro la 48.846.241,27 Euro (inclusiv ERP), ceea ce înseamnă o creștere cu 60%.


Pornind de la neregulile constate, analizând cauzele care au dus la aceste situații, am inițiat o serie de mecanisme de monitorizare și control în scopul depistării rapide a oricărei posibilități de fraudă, după cum urmează:
1. A fost emis Ordinul Președintelui CNAS nr. 419/28.08.2012 privind verificarea operativă a realității serviciilor raportate spre decontare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, înaintea ordonanțării și efectuării plății acestora. Scopul acestei reglementări a fost acela de a depista eventualele raportări de servicii neefectuate înainte de efectuarea plăților. Sunt vizați toți furnizorii prin sondaj lunar.

2. Prin adresa CNAS nr. DC359/06.09.2012, privind monitorizarea realității serviciilor acordate asiguraților, s-a introdus utilizarea formularelor specifice adresate asiguraților în vederea confirmării prestațiilor medicale de care au beneficiat.

3. Prin adresa CNAS nr. DC366/13.09.2012 privind mediatizarea dreptului asiguratului, s-a dispus obligativitatea CAS de a informa asiguratul asupra prestațiilor medicale raportate în SIUI pe CNP-ul său într-o perioadă dată, de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Prin această măsură s-a pus în practică o prevedere din lege care avea până în acel moment doar o valoare teoretică, asiguratul în calitate de contribuabil și de beneficiar având acum posibilitatea de a verifica prestațiile cu care este înregistrat în baza de date a Sistemului de asigurări de sănătate.
Indirect, prin această măsură, s-a atras atenția furnizorilor de servicii medicale că pot fi verificați chiar de către pacienții pe care îi au în evidențe.

4. Prin adresele CNAS nr. DB6991/17.09.2012 și MC482/24.10.2012 s-a dispus verificarea la nivel național a modului de derulare a programului național de diabet zaharat. Sub aspectul respectării protocoalelor privind acordarea tratamentului, precum și a dreptului de prescriere a medicamentelor specifice din program, respectiv dacă medicii prescriptori au specialitate/competență în diabet și boli de nutriție sau sunt medici de familie desemnați.

5. Și, nu în ultimul rând, prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 206/21.10.2012 a fost abrogat Ordinul Președintelui CNAS 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune a creanțelor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care permitea posibilitatea de decontare a unor medicamente fără ca prescrierea și eliberarea acestora să fie verificate anterior. Dacă exista un prejudiciu la nivelul Fondului, nu exista posibilitatea recuperării acestuia, întrucât nu era în relaţie contractuală cu CAS.

După cum ştiţi, problemele sănătății nu trebuie diagnosticate doar pe semne și simptome evidente la un moment dat, ci în urma unei anamneze complete, semne și simptome clinice, investigații suplimentare și complementare.
Având la dispoziție venituri limitate, cheltuielile trebuie plafonate. Trebuie să cheltuim corect și eficient, plecând de la realitate așa cum este ea, pe baza unor reguli stricte și respectarea principiilor sistemului de asigurări obligatorii de sănătate