27 mai 2022

Sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind sistemul de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis Curţii Constituţionale miercuri, 20 aprilie 2022, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

Vă prezentăm textul integral al sesizării:

Bucureşti, 20 aprilie 2022

Domnului VALER DORNEANU
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

În temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, formulez următoarea

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE asupra

Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

În data de 2 aprilie 2022, Parlamentul a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (L212/2021; PL-x nr. 395/2021).

Prin conţinutul său normativ, legea dedusă controlului de constituţionalitate contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (5), ale art. 120 alin. (1), precum şi ale art. 147 alin. (4) din Constituţie, pentru motivele prezentate în cele ce urmează.

1. Încălcarea dispoziţiilor 1 alin. (5) din Constituţie

Prin art. I pct. 8 al legii deduse controlului de constituţionalitate, după anexa nr. 8.17 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8.18, cu următorul cuprins: „Anexa nr. 8.18 Suprafeţele de teren din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti, Judeţul Ilfov, care au făcut obiectul legilor fondului funciar şi se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în baza Deciziei civilă nr. 291/R din 03.02.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti”.

În cuprinsul acestei anexe sunt descrise locul unde este situat terenul (comuna Baloteşti), caracteristicile tehnice al terenului (tarlaua, parcela, inclusiv categoria de folosinţă de vegetaţie forestieră şi suprafaţa de 2,0000 ha).

De asemenea, prin art. I pct. 9 al legii deduse controlului de constituţionalitate, după anexa nr. 10.2 se introduc trei noi anexe 10.3-10.5.

Astfel, Anexa nr. 10.3 – intitulată „Terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, aferente construcţiilor care intră sub incidenţa Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care trec în domeniul privat al comunelor/oraşelor şi în administrarea consiliilor locale în vederea aplicării art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” – cuprinde denumirea unităţii de cercetare-dezvoltate (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti), sediul şi suprafaţa de 0,3586 ha.

Corelativ, Anexa nr. 10.4 – intitulată „Terenurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti, judeţul Ilfov, aferente construcţiilor care intră sub incidenţa Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care trec în domeniul privat al comunei Baloteşti şi în administrarea consiliului local în vederea aplicării art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” – cuprinde locul unde este situat terenul (comuna Baloteşti) şi caracteristicile tehnice ale terenului (nr. carte funciară, tarlaua, parcela, categoriile de folosinţă, curţi-construcţii şi drum, precum şi suprafaţa de 0,3586 ha).
Considerăm însă că pct. 8 şi pct. 9 cu privire la anexele 10.3 şi 10.4 al art. I din legea criticată contravin art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii, întrucât aceste anexe nu au un temei-cadru în corpul actului normativ modificator ori în cel în vigoare. Necesitatea existenţei unui temei-cadru în actul normativ izvorăşte chiar din structura logico-juridică a unei norme de drept, care, indiferent de formularea ei literală, trebuie să asigure acele elemente structurale precum ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea normei. Dintre acestea, partea indispensabilă a normei juridice o reprezintă dispoziţia, care trebuie să prescrie conduita pe care trebuie să o realizeze cei cărora li se adresează norma. Iar dacă din titlul şi conţinutul anexelor criticate se pot contura anumite ipoteze, prin lipsa unui temei-cadru în corpul actului normativ nu se poate complini existenţa dispoziţiei ca element structural al normei juridice.

În acest sens, precizăm că normele de tehnică legislativă au în vedere şi situaţia actului normativ cu anexe, art. 57 din Legea nr. 24/2000 impunând că: „(1) La redactarea textului unui proiect de act normativ se pot folosi, ca părţi componente ale acestuia, anexe care conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau altele asemenea. (2) Pot constitui anexe la un act normativ reglementările ce trebuie aprobate de autoritatea publică competentă, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. (3) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul actului normativ şi să se refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere. (4) Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, în finalul său, menţiunea că anexa face parte integrantă din actul normativ; dacă sunt mai multe anexe, în finalul actului normativ se include un articol distinct, cuprinzând aceeaşi menţiune, însoţită de nominalizarea expresă a tuturor anexelor. (5) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. (6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunţate în textul proiectului”.

Or, în corpul legii criticate nu există dispoziţii care să prevadă: scăderea bunurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul privat al comunelor/oraşelor şi în administrarea consiliilor locale, ori trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti în domeniul privat al comunei Baloteşti şi în administrarea consiliului local.

Faţă de cele de mai sus, rezultă că art. I pct. 8 şi 9 din legea criticată contravin art. 1 alin. (5) din Constituţie prin raportare la art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

2. Încălcarea dispoziţiilor art. 120 şi art. 147 alin. (4) din Constituţie

Mai mult, dacă s-ar putea interpreta că, în absenţa unui temei-cadru în corpul actului normativ, în privinţa terenurilor vizate în conţinutul anexelor nr. 10.3 şi 10.4. de la art. I pct. 9 din legea criticată ar opera transferul dreptului de proprietate exclusiv în virtutea titlului anexelor, acest aspect ar fi de natură să contravină art. 120 din Constituţie şi, implicit, art. 1 alin. (4) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie.

Astfel, prin utilizarea în titlul anexei nr. 10.3 a sintagmei „care trec în domeniul privat al comunelor/oraşelor şi în administrarea consiliilor locale” şi în titlul anexei nr. 10.4 a sintagmei „care trec în domeniul privat al comunei Baloteşti şi în administrarea consiliului local” este încălcat principiul autonomiei locale.

Potrivit art. 139 alin. (2) din Codul administrativ, hotărârile privind dobândirea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Totodată, art. 87 alin. (5) din Codul administrativ prevede că autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale. Or, în cauză, lipsa manifestării de voinţă a Consiliului local Baloteşti atât cu privire la dobândirea dreptului de proprietate, cât şi cu privire la administrarea terenurilor respective atrage încălcarea art. 120 alin. (1) din Constituţie, ce consacră principiul autonomiei locale.

Subliniem că în jurisprudenţa constituţională s-a reţinut că inexistenţa acordului unităţilor administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte transferul bunurilor în patrimoniul acestora, inclusiv al celor din domeniul public, reprezintă o încălcare a principiului constituţional al autonomiei locale, reglementat prin art. 120 alin. (1) din Constituţie (Decizia nr. 384/2019).

Faţă de cele de mai sus, rezultă că atribuirea unui astfel de efect titlului anexelor criticate, în absenţa unui temei-cadru în corpul actului normativ, contravine nu numai art. 1 alin. (5) din Constituţie, ci şi art. 120, ce consacră principiul autonomiei locale, precum şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, având în vedere jurisprudenţa constituţională în materie.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este neconstituţională.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Departamentul Comunicare Publică

Sursa foto: Pixabay