6 iulie 2022

Reabilităm, modernizăm şi dotăm Grădiniţa nr.1, în cadrul unui proiect european

Distribuie pe rețelele tale sociale:

UAT Municipiul Focşani a încheiat Contractul de Finanţare nr. 7.540/17.01.2022 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea finanţării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grădiniţei nr.1”, Cod SMIS 149645.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare locală Sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura un cadru adecvat desfăşurării procesului educaţional, prin îmbunătăţirea condiţiilor ce ţin de infrastructură şi dotarea cu echipamente moderne a spaţiilor în care se vor desfăşura activităţile educaţionale.
Astfel se doreşte să se asigure copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială condiţii pentru a-şi îmbunătăţi performanţa şi a se reduce abandonul şcolar. Acestea pot contribui decisiv la schimbarea atitudinii copiilor, dorinţei de a studia şi de a avea o viaţă mai bună.

Schimbarea comunităţii se poate face prin copii, aceştia putând avea o influenţă asupra familiilor şi comunităţii lor.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin creşterea calităţii infrastructurii educaţionale a Grădiniţei nr. 1 din Municipiul Focşani, respectiv prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea acesteia.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

– Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Grădiniţei nr.1 în scopul creării condiţiilor necesare de confort, siguranţă şi securitate pentru toţi copiii din grădiniţă;

– Sporirea calităţii dotărilor Grădiniţei nr.1 în scopul creşterii calităţii actului educaţional;

– Îmbunătăţirea accesului la servicii de educaţie timpurie a unui număr de 150 preşcolari din Municipiul Focşani;

– Reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzirea spaţiilor din clădirea Grădiniţei nr.1;

– Îmbunătăţirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului:

– Grădiniţă modernizată şi reabilitată;

– Extindere clădire existentă cu sală de servit masa şi spaţii administrative (oficiu, grup sanitar, depozit materiale de curăţenie).

– Reabilitare utilităţi (reţelele electrice, apă – canal, căldură), inclusiv grup sanitar cu spaţii destinate persoanelor cu dizabilităţi;

– Dotări mobilier pentru sălile grupelor, spaţii administrative, cabinet medical, bloc alimentar şi spaţii aferente;

– Dotări echipamente IT, electronice şi electrocasnice.

Principalele lucrări care se vor realiza în cadrul proiectului sunt:
– Extinderea parţială a etajului al II-lea ;

– Dotarea şi amenajarea specifică funcţiunilor existente, conform listelor de dotări;

– Supraînălţarea aticului;

– Executarea unei scări exterioare;

– Realizarea unei rampe de acces în clădire;

– Lucrări propuse privind creşterea performanţei energetice a clădirii:

izolarea termică a faţadelor – parte opacă;
izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
termo-hidroizolarea terasei;
izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit.

– Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
instalarea sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
instalarea sistemului de distribuţie a agentului termic pentru apa caldă de consum;
montare boiler termo-electric pentru prepararea apei calde de consum.

– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu ;

– Lucrările de modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri:
reabilitarea /extinderea instalaţiei de iluminat;

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente;
reabilitarea/ modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
– Instalarea sistemului electric de iluminat de siguranţă;
– Instalarea circuitelor de curenţi slabi pentru transfer date şi internet;
– Instalaţii supraveghere video în interiorul clădirii;
– Instalarea circuitelor electrice pentru interfon;
– Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci;
– Înlocuire obiecte sanitare şi bateriile de apă caldă/rece;
– Înlocuirea colectoarelor şi coloanelor de canalizare menajeră;
– Înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială;
– Repararea acoperişului de tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
– Refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii ;
– Dotarea bucătăriei cu lift;
– Crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi:
realizarea unei rampe de acces în clădire;
realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi.
– Lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU: instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu; instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor;
sistem de desfumare.
– Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre);
– Lucrări la instalaţia de paratrăznet;
– Finisaje interioare;
– Utilităţi necesare obiectivului.

Valoarea totală a proiectului este 7.714.775,72 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 2.708.355,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 85.527,00 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este 57.018,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv 31.12.2023.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focşani