Publicat: 26 August, 2014 - 21:26

 

 

 

 

 

 

 

Executivul a adoptat astăzi 55 de acte normative – 5 proiecte de lege, 7 ordonanțe de urgență și 43 de hotărâri / și 5 memorandumuri, se arată într/o  informare de presă. 

Redăm integral comunicatul Executivului privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 26 august:

 

I.    PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament 

 

1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. La data de 17 iunie 2014 a fost semnat, la București, Acordul de împrumut dintre România și BIRD, aferent primului împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică, în valoare de 750 milioane euro. Măsurile de reformă asociate acestui împrumut sunt în linie cu cele agreate cu FMI și CE în cadrul pachetului actual de finanțare multilaterală, de tip preventiv, și se referă în principal la întărirea managementului datoriei publice, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice și a managementului și performanțelor întreprinderilor de stat, precum și la îmbunătățirea funcționării pieței de energie, a pieței de capital și a pieței imobiliare.

2.    PROIECT DE LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabilește că actualizarea taxelor în lei datorate de persoanele fizice și juridice române pentru procedurile legale de protecție a obiectelor de proprietate industrială se aplică începând cu anul 2016.

3.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se creează cadrul legal pentru sancționarea persoanelor fizice sau juridice care efectuează activități neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, așa cum este reglementat prin Legea nr. 38/2003.

4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

Schimbările introduse de Proiectul de Lege adoptat de Guvern au în vedere introducerea posibilității de efectuare a ITP la vehiculele agreate pentru transportul de mărfuri perisabile și la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, cu excepția troleibuzelor, și la stațiile ITP autorizate, nu numai de personalul RAR.

5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii Farmaciei

Nr. 266/2008, republicată

    Proiectul de Lege adoptat de Guvern prelungește termenul referitor la menținerea criteriului demografic impus la înființarea farmaciilor. De asemenea, se aduc reglementări în privința vânzării și eliberării medicamentelor care se acordă fără prescripție medicală, prin intermediul serviciilor societății informaționale.

 

II.    ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

1.    ORDONANŢĂ privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Ordonanța adoptată de Guvern vizează armonizarea legislației naționale privind încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României cu o serie de reglementări europene. Ordonanța instituie, ca regulă generală pentru angajatori, obligația de a obține un aviz de angajare pentru a putea încadra în muncă un străin și se stabilesc în mod expres situațiile limitative în care străinii pot fi încadrați în muncă fără aviz de angajare.

2.    ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Ordonanța adoptată de Guvern vizează armonizarea legislației naționale privind azilul cu o serie de reglementări europene, mai precis Regulamentul Dublin III și Regulamentul Eurodac.

3.    ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Guvernul a adoptat această Ordonanță.

4.    ORDONANŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

Prin Ordonanța adoptată de Guvern se stabilește schimbarea regimului de finanțare al Inspectoratului de Stat în Construcții, din instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat, în instituție publică finanțată din venituri proprii.

5.    ORDONANŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC-SA în vederea achiziționării de autoturisme

Actul normativ adoptat de Guvern stabilește modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru persoanele fizice care, după 22 decembrie 1989, și-au transferat depozitele la Banca Română pentru Dezvoltare – BRD SA și nu pot prezenta documentele care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni SA.

6.    ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Guvernul a adoptat această Ordonanță.

7.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru interpretarea unor prevederi legale

Guvernul a amânat adoptarea acestei Ordonanțe de Urgență.

 

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor    necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Bugetul total pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014 este de 192.400 mii lei. Această sumă este alocată după cum urmează: 166.778 mii lei pentru MAI, 47.058 mii lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 10.694 mii lei pentru Autoritatea Electorală Permanentă, 7.735 mii lei pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale și 4.270 mii lei pentru MAE.

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele României din anul 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

4.    HOTĂRÂRE privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

7.    HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

8.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Foeni şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

9.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Valcani şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

10.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al Comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

12.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Tulcea

Hotărârea a fost adoptată de Guvern 

13.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Bacău

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Covasna

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

15.     HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 28 la HG nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19.    HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului Vila nr.1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, str.Trandafirilor nr.13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

20.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

21.    HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

22.    HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judeţean, situat în judeţul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

23.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal – Cristian + Racord”

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 253 mii lei pentru despăgubirile pentru expropriere în cauză de utilitate publică.

24.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea     Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire Craiova Sud"

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

25.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflată în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și aprobarea actului adițional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – SA Mediaș, aprobat prin HG nr. 668/2002

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

26.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 15.044 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – „Acțiuni generale”.

27.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj-Club Sportiv "Viitorul" - Cluj-Napoca”

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

28.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''-Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării 

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

29.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române '' prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

30.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' , instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

31.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.II/19 la Hotărârea Guvernului     nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

Hotărârea adoptată de Guvern prevede ca finanțarea obiectivului de investiții „Îndiguire și consolidări de mal pe râul Tisa între BF 254 și 319, județul Maramureș” se va face, pe lângă sursele inițiale, și din fonduri externe nerambursabile postaderare.

32.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Maternitatea Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Bucureşti

Guvernul a amânat adoptarea acestei Hotărâri.

33.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, cu modificările și completările ulterioare

Prin acest act normativ se transferă suma de 10.000 mii lei din bugetul aprobat pe anul 2014 al MS după cum urmează: 5.000 mii lei către bugetul local al municipiului Timișoara, pentru extinderea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, și 5.000 mii lei către bugetul local al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru modernizarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

34.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuilei pe anul 2014 al Regiei autonome ''Monetăria Statului'' din subordinea Băncii Naţionale a României

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 45.261 mii lei, iar cheltuielile totale de 39.863 mii lei.

35.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ICTCM S.A Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC ICTCM SA București, aflată în subordinea AAAS. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 2.250 mii lei, iar cheltuielile totale de 2.250 mii lei.

36.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 429 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – „Acțiuni generale”.

37.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă suplimentarea bugetului Curții de Conturi, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 5.447 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – „Acțiuni generale”.

38.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM '' S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 1.550.220,52 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.667.023,97 mii lei.

39.    HOTĂRÂRE privind  trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR''-S.A Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz 

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

40.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea    denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea în folosinţa gratuită a acestora Clubului Sportiv ''U-MOBITELCO'' din Cluj-Napoca

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

41.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

42.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și promovarea exporturilor a unor sectoare de drum situate în comuna Agigea, județul Constanța, trecute în domeniul public al Statului și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-SA activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

43.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si conținutul-cadrul al caietului de sarcini.

 

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2.    MEMORANDUM cu tema: Accelerarea măsurilor pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii necesare implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (PO AD)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice al României şi Ministerul Mediului al Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între România și Republica Populară Chineză în domeniul securității sociale

Guvernul a aprobat acest Memorandum.