19 august 2022

UNCJR: Rectificarea bugetară nu trebuie să afecteze finanţarea sistemului de protecţie a copilului, a persoanelor cu handicap şi vârstinicilor

Old empty wallet in the hands .Vintage empty purse in hands of women . Poverty concept, Retirement. Special toning

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, APEL către prim-ministrul României domnul Florin-Vasile Cîţu: Rectificarea bugetară nu trebuie să afecteze finanţarea sistemului de protecţie a copilului, a persoanelor cu handicap şi vârstinicilor

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) face un apel prim-ministrului României, domnul Florin-Vasile Cîţu, în dubla sa calitate, inclusiv cea de ministru interimar al Finanţelor, că rectificarea bugetară anunţată nu trebuie să afecteze cheltuielile pentru finanţarea susţinerii sistemului de protecţie a copilului, a centrelor de asistenţă socială, a persoanelor cu handicap şi vârstnicilor în condiţiile în care, la acest moment, consiliile judeţene se află într-un impas financiar îngrijorător în ceea ce priveşte asigurarea acestor cheltuieli.

De asemenea, UNCJR mai atenţionează şi cu privire la finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, mai ales a celor finanţate din fonduri europene a căror cofinanţare trebuie susţinută şi care au ca termen de finalizare sfârşitul anului 2022, a lucrărilor de întreţinere a drumurilor în vederea pregătirii sezonului de iarnă, dar şi a altor cheltuieli, precum cele pentru situaţiile de urgenţă, arieratele spitalelor, activităţile de tineret şi sport ş.a. Este vorba despre acele activităţi finanţate, potrivit legislaţiei, prin bugetul consiliilor judeţene care au drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul judeţelor.

În urma centralizării situaţiei din toate judeţele, realizată de UNCJR, reiese necesitatea alocării urgente de fonduri de la bugetul de stat, consiliile judeţene aflându-se într-un impas financiar îngrijorător în ceea ce priveşte finanţarea sistemului de protecţie a copilului, a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi vârstnicilor. Fonduri suplimentare sunt necesare deoarece standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, în baza cărora s-a întocmit bugetul pe anul 2021 nu cuprind mai multe cheltuieli, printre care materialele igienico-sanitare şi de protecţie achiziţionate în perioada pandemiei, cheltuiala de personal şi de funcţionare pentru mai multe compartimente/servicii ce îşi desfăşoară activitatea pentru copiii aflaţi în comunitate, în centre sau pentru asistenţii maternali profesionişti (compartimentul de adopţii, compartimentul de prevenire a violenţei în familie, serviciul de evaluare complexă a copilului, cel de prevenţie, de intervenţii în situaţii speciale, telefonul copilului etc.), cheltuielile cu indemnizaţia la ieşirea din sistemul de protecţie conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, nivelul preţurilor de achiziţie publică pentru echiparea copiilor îmbrăcăminte şi încălţăminte (pentru toate anotimpurile) fac imposibilă încadrarea în limitele minime reglementate de H.G. 904/2014.

În urma analizei bugetului de stat pe anul 2021, faţă de sumele alocate la nivelul judeţelor la începutul anului, se identifică un necesar de suplimentat de 1.280.257.260 de lei, astfel: pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului 667.146.460 de lei; pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 522.440.570 de lei, iar, pentru susţinerea căminelor pentru persoane vârstnice, 90.670.230 de lei.

În ceea ce priveşte finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale este necesară, printre altele, asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene pentru drumuri aflate în implementare, ţinând cont ca acestea trebuie finalizate până la finele anului 2022, asigurarea sumelor necesare pentru plata ajustărilor de preţ aferente contractelor încheiate pentru investitii şi reabilitări de drumuri judeţene şi finanţarea activităţilor de întreţinere, inclusiv pentu sezonul de iarnă.

Pentru echilibrarea bugetelor locale mai este necesară, printre altele, asigurarea fondurilor pentru situaţiile de urgenţă, arieratele spitalelor, activităţile de tineret şi sport şi cheltuielile curente cu instituţiile subordonate de cultură şi a regiilor autonome aeroportuare.

Trebuie ţinut cont că veniturile proprii ale judeţelor sunt limitate şi că, prin diferite acte normative, au crescut competenţele de finanţare, fără asigurarea fondurilor financiare necesare, reducerea, conform Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a cotelor din impozitul pe venit ce revin bugetelor locale judeţene, precum şi modalitatea de repartizare a sumelor pentru echilibrare în anul în curs, conform Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, care a ţinut cont de un singur criteriu de repartizare, şi anume populaţia judeţului/unităţii administrativ teritoriale, pentru asigurarea surselor de finanţare pentru toate activităţile, în special, investiţiile care sunt în competenţa judeţelor.

„Facem apel la domnul prim-ministru Florin Cîţu să susţină fără echivoc activitatea consiliilor judeţene prin alocarea finanţărilor absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor legal prevăzute în conformitate cu principiul bunei guvernări şi cu respectarea art. 9 al Cartei Europene a Autonomiei Locale, ratificată de România, care prevede că ÂŤîn cadrul politicilor economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse proprii suficiente” şi că „resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de Constituţie sau de lege”. Sperăm să găsim în continuare în actuala echipă a Guvernului României un partener pentru corectarea lipsei de prevedere a unor cheltuieli în bugetul pe anul 2021 pentru sistemul de protecţie a copilului, a persoanelor cu handicap şi vârstinicilor, dar şi a celorlalte finanţări absolut necesare la nivelul judeţelor. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România îşi manifestă deplina disponibilitate de a lucra alături de Guvern pentru ieşirea din impasul financiar îngrijorător care ameninţă buna funcţionare a serviciilor publice locale”, a declarat Adrian-Ioan Veştea, preşedinte UNCJR şi preşedinte CJ Braşov.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înfiinţată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, toate consiliile judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR este constituită conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. UNCJR are, printre altele, scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale, creşterea autonomiei locale conform principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, accelerarea procesului de descentralizare şi dezvoltarea dialogului social şi a parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este membră a Comitetului European al Regiunilor şi a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei.

Adrian-Ioan Veştea
Preşedinte UNCJR/preşedinte CJ Braşov
office@uncjr.ro
https://www.uncjr.ro/
Comunicat de presă – Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)