Publicat: 17 Mai, 2018 - 10:12

Educația timpurie în România (2002)
Studiul îşi propune să evalueze şi să descrie organizarea şi funcţionarea creşelor, calitatea serviciilor oferite copiilor sub 3 ani, precum şi opiniile şi aşteptările părinților. Acesta urmărește identificarea premiselor necesare astfel încât creşele să devină furnizori funcţionali de servicii pentru dezvoltarea timpurie a copiilor.

Situația actuală a învățământului preșcolar din România (2003)
O analiză a situației învăţământului preşcolar, luând în considerare: resursele umane şi materiale, sursele de finanţare, politicile educaţionale, curriculumul preşcolar, strategiile de predare, relaţiile stabilite între educatori şi copii, între educatori şi familii, între grădiniţă şi comunitate, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice preşcolare, precum şi  gestionarea unităţilor de învăţământ preşcolar.

Centrele de Resurse pentru Părinţi din Învăţământul Preşcolar (2004)
Cercetarea analizează activitatea Centrelor de Resurse pentru Părinţi înființate de UNICEF şi are ca scop crearea unei strategii posibile de dezvoltare a centrelor de resurse pentru educaţia, îngrijirea şi protecţia copiilor de la naştere până la 6 / 7 ani.

Cunoștințe, atitudini și practici parentale (2005)
O analiză a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor parentale în România, pentru părinți cu copii de la naștere la 3 ani și pentru părinți cu copii de vârsta învățământului preșcolar.

Despre dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale copiilor, fete și băieți, cu vârsta până la 7 ani (2007)
Abilitățile sociale și emoționale dezvoltate până la vârsta de 6-7 ani sunt principalul predictor pentru performanța și adaptarea școlară până la 10 ani. În această lucrare sunt sintetizate rezultate ale unor cercetari recente din psihologia dezvoltării, care pot fundamenta intervenții eficiente adresate copiilor de vârstă mică. O atenție specială este acordată diferențelor de gen în dezvoltarea personală. Ghidul este un bun instrument adresat educatorilor și părinților, astfel încât aceștia să poată contribui substanțial la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor.

Educația incluzivă în grădiniță: dimensiuni, provocări şi soluţii (2012)
Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize actualizate, care să fundamenteze politici şi practici incluzive. Această lucrare reprezintă un prim pas în construirea unei Reţele de Educaţie Incluzivă în România, prin publicarea unor repere pentru grădiniţele care dezvoltă o astfel de viziune şi practici educaţionale.

Costurile investiției insuficiente în educație în România(2014)
Studiul își propune o trecere în revistă a politicilor bugetare din domeniul educației și a efectelor acestora pe termen mediu și lung. Analiza propune multiple scenarii de investiții și urmărește inclusiv impactul politicilor actuale asupra celor mai vulnerabile categorii de copii.

Stadiul implementării strategiei privind educația timpurie și analiza practicilor promițătoare în educația timpurie din România (2015)
Studiul reprezintă o analiză cu privire la stadiul implementării strategiei privind educația timpurie la nivelul anului 2015, ilustrând oportunitățile și provocările asociate acestui demers. În același timp, lucrarea radiografiează un set de practici promițătoare, introducând totodată o serie de repere tehnice pentru evaluarea practicilor educaționale din domeniul educației timpurii. Nu în ultimul rând, lucrarea propune un set de recomandări ce vizează dezvoltarea unui sistem de educație timpurie incluzivă de calitate.

Strategia Naţională privind Educaţia Timpurie 
Scop: să asigure tuturor copiilor dreptul la educaţie şi dezvoltare pentru a le permite să îşi atingă potenţialul maxim. Pe termen lung, strategia are drept scop îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ, astfel încât, prin oferirea unui învăţământ preşcolar de calitate copiilor în vârstă de 0-6, acestia să se poate pregăti mai bine pentru şcoala primară şi etapele ulterioare.
Obiective:
•    Creşterea accesului la educaţia preşcolară a copiilor în vârstă de 3-6/7 şi oferirea de oportunităţi noi de educaţie timpurie pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani, inclusiv pentru copiii care aparţin minorităţilor etnice; 
•    Îmbunătăţirea calităţii Educatiei Timpurii a Copiilor prin intermediul unui curriculum adaptat, prin formarea de educatoare şi prin dezvoltarea de standarde sociale, cognitive şi emoţionale;
•    Asigurarea accesului egal la educaţie timpurie de calitate pentru copiii din grupurile dezavantajate şi vulnerabile; 
•    Îmbunătăţirea eficienţei sistemului de învăţământ prin introducerea de oportunităţi alternative, bazate pe comunitate, pentru copiii din zonele rurale izolate. 
Strategia a fost revizuită în 2010 după adoptarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului (RFIDT).

Strategia Națională de Educație Parentală (strategia include elemente specifice privind educația copiilor mici)
Scop: să asigure fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge potenţialul maxim de dezvoltare şi pentru a deveni un adult responsabil.
Obiective: 
•    Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi coerent, intersectorial de educaţie parentală;
•    Elaborarea şi revizuirea cadrului normativ privind dezvoltarea abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind respectarea și promovarea drepturilor copilului;
•    Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și ale tinerilor (ca viitori părinți).
Strategia va fi aprobată pe baza unui proces de consultare publică gestionat la nivelul Ministerului Educației Naționale.

Strategia Naţională privind sănătatea mintală a copiilor și adolescenților 
Scop: să promoveze sănătatea mintală, prevenirea şi reducerea problemelor de sănătate mintală la părinţi şi copii
Obiective:
•    Crearea unei infrastructuri de sprijinire a sănătății și bunăstării copiilor și mamelor;
•    Identificarea timpurie a simptomelor și problemelor de sănătate mintală; 
•    Pregătirea profesioniștilor în domeniul sănătății mintale a copiilor cu vârstă între 0 și 3 ani.

Strategia Naţională privind educaţia incluzivă 
Scop: promovarea şi consolidarea unui sistem de educaţie incluzivă pentru a asigura accesul şi participarea tuturor persoanelor la educaţie, cu accent pe copii / tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES).
Obiective: 
•    Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi o economie bazată pe cunoaştere; 
•    Asigurarea accesului egal şi sporit la învăţarea continuă. 

Reperele Fundamentale privind Învățarea și Dezvoltarea Timpurie (RFIDT)
Scopul principal de dezvoltare a RFIDT este acela de a conferi un fundal de referinţă comun pentru toate serviciile de dezvoltare timpurie a copilului (sănătate, protecţie şi educaţie) prin care acestea sa fie abordate în mod integrat. Prin adoptarea reperelor, se  urmărește îmbunătăţirea serviciilor acordate copiilor pe parcursul copilăriei timpurii. Folosirea RFIDT în documentele strategice elaborate de Ministerul Educației are în vedere:
•    Elaborarea unui curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la naștere la vârsta de 3 ani; 
•    Revizuirea curriculumului pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta între 3 si 6/7 ani;
•    Repere privitoare la materialele educaționale folosite în educația timpurie a copiilor cu vârsta între 3 și 6/ 7 ani; 
•    Repere de calitate cu privire la Programele de Educație Timpurie; 
•    Dezvoltarea modulelor de pregătire din Programul de Mentorat pentru întregul personal din grădinițe. 

Curriculum pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta între 0 -3 ani și 3-6/7 ani 
Documentele au în vedere dezvoltarea generală a copiilor și pregătirea lor pentru școală. Acestea iau în considerare sănătatea copiilor, dezvoltarea fizică, bunăstarea emoțională, abilitățile sociale și de comunicare. Totodată se reliefează învățarea prin jocuri, abordarea pozitivă a educației și respectarea ritmului de dezvoltare și a nevoilor individuale ale fiecărui copil. Curiculumul pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6/7 a fost dezvoltat au ajutorul RFIDT, acestea reprezentând baza pentru revizuirea acestuia.

 Modele de intervenție în domeniul educației timpurii

Promovarea educației incluzive în mediul preșcolar
Toate activitățile din cadrul acestei intervenții au avut drept scop consolidarea capacității Ministerului Educației de a dezvolta o strategie națională pentru educația incluzivă. S-a urmărit în primul rând consolidarea accesului la educație a copiilor cu dizabilități prin pregătirea învățătorilor de grădiniță pentru a promova educația incluzivă timpurie.

Creșe și grădinițe prietenoase pentru copii
Scop: furnizarea de servicii integrate și de calitate pe baza unei abordări echitabile care să asigure șanse egale la un început bun în viață pentru toți copiii. Acest model promovează abordarea integrată, incluziunea celor mai vulnerabili copii și crearea rețelelor de sprijin între părinți. 

Incluziune Timpurie a Copiilor Romi 
Este o inițiativă de parteneriat lansată de UNICEF cu scopul de a revizui, analiza și sugera recomandări de politici  publice în privință accesului, calității și echității ce guvernează serviciile de îngrijire și educație timpurie pentru copii din Republica Cehă, România, FYR Macedonia și Serbia. În cadrul acestui proiect a fost conceput un raport care a inclus un set de concluzii privitoare la accesibilitatea și calitatea serviciilor de dezvoltare timpurie a copiilor romi.

Inițiativa Start Bun pentru Copii Romi  
Inițiativa are drept scop inițierea măsurilor de promovare a Dezvoltării Timpurii a Copilului (DTC) ca poartă de intrare pentru încurajarea incluziunii sociale a copiilor romi. În cadrul acestui proiect a fost efectuată o analiză a costurilor pentru serviciile DCT disponibile cu precădere pentru familiile dezavantajate și marginalizate, inclusiv cele rome. Cercetarea a fost întreprinsă în cinci țări: Republica Cehă, Spania, FYR Macedonia, România și Serbia

Servicii Comunitare pentru Copii 
Scopul modelului este de a furniza servicii sociale integrate în domeniile protecţiei sociale, educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar. Modelul promovează două pachete de intervenții complementare: Pachetul Minim de Servicii și Pachetul de promovare a Educației Incluzive de Calitate. 157 de grădinițe, structuri ale celor 51 de școli incluse în model, beneficiază de sprijin în cadrul acestei intervenții.

Ghiduri aplicate în domeniul educației timpurii 
PLEMENTAREA DE POLITICI
Copilul meu este o persoană importantă. Elemente practice de psihologie a copilului pentru părinți. De la naștere la școală
Ghidul propus este un instrument de sprijin pentru părinții care vor să fie siguri că fac tot ceea ce este corect în creșterea copilului lor. Având o structură adaptată specificului și nevoilor fiecărei vârste, ghidul este ușor de parcurs și oferă informații prețioase pentru fiecare etapă de dezvoltare a copilului – de la naștere și până la vârsta de 5 ani.

Centrul multifuncțional. Ghid de realizare
Ghidul are la bază un model de intervenție în domeniul educației timpurii, realizat de UNICEF în parteneriat cu CEFP Step by Step. Ghidul reprezintă un reper important pentru extinderea, îmbunătățirea şi consolidarea serviciilor de calitate de dezvoltare timpurie a copilului şi de educaţie timpurie la nivel naţional şi vine în sprijinul tuturor celor care doresc să implementeze astfel de servicii la nivel local.

Tag-uri Institutii: