Publicat: 5 Iunie, 2019 - 13:19
Informal meeting of the Ministers of Agriculture and Fisheries in Bucharest

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii și pescuitului la București

În data de 4 iunie 2019 s-a desfășurat Consiliul informal al miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Manifestarea a avut loc la Palatul Parlamentului din București și a fost găzduită și prezidată de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

 

La reuniunea informală au participat miniștri pentru agricultură și pescuit din statele membre UE, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, directorul general al Comisiei Europene, Jerzy Plewa, directorul general al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, Angel Boixareu Carrera, secretarul general al Copa-Cogeca, Pesonen Pekka Juhana, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European, Paolo De Castro. 

 

Pe agenda reuniunii s-au regăsit subiecte deosebit de relevante și de actualitate pentru statele membre, în contextul noii Politici Agricole Comune (PAC): cercetarea agricolă, inovarea și  bioeconomia - crearea de sinergii și instrument principal în dezvoltarea rurală. În cadrul reuniunii informale s-au desfășurat, de asemenea, schimburi de opinii cu privire la aceste tematici majore precum și o informare din partea Președinției despre stadiul pregătirii candidatului unic al UE la postul de director general al FAO. Astfel, Uniunea Europeană a propus o candidatură unică, cea a doamnei Catherine Geslain Lanéelle, aceasta fiind prima femeie candidat pentru acest post de la fondarea FAO.

 

În deschiderea dezbaterii, ministrul Petre Daea a salutat prezența distinșilor oaspeți, declarându-se onorat să găzduiască la București într-o locație deosebită sesiunea Consiliului informal pentru agricultură.  Președintele Consiliului a reiterat necesitatea de a readuce în discuție cercetarea agricolă și bioeconomia, elemente catalizatoare pentru agricultură, luând în considerare viitoarea reformă a Politicii Agricole Comune.

 

Cercetarea în agricultură și bioeconomia reprezintă priorități-cheie menite să permită fermierilor din țările UE alinierea la standardele tot mai înalte impuse de PAC, mai ales la cele de  mediu și climă.

 

Petre Daea a subliniat demersurile Uniunii Europene pentru susținerea cercetării și inovării concretizate în: programul-cadru de cercetare actual al UE Orizont 2020, politica de dezvoltare rurală și strategia pe termen lung intitulată „O abordare strategică a cercetării și inovării în domeniul agriculturii în UE”, finalizată de Comisie în iulie 2016.

 

 

Discuțiile au subliniat relevanța politicilor solide și a instrumentelor adecvate pentru a asigura transmiterea către fermieri a cunoștințelor și a rezultatelor acestor cercetări. 

 

S-a reliefat, de asemenea, necesitatea ca modernizarea în noua PAC să acorde o importanță sporită construirii unui sistem funcțional de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS), cooperării și integrării sectorului primar în lanțurile de valori bioeconomice pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Ideea unanim exprimată a fost aceea că cercetarea agricolă trebuie să joace un rol mai important în dezvoltarea soluțiilor pentru un viitor care să respecte obiectivele europene și pe cele de dezvoltare durabilă, în conformitate cu specificul local.

 

Totodată, ministrul a menționat acțiunile întreprinse de Comisia Europeană în privința bioeconomiei: actualizarea strategiei "O bioeconomie durabilă pentru Europa - Consolidarea legăturii dintre economie, societate și mediu" în octombrie 2018, punându-se accentul pe conceptele de durabilitate și circularitate, cu scopul de a promova reînnoirea sectoarelor industriale, modernizarea sistemelor de producție primară, protecția mediului și îmbunătățirea biodiversității.

 

În decembrie 2018, în cadrul Consiliului de Agricultură și Pescuit, miniștrii au realizat un schimb de opinii pe această temă, concentrându-și atenția asupra modului în care se poate valorifica potențialul bioeconomiei și al stimulării creșterii economice. În cadrul Președinției României, Consiliul a reanalizat subiectul bioeconomiei, în baza a trei aspecte propuse de țara noastră care au vizat schimbul de bune practici, bioeconomia și viitoarea PAC, bioeconomia în Orizont Europa.

 

Președinția română a identificat bioeconomia drept una dintre prioritățile sale majore, organizând astfel, Conferința la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei, eveniment care a avut loc la București în data de 5 aprilie 2019. Această conferință a avut o serie de obiectivele ambițioase precum: identificarea soluțiilor care să permită o integrare largă a agriculturii în bioeconomie, în economia circulară și  participarea mai amplă a țărilor din Europa de Est la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020, stabilirea priorităților în domeniul cercetării agricole pentru a îndeplini noile cerințe privind bioeconomia și economia circulară.

 

În cadrul Consiliului miniștrii au împărtășit puncte de vedere cu privire la modul prin care s-ar putea asigura o orientare mai bună a politicii, pentru a face viabil un nou model de afaceri agricole, în special în sectorul bioeconomiei, pentru a-i îndrepta pe fermieri către inovare și cercetare.

 

În încheierea cuvântului său, ministrul a mulțumit participanților pentru buna desfășurare a activităților derulate pe parcursul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, declarându-și convingerea că se va atinge scopului final, acela de a realiza o Politică Agricolă Comună convenabilă și utilă pentru toți, acționând în interesul legitim al fermierilor.  

 

 

Informal meeting of the Ministers of Agriculture and Fisheries in Bucharest

On June 4 2019, was held the informal meeting of the Ministers of Agriculture and Fisheries of the Member States of the European Union, organized in the context of the Romanian Presidency of the Council of the European Union. The event took place at the Parliament Palace in Bucharest and was hosted and chaired by the Minister of Agriculture and Rural Development, Petre Daea.

 

The informal meeting was attended by ministers of agriculture and fisheries from the EU Member States, Phil Hogan, European Commissioner for Agriculture and Rural Development, Jerzy Plewa, Director General of the European Commission, Angel Boixareu Carrera, General Director of the General Secretariat of the Council of the European Union, Pesonen Pekka Juhana, Secretary General of Copa Cogeca, Paolo De Castro, Vice-Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development.

 

The agenda included extremely relevant and updated topics for the Member States, in the context of the new Common Agricultural Policy (CAP): agricultural research, innovation and bioeconomy - creating synergies - and key instrument for the rural development. The informal meeting also held exchanges of views on these major themes as well as a briefing from the Presidency on the stage of preparation of the EU single candidate for the position of Director-General of the FAO. Thus, the European Union has proposed a unique candidacy, that of Ms. Catherine Geslain Lanéelle, being the first female candidate for this job since the founding of the FAO.

 

In the opening of the debate, minister Petre Daea welcomed the presence of the distinguished guests, declaring himself honored to host in Bucharest in a special location the informal Council for Agriculture. The President of the Council emphasized the need for bringing back in discussion the agricultural research and bio-economy, which are catalysts for agriculture, in the light of the future reform of the Common Agricultural Policy.

Agricultural research and bioeconomy are key priorities to allow farmers in EU countries comply with higher standards imposed by the CAP, especially on environment and climate.

 

Petre Daea highlighted the European Union's efforts to support research and innovation materialized as follows: the current research framework program Horizon 2020, rural development policy and the long-term strategy "A strategic approach to agricultural research and innovation in the EU", completed by the Commission in July 2016.

 

The discussions have underlined the relevance of sound policies and appropriate tools to ensure that farmers have the knowledge and results of these researches.

It was also restated the need that updating in the new CAP gives greater relevance to the building of a functioning system of agricultural knowledge and innovation (AKIS), to the cooperation and integration of the primary sector in the bioeconomic value chains to ensure sustainable development.

 

The unanimous idea was that agricultural research must play a more important role in developing solutions for a future that complies with the European objectives and with those of sustainable development, in line with local peculiarities.

 

The Minister also mentioned the actions taken by the European Commission in the field of bio-economy: updating the strategy "A sustainable bioeconomy for Europe - Strengthening the connection between economy, society and the environment" in October 2018, focusing on sustainability and circularity concepts for the purpose of promoting renewal of industrial sectors, upgrade primary production systems, protect the environment and improve biodiversity.

 

In December 2018, during the Agriculture and Fisheries Council, ministers exchanged views on this issue, focusing on how to exploit the potential of bio-economy and boost economic growth. Under the Presidency of Romania, the Council has reviewed the subject of bioeconomy, based on three aspects proposed by our country aimed at the exchange of best practices, the bio-economy and the future CAP, the bio-economy in Horizon Europe.

 

The Romanian Presidency identified bioeconomy as one of its major priorities, thus organizing the High Level Conference on Agricultural Research - the basis for the development of European agriculture, rural areas and bioeconomy, which took place in Bucharest on April 5, 2019. This conference had multiple ambitious objectives such as: identifying solutions to allow for a broad integration of agriculture in the bio-economy, the circular economy and wider participation of Eastern European countries in the EU's Horizon 2020 research and innovation program, prioritization in agricultural research to meet the new bio-economy and circular economy requirements.  

 

Within the Council, ministers shared views on how to ensure a better policy orientation, in order to make sustainable a new model of agricultural business, especially in the bio-economy sector, to lead farmers to innovation and research.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: