Publicat: 4 Februarie, 2015 - 15:58
Referitor la afirmatiile de pe site-ul Romania curata:"eminamente regie pro-profit"

Referitor la articolul „Jaf în Parcul Național Semenic”, postat pe site-ul  „România curată” în data de 02.02.2015, și preluat apoi de mai multe instituții mass-media, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva informează opinia publică asupra următoarelor aspecte:

  1. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (RNP-Romsilva) este singura instituție din România care și-a asumat conștient, cu mai mult de un deceniu în urmă, responsabilitatea preluării în administrare a parcurilor naționale și naturale, pentru care a alocat peste 2 milioane euro anual. În legătură cu modul în care RNP-Romsilva și-a îndeplinit acestă misiune, pe cât de nobilă pe atât de delicată stau mărturie declarațiile și aprecierile oficiale, atât ale ministerului de resort, cât și ale Academiei Române.
  2. În ceea ce privește aspectele concrete vizate de articolele mai sus menționate, precizăm următoarele:  
  1. Conform reglementărilor silvice, exploatarea de produse principale în cazul arboretelor de fag (taierea arborilor la momentul în care se obține potențialul optim al acumulărilor de masă lemnoasă, coroborat cu cerințele ecologice de regenerare  pe cale naturală) se realizează atunci când arborii respectivi ajung la vârsta de 110 – 140 de ani sau chiar mai mult. Prin urmare în cazul speciei fag se realizeaza exploatarea de „arbori seculari” (asa cum este interpretat acest termen de unele persoane neavizate);
  2. În Județul Caraș-Severin, din totalul suprafeței fondului forestier proprietate publică a statului  de 324 mii ha, peste 112 mii ha (35%) sunt incluse în cele 4 parcuri din raza județului (parcurile  naționale Semenic – Cheile Carașului,  Cheile Nerei – Beușnița  și Domogled – Valea Cernei, respectiv Parcul Natural Porțile de Fier);
  3. Conform descrierii categoriilor de arii naturale protejate prezentată în Ghidul de Aplicare a Managementului pentru Categorii de Arii Protejate al  IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), prevederi preluate în OUG nr. 57/2007 (A) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pentru parcurile naționale și parcurile naturale, în vederea reglemetării activităților care se pot desfășura în suprafața ariei naturale protejate, se stabilește o zonare internă. În acest sens, pentru parcurile naționale și naturale au fost stabilite 4 categorii: Zona de Protecție Strictă, Zona de Protecție Integrală, Zona Tampon și Zona de Dezvoltare Durabilă. În primele două categorii exploatarea resurselor naturale în scop comercial este interzisă (în cazuri exceptionale, prin derogare,  se permite intervenția pentru înlăturarea unor calamitați naturale). În zona tampon și zona de dezvoltare durabilă, activitățile de exploatare a resurselor naturale este permisă, dar acestea sunt realizate cu anumite restricții (comparativ cu activitățile desfășurate în afara ariilor naturale protejate). Pentru cele 4 parcuri, suprafața de  fond forestier proprietate publică a statului  inclusă în zonele de protecție strictă și de protecție intergrală este de aproximativ 35 mii ha (11 % din suprafața fondului forestier al județului Caraș-Sevein);
  4. Suprafața totală a Parcului Național Semenic-Cheile Carașului este de 36.665 ha, din care fond forestier 30.743 ha. Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului este de 30.184 ha (diferența fiind în proprietatea diverselor alte persoane), din care în zona de protecție integrală și zona de protecție strictă – 10.258 ha. Prin urmare, în suprafața de aproximativ 20 mii ha de fond forestier (inclusă în zona tampon) sunt permise lucrările silvice, inclusiv lucrări de exploatare a pădurilor!  Lucrările silvice se execută numai  în baza amenajamentului silvic, aprobat conform prevederilor legale, cu respectarea restricțiilor suplimentare impuse de faptul că acestea se realizează într-o arie protejată;
  5. Referitor la situația rezervației naturale Bârzăvița, aceasta reprezintă un caz aparte, deoarece în urmă cu aproximativ 60 de ani arboretele din această zonă erau formate din arbori proveniți dintr-o singură generație, cu vârsta de circa 60 ani. În aceste șase decenii, prin munca consecventă și dedicată a unor silvicultori de prim rang ai României, pe baza amenajamentelor silvice aprobate de autoritățile competente, s-au aplicat taieri de transformare la codru grădinărit. S-a ajuns astfel la structura actuală, structură ce tinde spre cea naturală (care însă s-ar fi obținut într-o perioadă mult mai îndelungată, de câteva sute de ani). Împiedicarea finalizării acestui experiment ar reprezenta renunțarea la munca depusă și la rezultale finale, de mare însemnătate științifică, ce pot sta la baza fundamentării metodologice  în vederea replicării lui și în alte zone forestiere din România. Beneficiul final va fi obținerea unor ecosisteme forestiere stabile, ce pot îndeplini optim rolul multi-funcțional atribuit, de protecție și producție.

Rezultatele obținute în cadrul acestui experiment, în toată această perioadă, au făcut obiectul multor manifestări științifice la nivel național și internațional (simpozioane, seminarii etc.) și au fost publicate în paginile Revistei Pădurilor și al altor publicații științifice importante;

  1. Considerăm că autorul articolului „Jaf în Parcul Național Semenic”, ne-având cunoștințe din domeniul silviculturii și nici din domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv al legislației aferente, interpretează în mod personal și empiric unele informații furnizate de persoane neavizate. În filmul realizat de Asociația Agent Green și postat pe site-ul www.romaniacurată.ro se constată că cei intervievați sunt muncitori ai unei echipe de exploatari forestiere, respectiv de la punctul de prelucare a lemnului Bănia, care nu au cunoștințe și informații adecvate, dar care răspund la întrebările puse după cum se pricep sau după cum au crezut că au înțeles. Afirmatia că arborii de fag doborâți, prezentați în film, ar avea 200 -300 de ani, putea fi foarte usor verificată de realizatorul filmului – dl. Gabriel Păun, dar acesta ne-avand cunostințe în domeniu se mulțumește să interpreteze în mod personal informatii pe care nu le intelege.
  2. Afirmația că, în zona Semenic există suprafețe întinse de păduri virgine, este adevarată pentru zona „Izvoarele Nerei”. In zona respectivă (în suprafață de aproximativ 5.000 ha) cu unele excepții, într-adevăr este pădure de fag cu vârste cuprinse între 200 și 300 de ani, și pentru care nu există dovezi că s-ar fi desfășurat activități de exploatare a arborilor.  Zona este inaccesibilă și relativ bine protejată, având   limite naturale (culmi), fiind inclusă în zona de protecție integrală a parcului, pentru care nu sunt prevăzute intervenții.

           

Din cele prezentate mai sus, considerăm că, pentru oricine este de bună credință, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva nu „este eminamente o regie pro profit”, ci un administrator responsabil al fondului forestier, care aplică principiile gestionarii durabile a pădurilor, așa cum au fost definite la Conferința Interministerială privind Protecția Pădurilor din Europa – Helsinki, 1993, fiind certificată, conform standardelor FSC pentru management forestier durabil, ca recunoaștere internațională.

 

BIROUL DE PRESĂ