Publicat: 25 Februarie, 2017 - 12:01

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) informează ca până în data de 31 martie 2017, ora 16.00, cei interesați pot accesa Schema de ajutor de stat 'Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite', aferentă Măsurii 8 'Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor', SubMăsura 8.1 'Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite' din cadrul PNDR 2014 — 2020.

Alocarea bugetară, stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016 — martie 2017 este de 50.000.000 euro. Sprijinul financiar, acordat fermierilor ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime. Prima de înființare a plantațiilor forestiere acoperă și costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală, (denumită Prima 2), care acoperă lucrările de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv și pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respective Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Beneficiari ai măsurii pot fi deținătorii publici de teren agricol și neagricol, deținătorii privați de teren agricol și neagricol și forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol. În categoria deținătorilor publici de teren sunt incluse unitățile administrativ teritoriale ale comunelor, orașelor, municipiilor (respectiv, nivel LAU 2) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deținătorii privați de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Eligibilitatea beneficiarilor se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar, precum și a celor privind dreptul de proprietate și/ sau de deținere a terenurilor. Aceste documente sunt enumerate in Ghidul Solicitantului, la Capitolul 4 — Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin, disponibil pe site-urile APIA și AFIR. Documentele privind dreptul de proprietate și/sau deținere a terenurilor vor fi însoțite, după caz, de adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului ( Anexa 14 la Ghidul Solicitantului).

Totodată, terenurile propuse spre împădurire trebuie să respecte anumite criterii de eligibilitate.

De exemplu, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafață de teren din categoriile de folosință teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puțin 2 ani iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiționalitate (GAEC/ SMR) relevante.

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafață de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS — Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă și are categoriile de folosință teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de eco-condiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani.

Măsura se va aplica pe întreg teritoriul național. Totodată, în cadrul măsurii se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precum și altor factori, cum ar fi mărimea plantației, funcția plantației forestiere realizate și diversitatea speciei, criteriilor de selecție stabilite

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile:

Amplasarea terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri);

Mărimea plantației (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafață mai mare);

Funcția de protecție (se va acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protecție);

Funcția de reabilitare a terenurilor (se va acorda prioritate împădurii terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcție de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare);

Diversitatea speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puțin 2 specii de bază în compoziție).

Această schemă de finanțare este implementată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org — secțiunea Măsuri de sprijin și IACS — Măsuri delegate din PNDR. Depunerea Cererii de Finanțare se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului București al APIA. Această cerere va fi însoțită de proiectul tehnic de împădurire.<

AFIR — Direcția Relații Publice, Biroul de Presă