30 septembrie 2022

S-au schimbat regulile si durata carantinării persoanelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2022
privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra
persoanelor
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la
regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum și propunerile
formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 29.01.2022 la nivelul Guvernului
României,
În scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu
privire la persoanele care sosesc în România precum și cu privire la contacții direcți ai
persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art.
15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2
și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care
sosesc în România și nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în
cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate,
dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180
de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată
Pagina 2 din 4
cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace
proprii).
Art.2 – Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile art. 1
următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:
a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la
intrarea pe teritoriul țării;
c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români
angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor
contractuale cu operatorii economici respectivi;
d) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din
afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
e) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4
tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute
cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de
persoane și se deplasează în interes profesional;
f) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie,
returnate în procedură accelerată;
g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe
diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de
reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și
Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
h) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă și personalul feroviar;
i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară
cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare
medicală precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a
României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul
unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor
individuale de protecție împotriva COVID-19;
j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de
transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile
românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la
îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol
și gaze în zona exclusivă economică a României;
l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională
care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării.
Art.3 – (1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții
direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) măsura carantinei instituită cu privire la
contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu se
aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării
pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.
Art.4 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei
complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta
Pagina 3 din 4
hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19, sau
în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat
vaccinul și în limba engleză.
(2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în
vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul
certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite
din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul
unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al
testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul
certificatului digital al UE privind COVID-19, sau în cazul persoanelor fizice provenite
din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul
unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore
înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau
intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în
limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
Art.5 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente
familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente
medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență
renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare
documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform
programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii
de carantină, pe baza documentelor justificative.
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene
de coordonare și conducere a intervenției iar, cazurile considerate ca justificate, pot face
obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual,
emisă de Direcția de Sănătate Publică.
(3) În decizia de suspendare se vor menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp
pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus
SARS-CoV-2.
Art.6 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2022, ora
00.00.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național
pentru Situații de Urgență nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea
țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabilește
încadrarea acestora și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor
precum și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022,
se abrogă.
Pagina 4 din 4
Art.7 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și
se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de
Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor
acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ