7 mai 2021

Regiunea Centru va beneficia de aproape 1,2 miliarde euro pentru dezvoltare prin Programul Operaţional Regional 2021-2027

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a finalizat a doua versiune a Programului Operaţional Regional 2021-2027 al Regiunii de Dezvoltare CENTRU prin care solicită Comisiei Europene peste 1,18 miliarde euro pentru dezvoltarea Regiunii Centru în perioada 2021-2027. În această nouă formă a documentului, care va fi analizată la nivel regional şi naţional şi apoi va fi negociată cu Comisia Europeană, au apărut două noi priorităţi de investiţii faţă de versiunea anterioară şi au fost definite mai clar domeniile de investiţii.

Noul Program Operaţional Regional al Regiunii Centru va finanţa proiectele de dezvoltare şi modernizare din mediul urban, depuse de autorităţile publice locale din oraşe şi municipii, precum şi de mediul privat sau unităţile prestatoare de servicii pentru populaţie. Pentru mediul rural se vor finanţa proiecte pentru dezvoltarea turismului balnear şi balneoclimatic, dar şi investiţiile pentru acces egal la servicii de calitate şi favorabile incluziunii în educaţie.

Versiunea a doua a POR 2021-2027 Regiunea Centru a fost transmisă Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi spre informare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, dar şi către DG REGIO din cadrul Comisiei Europene (CE). Aceste organisme vor analiza modificările transmise, înainte de a înainta această propunere de Program către CE. La îmbunătăţirea acestei versiuni experţii ADR Centru au cooperat cu specialişti din regiune şi au integrat răspunsuri pentru toate comentariile transmise de Comisia Europeană.

Echipa de lucru a inclus parteneri regionali din toate categoriile de solicitanţi, respectiv reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţi descentralizate, ai mediului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale, pentru a propune soluţii de finanţare care să răspundă nevoilor locale şi regionale. Prima versiune a fost transmisă la Comisia Europeană în octombrie 2020, după ce a primit avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar la începutul lunii decembrie 2020, s-au primit observaţiile Comisiei Europe asupra versiunii respective.

Prin această nouă versiune, Programul Operaţional Regional al Regiunii Centru îşi propune continuarea viziunii strategice privind dezvoltarea regiunii, completând direcţiile, acţiunile şi priorităţile din PDR 2014-2020 şi implementate prin POR 2014-2020 şi alte programe naţionale. Viziunea strategică a POR Regiunea Centru 2021-2027 – în concordanţă cu viziunea strategică din PDR Centru 2021-2027 şi Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru – este ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi şi turişti, cu o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi inovare în care grija pentru mediu şi utilizarea raţională şi durabilă a resurselor să fie scopul fiecărui cetăţean.

„Vrem să avem o regiune dezvoltată inteligent, care să valorifice cât mai multe din oportunităţile pe care le avem, cu atracţii urbane şi turistice, cu o populaţie educată, cu medii de lucru şi studiu moderne, verde şi cu un aer cât mai puţin poluat. Vrem să reducem diferenţele de dezvoltare dintre municipii şi oraşe şi trebuie să atragem fonduri care vor asigura creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmăreşte că domeniile şi categoriile de solicitanţi să fie variate, şi să reflecte aspectele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă şi în Planul de Dezvoltare al Regiunii de nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive şi cu potenţial mare de dezvoltare economică în regiune. Pentru asta, am pornit de la nevoile rezultate din discuţii cu cei ce vor finanţare, de la resursele materiale şi umane pe care le avem. În acelaşi timp POR Centru 2021-2027 urmăreşte să se plieze pe priorităţile Comisiei Europene, care a specificat deja orientarea finanţării către domeniile inovative, către acţiunile de protecţie a mediului şi de reducere a noxelor, către proiectele îndreptate spre beneficiul public. Şi, nu în ultimul rând, luăm în considerare şi celelalte programe de finanţare ale României sau domeniile în care Guvernul solicită fonduri prin PNRR, pentru a nu dubla finanţarea. Vom colabora în continuare cu toate grupurile ţintă din regiune, aşteptăm aprobarea Regulamentelor Europene, iar apoi vom finaliza programul şi vom obţinem aprobarea Comisiei Europene, ca să lansăm cât mai repede ghidurile şi condiţiile de finanţare”, a declarat domnul Simion Creţu Director General ADR Centru.

Context:

În conformitate cu documentele naţionale aprobate de Guvernul României, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru va asigura funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă şi inovare, IMM-uri, digitalizare, eficienţă energetică, dezvoltare urbană, mobilitate şi conectivitate, biodiversitate, infrastructura educaţională, turism şi cultură/patrimoniu cultural.

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Centru 2021-2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile Cadrului Strategic Comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă subordonare faţă alt program operaţional pe acelaşi sector, dar pot fi identificate legături orizontale şi sinergii cu programe operaţionale privind alte sectoare la acelaşi nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS.

Structura şi buget POR 2021-2027 Regiunea Centru, Versiunea 2

Strategia POR 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru îşi propune următoarele priorităţi:

P 1 – O regiune competitivă prin inovare şi întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 229,99 milioane euro

Prin investiţiile propuse a se finanţa prin această prioritate se doreşte valorificarea potenţialului inovativ existent în domeniile de specializare inteligentă, potenţial încă insuficient asimilat de firme. Astfel se doreşte sprijinirea structurilor de cercetare dezvoltare şi transfer tehnologic care să permită inovarea şi transferul de tehnologie către firme, dar şi susţinerea întregului ciclu de inovare la nivel de întreprindere, precum şi a modernizării industriale la nivelul firmelor coroborat cu susţinerea structurilor de sprijinire a afacerilor.

P 2 – O regiune digitală

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 116,38 milioane euro

Prin investiţiile propuse se prevede dezvoltarea serviciilor publice digitale şi interoperabilitatea acestora în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu cetăţenii şi mediul economic, dar în acelaşi timp şi pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiilor prin eficientizarea luării deciziilor. De asemenea se propun investiţii care să determine creşterea gradului de digitalizare în întreprinderile din regiune – adoptare soluţii digitale avansate pentru producţie şi administrarea afacerii.

P 3 – O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 198,72 milioane euro

Aceasta vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor din localităţile Regiunii Centru pe de o parte prin îmbunătăţirea performanţei energetice a fondului existent de clădiri publice şi rezidenţiale, iar pe de altă parte prin investiţii în infrastructura verde şi albastră şi în valorificarea spaţiilor degradate de la nivelul oraşelor.

P 4 – O regiune cu oraşe dezvoltând mobilitatea urbană durabilă

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 198,72 milioane euro

Aceasta vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor din localităţile Regiunii Centru prin dezvoltarea unei mobilităţi urbane durabile, bazate pe PMUD. Modernizarea şi decarbonizarea transportului public, stimularea transportului nemotorizat şi electric şi digitalizarea sistemelor de trafic reprezintă pilonii strategici ai acestei priorităţi.

P 5 – O regiune accesibilă

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 168,03 milioane euro

Prioritatea urmăreşte creşterea conectivităţii zonelor mai puţin dezvoltate şi a zonelor izolate la reţeaua TEN-T, ţinând seama de investiţiile realizate prin programele anterioare şi cele propuse pe celelate priorităţi ale POR, dar şi cele realizate sau preconizate la nivel naţional în domeniul conectivităţii. Concentrarea sprijinului către un număr limitat de proiecte prioritizate va fi definitorie pentru această prioritate. De asemenea se urmăreşte şi decongestionarea traficului din marile aglomerări urbane pentru a putea contribui la implementarea PMUD-urilor.

P 6 – O regiune educată

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 77,84 milioane euro

Prin intermediul acestei priorităţi se prevede susţinerea comunităţilor locale pentru asigurarea accesului egal al copiilor şi elevilor la infrastructură şi serviciile de îngrijire şi educaţie oferite în unităţile de învăţământ de la toate nivelurile din Regiunea Centru, inclusiv prin accesibilizarea infrastructurii.

P 7 – O regiune cu turism sustenabil

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 21,26 milioane euro

Este vizată dezvoltarea comunităţilor de la nivel regional, în special a celor din mediul rural prin punerea în valoare a potenţialului cultural, turistic şi balnear, dar şi creşterea calităţii infrastructurii şi programelor de educaţie formală şi non-formală derulate prin centrele de agrement pentru copii şi tineret (tabere şcolare) din Regiunea Centru.

P 8 – O regiune atractivă

Buget solicitat pentru finanţarea această prioritate la nivelul Regiunii Centru – 119,81 milioane euro

Prin această prioritate se urmăreşte dezvoltarea urbană integrată în funcţie de nevoile fiecărei categorii de oraşe şi municipii şi regenerarea spaţiilor urbane ţinând seama de priorităţile stabilite prin SIDU. De asemenea, intervenţiile au în vedere valorificarea potenţialului economic al turismului şi al patrimoniului cultural din zonele urbane.

După finalizarea negocierilor şi aprobarea Programului de către Comisia Europeană, ADR Centru va propune un calendar al lansărilor de apeluri de proiecte şi va publica Ghidul solicitantului pentru fiecare componentă în parte.

Programul Operaţional Regional 2021-2027 poate fi consultat pe pagină web a ADR Centru, http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/