Publicat: 19 Noiembrie, 2017 - 13:35
Share

Prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat și private, o constituie implementarea legislației U.E, transpusă în legislația națională, prin promovarea politicilor naționale in domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția și bunăstarea animalelor, protecția mediului, siguranța alimentelor și monitorizarea crescătorilor de animale și a operatorilor din industria alimentară și nu în ultimul rând protejarea consumatorilor de aceste bunuri.

În acest sens sunt stabilite, de autoritățile din domeniu, norme de control cu referire la calitatea și igiena produselor alimentare care includ toate categoriile de alimente, a furajelor și a produselor de uz fitosanitar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și asigurarea principiului de bază al politicii privind siguranța alimentelor care constă în aplicarea unei abordări integrate privind trasabilitatea acestora pe traseul lanțului alimentar, de tipul 'de la furcă la furculiță', respectiv de la producția de furaje și de origine animală, la procesarea materiilor prime, la depozitarea, transportul și comercializarea lor pe plan național, intracomunitar, precum și în activitatea de import — export, având ca țintă prevenirea contaminării produselor alimentare.

Regulile impuse de normele europene sunt însoțite de responsabilitatea medicilor veterinari, ai altor specialiști cu responsabilitate în domeniu alimentar, prin intensificarea activității profesionale și o implicare atentă în supravegherea evoluțiilor unor evenimente la care sunt conectați concret în activitatea de zi cu zi.

În cazul semnalări unor neconformități privind calitatea și siguranța unor produse alimentare existente în rețeaua de distribuție pe teritoriul național sau județean, pentru a nu se instala o panică în opinia publică românească și europeană, nejustificată și nefundamentată pe baze concrete și corecte, singura instituție care are autoritatea și calitatea profesională să prezinte clarificări pentru a informa corect cetățenii și să dispună măsuri în consecință, este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, iar la nivel județean Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Personalul de specialitate (medici veterinari, medici umani, chimiști, biologi, ingineri tehnologi în chimia alimentară, ingineri zootehniști) care activează în cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, și în teritoriu la unitățile din domeniul creșterii animalelor și din domeniul alimentar, la circumscripții sanitare veterinare teritoriale sau în laboratoarele de referință, monitorizează în permanență produsele alimentare care se procesează și se comercializează pe teritoriul național și în activitățile de import-export, prin acțiuni de supraveghere, de control și expertiză de laborator, cuprinse în Programul strategic național, cu reprezentare în fiecare județ, acțiuni care sunt defalcate pe fiecare unitate sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor teritorială și pe obiective cu activitate în sectorul alimentar.

În laboratoarele de referință, acreditate din cadrul rețelei A.N.S.V.S.A. se efectuează examene pentru supravegherea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, analize pentru determinarea speciei de proveniență, pentru proteina animală sau vegetală, expertizare privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezența aditivilor alimentări, a rezidiilor, din materii prime, ingrediente, membrane și alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialiști bine pregătiți profesional și cu experiență în domeniu.

În acest context, pentru a asigura piața de desfacere națională, intracomunitară și exportul cu produse alimentare de calitate și salubre, personalul de specialitate din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județeană implementează an de an diverse proceduri și mecanisme de control, care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile și că riscul contaminării este redus la minim, prin:

— Realizarea unei baze de date cât mai complete prin identificarea și autorizarea / înregistrarea, a tuturor obiectivelor funcționale din județ care au activitate de producere, procesare, de transport, de depozitare și comercializare produse alimentare de origine animală și vegetală.

— Asigurarea asistenței de specialitate în funcție de cerințele legislative, la nivel județean, la unitățile de specialitate din teritoriu și în unitățile de procesare și desfacere cu produse alimentare.

— Implementarea legislației comunitare privind clasificarea obiectivelor identificate, în conformitate cu activitățile lor specifice, prin evaluări anuale, încadrarea în categoria de risc și monitorizarea progreselor acestora.

— Efectuarea de controale și inspecții oficiale, corelate cu gradul de risc a unităților, stabilit în urma evaluării și luarea de măsuri corective, urmărindu-se:

? respectarea condițiile generale de funcționare și de igienă a unităților de profil;

? respectarea normelor de sănătate animală care reglementează producția primară destinată procesării;

? respectarea normelor privind recepția, procesarea, depozitarea, expunerea și desfacerea materiilor prime și a produselor finite;

? existența documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, calitatea produselor și efectuarea acțiunilor D.D.D;

? etichetarea produselor, cu informarea corectă privind producătorul, denumirea corectă, componentele acestora, modul de păstrare și data expirării;

— Supravegherea calității și salubrității, prin prelevări de probe la materii prime, semifabricate, produse finite, pentru examen microbiologic, fizico-chimic, pentru determinarea aditivilor, a contaminanților, pesticide și alte rezidii, pentru organisme modificate genetic, gradul de radioactivitate, calitatea apei și teste de sanitație pentru supravegherea stării de igienă a unităților.

— Notificarea către D.S.V.S.A. din județul de proveniență al probelor indiferent de natura acestora, la care sunt constatate substituiri, falsificări, depășiri ale limitelor specificate sau prezența unor compuși interziși, etichetare necorespunzătoare, pentru efectuarea investigațiilor și aplicarea de măsuri asupra lotului în cauză.

— Retragerea produselor de la consumul public, atunci când au fost notificate situații periculoase pentru sănătatea publică și impunerea de măsuri pentru denaturarea lor prin dirijare către o unitate de neutralizare a deșeurilor

— Colaborarea cu celelalte instituții implicate prin schimburi de informații și mecanisme de verificare, prin asistență reciprocă între administrațiile județene, naționale și internaționale, după caz, cât și prin tehnici și procedee de screening statistice și de laborator.

Conform legislației în vigoare, operatorul economic furnizor de produse alimentare este responsabil pentru calitatea acestora și certifică acest lucru prin document de conformitate emis pentru fiecare sortiment și lot de produs, precum și prin etichetă cu date informative privind sortimentul, compoziția rețetei de fabricație, valabilitatea, modul de păstrare, etc.

Aceste informații au la bază buletine de analiză emise de laboratoare de referință, în urma analizelor efectuate din probe de materii prime și produse preparate recoltate în cadrul programului de autocontrol a firmei respective.

Pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare sau alte stări de disconfort alimentar se recomandă ca populația consumatoare de bunuri alimentare să se protejeze prin:

— achiziționarea alimentelor de origine animală și vegetală numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, unde este asigurată asistența de specialitate prin care se garantează calitatea și salubritatea acestora, evitând comerțul 'stradal';

— citirea cu atenție instrucțiunilor de pe etichetele produselor alimentare, care în mod obligatoriu trebuie să conțină informații privind unitatea furnizoare, elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă și termenul de valabilitate;

— în cazul apariției unor situații deosebite să fie sesizat personalul sanitar veterinar de specialitate pentru a se interveni operativ și eficient.

Implementarea acestor strategii și măsuri conferă populației consumatoare de produse alimentare de origine animală și vegetală că sănătatea nu le este pusă în pericol atunci când se aprovizionează cu alimente din rețeaua comercială care funcționează în cadrul legislației din domeniu, zonă aflată permanent sub controlul de specialitate.

Dr. Pențea Ioan, Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu