Publicat: 20 Noiembrie, 2020 - 00:00
Share
Care erau subiectele zilei în urmă cu trei decenii, în 1990

LA ORDINEA ZILEI:

Un (nou) document aberant!

De la o vreme, unele instituţii guvernamentale par a se fi profilat pe producţia de "documente aberante". Este expresia folosită de către primul ministru însuşi, în legătură cu metodologia concesionării şi ea se poate aplica de minune unui alt proiect de lege, avizat, după cîte sîntem informaţi, de către guvern şi remis spre aprobare parlamentului. Este vorba despre "Legea privind vînzarea locuinţelor trecute în proprietatea statului" şi se referă la imobilele naţionalizate şi la procedura de înapoiere sau de compensare a foştilor proprietari. Dacă un astfel de document ar fi emanat de la o aripă extremistă a unui partid de opoziţie şi tot n-ar fi întrunit atîtea neconcordanţe, atîtea bizarerii şi atîtea motive de contestare cîte conţine respectivul proiect! Mai precis, se propune ca fondul locativ de stat rezultat prin naţionalizare să poată fi cumpărat de către cetăţenii care-l ocupă în calitate de chiriaşi, sau de către foştii proprietari, ori de moştenitorii acestora. Cum? Simplu: prin licitaţie! O licitaţie la care chiriaşul porneşte de la zero, în timp ce fostul proprietar (sau urmaşii pină Ia a patra spiţă!) porneşte de la jumătatea preţului de vinzare stabilit de către primărie, la nivelul preţurilor libere practicate pe piaţă, in funcţie de zonă şi de tipul locuinţei! Deci, să recapitulăm: fostul proprietar, alungat abuziv prim naţionalizare, are privilegiul de a-şi... cumpăra propria casă la jumătate din preţ!

Chiriaşul — de regulă cel care a îngrijit această casă, băgind nu de puţine ori sume egale cu valoarea ei în întreţinere şi îmbunătăţiri — are dreptul să concureze călărind o jumătate de... cal! Şi — nota bene — nu avem in vedere, la acest capitol, nici fosta şi nici noua nomenclatură, care au avut, de regulă, grijă să ocupe locuinţa construite din fondurile statului sau ale partidului, tocmai pentru a nu se expune unor surprize de acest fel. Într-o atare situaţie se află mai ales persoane care n-au beneficiat de spaţiu locativ la data naţionaliizării sau care s-au mutat în alte case în urma demolărilor sau altor acţiuni de acest fel. Este aici o masă, deloc neimportantă, de locatari care se văd ameninţaţi de o evacuare fără drept de apel, atîta timp cit orice fost proprietar, care beneficiază de "clauza" achitării a doar jumătate din preţ, poate găsi un "sponsor" cu bani cara să preia ulterior locuinţa, în urma escaladării nonşalante a preţului de licitaţie. Asta, pe de o parte. Pe de elta — şi- acesta ni se pare aspectul cel mai delicat (şi mai suspect) al întregii chestiuni — este "breşa" care se face în acest fel în "zidul" naţionalizării. Dacă tot este vorba de proprietate, de "sfinta" proprietate, de ce, după retrocedarea clădirilor, să nu se procedeze la redarea şi a altor bunuri -terenuri agricole (ca să nu le zicem "moşii‘'), spaţii de producţie (ca să nu le zicem "fabrici"), magazine şi altele. De ce? Nu sint tot forme de proprietate? Pină acolo, insă, amintitul proiect de lege va declanşa un şir nesfirşit de contestări şi de revendicări, poate în forme violente chiar, ce se vor adăuga ca o mănuşă cadrului şi aşa exploziv al momentului. Lipsită de echitate şi faţă de o categorie şi faţă de cealaltă, a celor implicaţi, legea aceasta ar da din plin apă la moară propagandei stângiste, populiste, ce se face deja simţită, odată cu fenomenele generate de liberalizarea preţurilor. De ce — mai degrabă şi mai corect — locuinţele naţionalizate locuite de foştii proprietari să nu fie retrocedate gratuit? De ce, in cazul în care sint locuite de chiriaşi, foştii proprietari să nu primească despăgubirea integrală, recuperată din vînzarea caselor de către actualii ocupanţi? De ce să nu fie restituite foştilor proprietari acele locuinţe naţionalizate care sînt libere sau ai căror chiriaşi nu sint dispuşi să le cumpere? Sînt tot atitea formule logice, fireşti, echitabile, pe care producătorii acestui document aberant au refuzat cu o ciudată obstinaţie să le ia în considerare. De ce? Mă îndoiesc că vom afla lesne răspunsul la această întrebare ce rămâne mai mult retorică.

Octavian ANDRONIC

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. 1-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Veniți cu noi!

​Caricatură de ANDO

STOP

Aflăm din surse insuficient verificate că se pregăteşte apariţia unei publicaţii-pirat ce intenţionează să utilizeze denumirea ziarului nostru. Sintem siguri că cititorii constanţi ai "Libertăţii " nu se vor lăsa păcăliţi de accastă manieră de destabilizare publicistică.

INTERVIUL TELEVIZAT AL PRIMULUI MINISTRU

Guvernul - "la mijloc", între Alianţa Civică şi Partidul Socialist al Muncii!

Răspunzînd, aseară, întrebărilor lui Paul Şoloc, domnul Petre Roman a făcut cîteva precizări, referitoare la situaţia actuală a guvernului şi a Frontului Salvării Naţionale • E necesară o delimitare între lozinci şi imperativele din afara procesului politic şi neliniştile şi nemulţumirile fireşti ale celor mulţi. Este degradant din partea lozincarzilor să uite că noi am participat, în stradă, la dărmarea dictaturii • Noi spunem că avem acum mai multă nevoie să construim un proces politic • Ideea că nu s-a schimbat nimic pleacă de la premise voluntariste, false. România evoluează într-un proces al libertăţilor individuale • Ce ar însemna o nouă zguduire în România, azi, cînd ne confruntăm cu o criză economică de amploare? Ar însemna o ruptură a substanţei societăţii româneşti • Vanitatea, aviditatea de putere sint adevăratele motoare ale unor manifestări • Grijiile populaţiei sint justificate. Nu am reuşit încă să ne delimităm de structurile birocratice, în viaţa de zi cu zi, la nivelurile intermediare există factori care seamănă voit confuzie, pentru a-şi menţine privilegiile în cadrul unor structuri anacronice. Se aude că Guvernul vinde ţara! Cui servesc confuzia şi dezordinea socială? • Este vorba clar de un pian politic de discreditare prin asocierea cu structurile şi practicile comuniste X Esistă chiar şi în interiorul FSN tendinţe de căpătuială • Principala carenţă a partidului este aceea de a nu fi reuşit să se implice in procesul de reformă prin legăturile cu ţara şi, uneori, explicaţiile date unor fenomene au fost de natură demagogică • Cine poate fi mai interesat decit noi în legătură cu ce s-a întîmplat în zilele revoluţiei? • În legătură cu evenimentele din iunie, am ajuns să ne explicăm mai bine cu Parlamentul European decît cu ţara, confruntaţi fiind cu cele mai grosolane acuze! • Atîta timp cît unele departamente blochează orice iniţiativă a întreprinderilor, liberalizarea preţurilor devine o povară pe spinarea cetăţeanului • Frontul e la plin proces de restructurare, iar formula noastră este cea a "consensului de jos" • NU pot să neg faptul că la anumiţi oameni predomină sentimentul că există ceva în neregulă • Modul în care s-a format acest partid (PSM), care-şi asumă continuitatea PCR-ului, mi se pare de-a dreptul iresponsabil, menţinînd germenii unor practici totalitare. Sintem hotăriţi să ripostăm tendinţelor de regenerare a acestor practici • Alianţa Civică e un conglomerat de forţe politica din cara transpare sentimentul de frustrare generat de nereuşitele electorale. (O.A.)

EVRIKA

Perspectivă: cu scumpirea hirtiei şi tipografiei, vom ajunge în curind să avem mai mulţi ziarişti decit cititori!

Cine eşti dumneata, domnule primar general?

Luînd act de cererea fostului primar al Capitalei, Ştefan Ciurel, prin care se solicita eliberarea din funcţie, Guvernul României a acceptat demisia, numind încă de a doua zi (17 noiembrie) pe noul primar general al Capitalei. Pină la organizarea de alegeri locale — iar în funcţie de dumnealui, poate şi după aceea — acesta va fi domnul Viorel Nicolae Oproiu. Născut la 5 decembrie 1940, la Bucureşti, domnul Oproiu a absolvit cursurile Facultăţii de instalaţii termice în 1965, după care a activat în proiectare dezvoltare economică şi consulting. Participînd la numeroase proiecte în ţară şi în străinătate, domnia sa a colaborat cu multe firme de peste hotare. Călătorind mult şi în diverse ţări, fostul director al Organizaţiei de Control al mărfurilor din cadrul Romcontrol ar-putea face mult, prin experienţa sa, pentru a readuce Bucureştiului numele de "micul Paris".

Dinamic şi de o statură atletică, omul Viorel Nicolae Oproiu locuieşte modest, intr-un bloc afiat in zona staţiei de metrou "Armata Poporului", o zonă plină de gropi şi ţevi sparte, bîntuită de tot felul de lipsuri, ca întreaga Capitală. Fiind născut în zodia Săgetătorului, sperăm ca săgeţile noului primar să nimerească drept la ţintă prin măsurile efective pe care le va lua împotriva haosului şi mizeriei în care se zbate Bucureştiul. Primul obiectiv: rezolvarea situaţiei stocurilor de mărfuri blocate la producători, depozite şi magazine. Îi urăm succes.    

Viorel CHIFU

 

GURA LUMII

(INFORMAŢII PENTRU CARE NU BĂGĂM MINA ÎN FOC)

"Europa Liberă e cu noi!" — pare să spună "al dumneavoastră Neculai -Constantin Munteanu", prezent atît în culisele cît şi în avanscena manifestaţiei de la Braşov.    

"EUROPA LIBERĂ" E CU NOI!

Instantaneul de faţă, care-l reprezintă — probabil pentru prima dată în presa română — pe domnul Neculai Constantin Munteanu, aşa cum arată dînsul (vocea cunoscîndu-i-o bine de la microfonul "Europei Libere") a fost surprins, în cursul mitingului din 15 noiembrie de Ia Braşov. Miting la care domnul Munteanu a dovedit cu prisosinţă că "Europa Liberă e cu noi", prin activitatea susţinută pe care a depus-o, alături de colegi din ţară, împreună cu soţiile şi activişti ai diverselor partide politice, pentru buna organizare a manifestaţiei comemorative. Iată-l deci, în exerciţiul funcţiunii, cu microfonul în mînă, culegînd roadele — adică subiectele — viitoarelor sale reportaje, încheiate cu de-acum clasicul "al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu". S-auzim numai de bine!

AMBIDEXTRU

Alegerea de noi membri ai Academiei Române

În aceste zile s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară avînd ca ordine de zi alegerea de noi membri ai Academiei Române; membri post-mortem, membri de onoare şi membri corespondenţi.

Adunarea generală a fost condusă de domnul academician Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei Române după care a fost prezentată o expunere avînd ca temă: "Strategia cercetării ştiinţifice fundamentale avansate" al cărei raportor a fost academicianul Nicolae N. Constantinescu, secretarul general al Academiei Române.

Apoi, în unanimitate, au fost aleşi, prim vot deschis, ca membri post-mortem ai celui mai înalt for ştiinţific şi de cultură, personalităţi de mare prestigiu, din trecut, care s-au remarcat prin contribuţii deosebite in domeniile cărora li s-au consacrat: Nicolae PAU-LESCU, Alexandru PROCA, Haralambie VASILIU, Ştefan ODOBLEJA, Virgil MADGEARU, Alexandru BORZA, Călin POPOVICI. În acest fel, Academia Română săvirşeşte un act reparatoriu, cu valoare morală, de cinstire a activităţii ştiinţifice a înaintaşilor noştri. De asemenea s-au ales apoi prin vot secret ca membri de onoare ai Academiei Române prestigioase personalităţi ale ştiinţei şi culturii de peste hotare: Grigore VIERU (poet, RSS Moldova), Ion DRUTA (scriitor, RSS Moldova), Anghel RUGINA (economist, SUA), Radu BALESCU (fizician Belgia), Jacques Yvea COUSTEAU (oceanolog, Franţa) Alain DECAUX (istoric, Franţa). Totodată s-a botărît şi alegerea de noi membri corespondenţi ai Academiei Române: Dumitru MANGERON, lonel HAIDUC, Maia SIMIONESCU, Niculae BOSCAIU, Victor TUFESCU, Dan RADULESCU, Ion BONCILA, Virgil N. CONSTA NTINESCU, Dan DASCALU, Grigore IONESCU, Emanuel DIACONESCU, Valeriu COTEA, Nicolae SAULESCU, Nicolae SIMIONESCU, Vladimir TREBICI, Cornelia BODEA, Dinu C. GIURESCU, Maria HOLBAN, Serban PADAGOSTEA, Pompiliu TEODOR, Doru Camil MUREŞAN, Gheorghe PLATON.

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 2-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 3-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Armata "secretă" a d-lui ministru Victor Stănculescu

Printre locuitorii Ploieştiului şi ai localităţilor învecinate circula de la un timp zvonul că la o unitate militară din apropiere se pregătesc forţe speciale pentru a organiza o lovitură de stat sau pentru a reprima demonstraţiile stradale. Forfota neobişnuită, manevrele suspect de dese ale mecanizatelor şi focul susţinut din poligoane s-au dovedit a fi însă doar elemente de pregătire modernă executate de regimentul de mecanizate din zonă. Totul s-a clarificat ieri cînd, în prezenţa ministrului armatei, dl. Victor Stănculescu, regimentul a desfăşurat în teren un exerciţiu de luptă complex, cu acţiuni de defensivă şi ofensivă. În luna martie s-au înregistrat propunerile comandanţilor de regiment pentru un program special de pregătire de luptă în ideea unei armate moderne. Comandantul regimentului, dl. It. col. Ion Nicolescu a pus la punct timp de 6 luni un asemenea program pentru armatele terestre. Într-adevăr, de cînd am ajuns la punctul de observaţie instalat pe o biută am sesizat schimbările: ofiţerii şi soldaţii îmbrăcaţi în ţinute lejere, de camuflaj îşi făceau "încălzirea" pentru demonstraţia de luptă corp la corp şi arte marţiale, dîndu-mi senzaţia că ne aflăm într-o tabără... japoneză. După acest spectacol s-a trecut la desfăşurarea aplicaţiei de luptă cu toată dotarea avută la dispoziţie (care blindate, artilerie uşoară etc.), şi concepută cu îmbunătăţiri faţă de regulamentele tactice de pînă acum. Comandantul regimentului a subliniat că în afara artelor marţiale a mai introdus o pregătire fizică sporită, antrenamente speciale pentru trupele de cercetaşi şi obligativitatea cunoaşterii conducerii vehiculelor blindate pentru toţi ofiţerii, nu numai de către mecanici. Demonstraţia a mai cuprins elemente ca atacul unui depozit de carburanţi, anihilarea unei santinele, schimbarea motorului unui tanc scos din luptă, salvarea răniţilor ş.a.

După toata acestea asistenţa s-a deplasat în poligonul de tragere unde a urmărit mai îndeaproape elementele de luptă corp la corp şi folosirea unui arsenal neobişnuit: steluţe şi săgeţi metalice, nunceag-uri (scuzaţi ortografia), bastoane. Apoi s-a trecut la aplicaţii în poligon unde s-au exemplificat şi tragerea din deplasare din şold, precum şi alte cîteva elemente mai aproape de condiţiile reale de luptă. De asemenea, poligonul era conceput, cu elemente neprevăzute pentru soldaţi, obstacole naturale şi situaţii de luptă în localităţi. Comandantul regimentului a ţinut să facă personal o demonstraţie de tragere cu toate armele de foc din dotarea militarilor, prin ţinuta, precizia si nonşalanţa sa arătîndu-se ca un adevărat luptător de comando. În replică, dl ministru şi-a scos Colt-ul personal (o bijuterie de de calibru... greu) şi a demonstrat că nici generalii nu sînt mai prejos!

După atmosfera de "Vietnam" din poligon, dl. Victor Stănculescu a declarat presei: "Noutăţile pe care le-aţi sesizat aici, îmcepînd cu echipamentul modern şi terminînd cu formele de manevră mai dinamice vor fi generalizate în întreaga armată, care aşa arată că şi-a schimbat structura şi concepţia. O spun încă o dată, misiunea noastră este de a apăra ţara împotriva oricărui agresor extern şi scopul pregătirii este de a avea cit mai puţine pierderi în asemenea situaţii. Este un program de profesionalizare a militarilor pentru că dorim ca şi Armata română să intre în Europa, nu numai România. Aş dori să reţineţi motto-ul găsit de ofiţerii unităţii care au conceput acest program de pregătire: "Cu cît regimul politic al unei naţii devine mai liber, cu atît organizarea sa militară trebuie să fie mai tare!"

Răzvan MITROI Foto: Lucian CRIŞAN

Ultima oră • Ultima oră

CRONICĂ PARLAMENTARĂ

Deputatul Ion Raţiu: "Eu salut înfiinţarea PCR!"

În cele două Camere ale parlamentului, apele liniştite ale dezbaterilor de rutină au fost brusc tulburate de... comunişti. Adică de reapariţia pe scena politică a purtătorilor ştafetei peceriste îmbrăcaţi în blana de oaie a Partidului Socialist al Muncii, Sergiu Nicolaescu şi-a dat demisia (de unde?) în semn de protest faţă de lipsa de reacţie a Camerelor la eveniment, Nae Bedruş — liberal — a încercat să arunce vina acestei reapariţii asupra F.S.N.-ului, ai cărui membri au protestat viguros, promiţînd să dea la iveală unele matrapazlîouri electoralo-liberale. Domnul Ion Raţiu a dat dovadă de umor şi raţiune salutind (!?) înfiinţarea PCR, argumentînd că o adevărată democraţie nu interzice pur şi simplu, în cazul de faţă fiind necesar ca adepţilor materialismului dialectic să li se ofere şansa de a se discredita singuri in faţa oamenilor prin politica pe care intenţionează să o promoveze. Mai puţin, dispus la toleranţă, colegul său de partid Constantin Constantinescu-Claps a afirmat că locul comuniştilor compromişi este pe banca acuzării (arătînd, fără să-şi dea seama, spre banca guvernamentală). Deputatul Ion Mihuţ a constatat la rîndul său, referindu-se la demonstraţia făcută de protest, ca atunci cînd apar comuniştii se face linişte, remarcînd totodată, cu maliţie, că dacă şi-ar revendica PCR-ul foştii membri, nu ştie precis rîndurile cărui grup parlamentar s-ar subţia mai tare. În fine, domnul Ştefan Cazimir, preşedintele liber-schimbist a rememorat un eveniment din martie, cînd se zvonise prima dată despre reapariţia PCR-ului, ca cel de-al 52-lea partid, în timp ce PLS-uI era al 51-lea, precedat de "Alianţa" lui Sbora. "M-am simţit atunci ca Isus între doi tîlhari!" Oricum, neliniştea — evidentă, pe care a creat-o "evenimentul" — a impus o întrebare legitimă: "Sub ce garanţii legale s-a produs reintrarea în viaţa politică a PCR-uIui?"

Ziarul Libertatea din 20 noiembrie 1990 pag. a 4-a ► Click pe imagine pentru mărire! 

Presa acum 50 de ani

20 NOIEMBRIE 1940

D. GENERAL ION ANTONESCU A SOSIT LA ROMA. Pe peronul gării Termini a fost intîmpinat de Duce şi de contele Ciano. Conducătorul Statului Român trece apoi în revistă, impreună cu Ducele, compania de onoare, în timp ce se intonează "Trăiască Regele", "Sfîntă tinereţe legionară" şi "Glovinezza". M.S. Victor Einanuel, rege al Italiei şi al Albaniei si împărat al Etiopiei, a primit la Palatul Quirinal, pe generalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român si pe dl. Sturza, ministrul afacerilor externe al Romaniei • ZIARUL "STAMPA" îşi exprimase salutul său: "Generalul Antonescu şi ministrul său de externe vor gasi in Italia primirea cordială care este păstrată numai pentru prietenii cei mai buni. Şeful Mişcării Legionare, care ridică astăzi România din profunda si vasta criză a ultimilor ani, se bucură, de pe acum in ţara noastră de o simpatie ce e bazată pe comunitatea de idei si de spirit ca şi pe înţelegerea pentru gravitatea şi nobleţea îndatoririlor care incumbă Conducătorului" • NOI SI ZGUDUITOARE AMĂNUNTE ASUPRA GROZĂVIILOR CUTREMURULUI: "În judeţul Olt pămintul a crăpat şi a eşit apă şi nămol"; "Semnificaţia luminii care s-a văzut in noaptea de 8 Noembrie"; "Pentru ajutorarea sinistraţilor"; "Prăpădul provocat de cutremur in plasa Câmpina"; "Toate clădirile din Urlaţi au fost avariate"; "Oraşul Roman distrus de cutremur — pagube incalculabile"; "Într’un sat de munte din jud. R. Sărat au apărut isvoare cu apă fierbinte"; "Vizita I.P.S. Patriarh Nicodim la bisericile din Capitală care au avut de suferit de pe urma cutremurului" • AMÎNARE. Din cauza suspendării cursurilor la şcoala Politechnică, în urma stricăciunilor pro-vocate de recentul cutremur, prelegerea d-lui prof. Mihail Manolescu, cu subiectul "Ştiinţa economică faţă cu Statul Legionar", se amină pentru joi 21 Noembrie 1940 • S-A CONSTITUIT Breasla proprietarilor de prese de ulei ţărănesc X "RĂZBOIUL DIN TERRA VALAHORUM". Din articolul semnat de scriitorul N. Batzaria, în "Universul" din 17 noiembrie: "Privind harta Albaniei şi Greciei, vedem că operaţiunile războinice dintre Italia şi Grecia se desfăşoară mai mult în regiunea din Pind, care purta, în Evul Mediu numele da Terra Valahorum (Ţara Românilor)" • CONCERT EXTRAORDINAR: George Enescu si Dinu Lipatti, la salia "Aro", in folosul refugiaţilor • O PROPAGANDA COMUNISTA. Agenţia "Havas" relatează că prefectura poliţiei continuă in Paris şi suburbii lupta împotriva propagandei comuniste şi a propagandei clandestine in general. Din iulie au fost operate 513 de arestări în flagrant delict, 328 de internări administrative şi au fost descoperite peste 35 de organizaţii pentru tipărirea si împrăstierea manifestelor • MENAJAŢI-VA BRONCHIILE!" Ele sunt slăbite în urma violentelor şi nenumăratelor accese de tuse. Ingrijiţi-vă, căci fiecare acces de tuse slăbeşte bronchiile şi plămînii. Sirop Caze este re-mediul care vă va ajuta!" • FUNCŢIONARII PUBLICI nu pot fi administratori, cenzori sau directori la instituţiile de credit fără autorizarea Conducătorului Statului. "Cei care nu se vor conforma pierd funcţiunea publică" • REGENTUL HORTHY RĂCIT. In urma recomandărilor medicilor, el nu va părăsi casa timp de două, trei zile • ÎNTÎMPLARI DIN CAPITALA: "Spărgători arestaţi"; "Hoţ împuşcat"; "Copil abandonat" • AVIAŢIA GERMANA a dat împotriva Angliei cele mai violente atacuri de la începutul războiului aerian • "N. CREVEDIA iscăleşte admirabila nuvelă X TOVARĂŞE DE DRUM în numărul de Sâmbătă al revistei Universul literar" • "DE CE EŞTI AŞA POSOMORIT? Nu ştii că GARDAN înlătură durerile de cap şi indispoziţiile? Ia 2 tablete şi vei fi mirat, cit de repede îţi va reda buna dispoziţie. GARDAN suprimă durerile. Este un produs Bayer".

Rubrică redactată de Ion BUTNARU