Publicat: 16 August, 2013 - 09:27

Prezentăm punctul de vedere al Consiliului Fiscal cu privire la proiectul de rectificare a bugetului consolidat pe anul 2013:
În data de 29.07.2013, ora 10.22 PM, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului Fiscal prin
adresa nr. 82016/09.08.2012, Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi
Proiectul de rectificare a bugetului general consolidat pe anul 2013, Nota de fundamentare și
proiectul de OG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, precum și Nota de
fundamentare și proiectul de OG privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
2013, solicitând în temeiul art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 opinia Consiliului Fiscal cu
privire la acestea. Având în vedere intenția Guvernului de a aproba respectivele documente în
ședința de guvern din după-amiaza zilei de 30.07.2013, timpul de care Consiliul fiscal dispune
este în mod evident insuficient pentru a permite o analiză riguroasă, acesta fiind pus în situația
de nu putea elabora o opinie completă cu privire la documentele trimise și de a-și rezerva
dreptul de a o completa ulterior. Consiliul fiscal se vede nevoit să reitereze recomandarea din
ianuarie 2013 de asigurarea a unei perioade de cel puțin o săptămână între momentul
transmiterii documentației necesare de către MFP și momentul adoptării legislației relevante,
acest interval fiind minimul necesar în vederea elaborării unei analize riguroase. În plus,
proiectul de rectificare bugetară conține și un pachet de modificări ale Codului Fiscal ce
urmează să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2013, fără ca acestea să fi fost supuse
dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, în contradicție cu spiritul prevederilor
art.4 alin. 1 al Codului fiscal care precizează că “prezentul cod se modifică şi se completează
numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia”.
Ţinând cont de mandatul său în conformitate cu prevederile legii 69/2010, art. 40, alin.2, lit. d)
Consiliul Fiscal constată şi emite următoarele opinii şi recomandări privitoare la proiectul de
rectificare bugetară:
1. Evaluarea respectării regulilor instituite de legea 69/2010
a. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art. 6 lit. b) al
legii 69/2010, potrivit căruia “soldul şi, respectiv, soldul primar al bugetului
general consolidat, luând în considerare componentele acestuia, pentru anul
bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit prin cadrul fiscal-bugetar
din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament”. Proiectul de
rectificare prevede un deficit bugetar de 14,7 mld. lei, mai mare cu 1,3 miliarde
lei decât plafonul de 13,394 mld. Lei statuat de legea 4/2013.
b. Proiectul de rectificare bugetară nu respectă regula instituită de art.6 lit.c) al legii
69/2010, potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat,
excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi
cheltuielile de personal, luând în considerare bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetele locale, bugetele instituţiilor autofinanţate, bugetele
2
fondurilor speciale şi alte bugete componente, nu vor depăşi plafonul specificat
în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul bugetar
următor”. Cheltuielile totale ale BGC prevăzute de rectificare, nete de impactul
asistenței financiare din partea UE și a altor donatori, sunt de 211,3222 mld. lei,
depășind cu 493 milioane lei plafonul statuat prin legea 4/2013. Cu toate
acestea, anvelopa salarială propusă, de 46,1527 mld. lei, se încadrează în limitele
plafonului de 46,154 miliarde lei din legea 4/2013.
c. Proiectul de rectificare încalcă de asemenea prevederile art. 16 al legii 69/2013,
potrivit căruia “cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând
asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi
suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata serviciului
datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii
Europene”, în condițiile în care majorarea cu 493 mil. lei a cheltuielilor totale
condorm definiției din art. de lege de mai sus se datorează în principal majorării
cheltuielilor cu bunurile și serviciile (+2503 mil. lei față de prevederile bugetului
inițial), parțial compensat de reduceri operate în principal la nivelul cheltuielilor
aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
postaderare (-465 mil. lei), a cheltuielilor de asistență socială (-603,7 milioane
lei) și a altor transferuri (-480,3 mil. lei).
În opinia Consiliului fiscal, încălcarea de către proiectul de rectificare bugetară a regulilor fiscalbugetare
subminează grav credibilitatea acestora, mai ales în ceea ce privește nerespectarea
țintei de deficit bugetar, în cazul căreia recursul la derogare reprezintă o premieră (revizuirea
de anul trecut a țintei de deficit bugetar a fost acoperită de clauzele derogatorii ale legii
69/2010).
Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Președintele
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma
însușirii acestora de către membri Consiliului, prin vot, în ședința din data de 30 iulie 2013.