Publicat: 23 Februarie, 2015 - 10:05

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014 rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în perioada 01 martie — 31 august 2015 (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/ curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/ curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

De asemenea, rentierul agricol/ mandatarul/ curatorul/ tutorele trebuie să prezinte următoarele documente:

— Carnetul de rentier agricol;

— Contractual/ ele de arendare;

— Actul de identitate în original al rentierului agricol /mandatarului / curatorului/ tutorelui;

— Document coordonate bancare (opțional /recomandat);

— Decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I și ÎI (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, respectiv al municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula, definitivă și irevocabilă' (original și copie), B.I/ C.I. /pașaport al moștenitorului (original și copie), împuternicire/ declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.

Prezența anuală a rentierilor la sediile centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în perioada 01 martie — 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2014.

Legislație:

Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

OMADR/ OMF nr. 1272/ 26503/ 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI 'Renta viageră agricolă' Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/ 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17/ 2010 pentru completarea titlului XI 'Renta viageră agricolă' din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

Ordinul MADR/ MFP nr. 33/ 1633/ 2011 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/ 26.503/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI 'Renta viageră agricolă' din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

Ordinul MADR/ MFP nr. 104/ 508/ 2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI 'Renta viageră agricolă' din Legea nr. 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005.

DIRECTOR EXECUTIV,

SAVASCA DANIEL OVIDIU