Publicat: 25 Iunie, 2012 - 10:30

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Mariana Luca, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași.

Prezentăm comunicatul de presă al ANI pe acest subiect:
"Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, Mariana LUCA fiind informată, la data de 13.09.2011 (confirmare de primire din data de 21.09.2011), respectiv, data de 03.05.2012 (confirmare de primire din data de 17.05.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 31.05.2012, Mariana LUCA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 27.05.2011, s-au constatat următoarele:
Mariana LUCA nu a respectat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât, în perioada deținerii funcției de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași, S.C. ASTRA S.A., Sucursala Călărași, societate în cadrul căreia aceasta deține funcția de Director, a încheiat contracte de prestări servicii în cuantum de 59.760 LEI cu Direcția Poliția Locală Călărași, autoritate aflată în subordinea consiliului local, încălcând astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Mariana LUCA deține, începând cu data 19.04.2006, calitatea de Director la Societatea comercială de asigurare – reasigurare ASTRA S.A., Sucursala Călărași.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 90, alin. (1) din  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “consilierii locali și județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care face parte, cu instituțiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”.


Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare".