Publicat: 25 Iunie, 2012 - 13:11

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și indicii referitoare la posibila săvârșire de către Popa Dacian, consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, respectiv, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti, a infracţiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României.
Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, POPA Dacian fiind informat, la data de 12.01.2011 (confirmare de primire din data de 14.01.2011), 11.04.2012, respectiv, data de 09.05.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.11.2010, s-au constatat următoarele:

1.                        POPA Dacian s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu data de 27.08.2007 și până în prezent, deoarece a deținut, simultan, atât funcția publică de consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, respectiv, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti, cât și calitatea de asociat si funcția de administrator în cadrul S.C. AVLIS S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94 și art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În perioada 27.08.2007 – 01.10.2010, POPA Dacian a exercitat funcția de consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti. Începând cu data de 01.10.2010, POPA Dacian exercită funcția de consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti.
Conform fișei postului, principalele atribuții ale lui POPA Dacian în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti erau acelea de control ale persoanelor fizice şi juridice private, care se supun regimului silvic, din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Argeş.

Conform fișei postului, principalele atribuții ale lui POPA Dacian în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti sunt următoarele:

-   controlează modul în care este respectată legislaţia cu privire la circulaţia materialelor lemnoase şi execută controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, al punctelor şi activităţilor de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, conform legislaţiei în vigoare;

-   controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii, menţionate la art. 58, alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificărille şi completările ulterioare;

-   gestionează, actualizează şi asigură valorificarea bazei de date a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare cu privire la operatorii economici din domeniul forestier (lucrări silvice, proiectare, exploatare, comercialzare, transport, prelucrare produse lemnoase şi nelemnoase, vânătoare etc.).

Începând cu data de 24.03.2004, POPA Dacian deține calitatea de asociat și funcția de administrator în cadrul S.C. AVLIS S.R.L., societate cu sediul în Municipiul Câmpina, Județul Prahova.

S.C. AVLIS S.R.L. are între obiectele de activitate următoarele: silvicultură şi exploatare forestieră, servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere, tăierea şi rindeluirea lemnului, impregnarea lemnului, fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 94 și art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (...) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată”, iar ”funcţionarii publici (…) pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public (…), potrivit fişei postului”

2.                        indicii referitoare la posibila săvârşire de către POPA Dacian, consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, respectiv, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României, întrucât, în declarațiile de interese, completate și depuse la data de 10.08.2009 și 07.10.2010, nu a menţionat calitățile de asociat și administrator deținute în cadrul S.C. AVLIS S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Câmpina, Județul Prahova, cu privire la posibila săvârşire de către POPA Dacian, consilier în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, respectiv, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti, a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".